2011

 • Uchwała nr V/19/2011
  w sprawie:
  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Żarów na 2011 rok
 • Uchwała nr V/20/2011
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr V/21/2011
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2011 rok
 • Uchwała nr V/22/2011
  w sprawie:
  zmiany uchwały Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 września 2010 r. Nr LXV/294/2010 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • Uchwała nr V/23/2011
  w sprawie:
  uchwalenia aktualizacji "Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Żarów"
 • Uchwała nr V/24/2011
  w sprawie:
  uchwalenia aktualizacji "Programu Ochrony Środowiska Gminy Żarów"
 • Uchwała nr V/25/2011
  w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Kalno, gmina Żarów
 • Uchwała nr V/26/2011
  w sprawie:
  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów (częściowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów, zatwierdzonego uchwałą nr XXXIX/239/2005 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2005r.,oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów, zatwierdzonego uchwałą nr XLV/221/2009 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2009r.).
 • Uchwała nr VI/27/2011
  w sprawie:
  nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Żarowie
 • Uchwała nr VI/28/2011
  w sprawie:
  określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Żarów za I półrocze, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
 • Uchwała nr VI/29/2011
  w sprawie:
  wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Mrowinach
 • Uchwała nr VI/30/2011
  w sprawie: powołania doraźnej komisji statutowej
 • Uchwała nr VI/31/2011
  w sprawie: nadania nazw ulicom w mieście Żarów
 • Uchwała nr VII/32/2011
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr VII/33/2011
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Żarów na 2011 rok
 • Uchwała nr VII/34/2011
  w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 r.
 • Uchwała nr VII/35/2011
  w sprawie:
  wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości poprzez ustanowienie odrębnej własności lokali oraz zmianę wysokości udziałów w prawie własności działki nr 95/1, położonej w Żarowie, przy ul. Szkolnej 1
 • Uchwała nr VII/36/2011
  w sprawie:
  zatwierdzenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla ZWiK Sp. z o.o. w Żarowie na lata 2011 - 2013
 • Uchwała nr VII/37/2011
  w sprawie:
  zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żarów
 • Uchwała nr VII/38/2011
  w sprawie:
  Regulaminu Targowiska Miejskiego w Żarowie, przy ul. Dworcowej
 • Uchwała nr VII/39/2011
  w sprawie:
  zmiany Uchwały nr XXI/105/2008 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 lutego 2008r. w sprawie ustalenia odpłatności za usługi świadczone w Przedszkolu Miejskim w Żarowie oraz za pobyt dziecka w grupie żłobkowej funkcjonującej przy Przedszkolu Miejskim w Żarowie
 • Uchwała nr VIII/40/2011
  w sprawie:
  uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Żarów na lata 2011 - 2012
 • Uchwała nr VIII/41/2011
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów.
 • Uchwała nr VIII/42/2011
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2011 rok
 • Uchwała nr VIII/43/2011
  w sprawie:
  zaciągnięcia pożyczki w Wojwódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie Opracowania programów funkcjonalno – użytkowych i projektów budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „ Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Żarów - I etap - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla wsi Wierzbna, Bożanów, Łażany, Mrowiny oraz osiedla domków jednorodzinnych za ul. Pogodną i H. Brodatego w Żarowie wraz z kolektorem sanitarnej kanalizacji przesyłowej wraz z siecią wodociągową 2009 – 2014 Cz. 1 – realizacja inwestycji w miejscowościach Wierzbna, Bożanów i Żarów"
 • Uchwała nr VIII/44/2011
  w sprawie:
  zmieniająca uchwałę nr II/11/2002 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie: zasad ustalania i wysokości miesięcznych diet zryczałtowanych dla radnych Gminy Żarów
 • Uchwała nr X/45/2011
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Żarów
 • Uchwała nr X/46/2011
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2011 rok
 • Uchwała nr X/47/2011
  w sprawie:
  zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojwódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie Opracowania programów funkcjonalno – użytkowych i projektów budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Żarów - I etap - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla wsi Wierzbna, Bożanów, Łażany, Mrowiny oraz osiedla domków jednorodzinnych za ul. Pogodną i H. Brodatego w Żarowie wraz z kolektorem sanitarnej kanalizacji przesyłowej wraz z siecią wodociągową 2009 – 2014 Cz. 1 – realizacja inwestycji w miejscowościach Wierzbna, Bożanów i Żarów"
 • Uchwała nr X/48/2011
  w sprawie:
  ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Żarów za udział w działaniu ratowniczym oraz szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
 • Uchwała nr X/49/2011
  w sprawie:
  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żarowie na drugie półrocze 2011 roku
 • Uchwała Nr XI/50/2011
  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żarów za 2010 rok
 • Uchwała Nr XI/51/2011
  w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta Żarów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.
 • Uchwała Nr XI/52/2011
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała Nr XI/53/2011
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2011 rok
 • Uchwała Nr XI/54/2011
  w sprawie: powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy i Sądu Rejonowego w Świdnicy na kadencję 2012-2015.
 • Uchwała Nr XI/55/2011
  w sprawie:
  zmiany Uchwały nr XXI/105/2008 z dnia 25 lutego 2008r. w sprawie ustalenia odpłatności za usługi świadczone w Bajkowym Przedszkolu w Żarowie oraz za pobyt dziecka w grupie żłobkowej funkcjonującej przy Bajkowym Przedszkolu w Żarowie.
 • Uchwała Nr XI/56/2011
  w sprawie:
  aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów.
 • Uchwała Nr XI/57/2011
  w sprawie: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów.
 • Uchwała Nr XI/58/2011
  w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Kalno, gmina Żarów.
 • Uchwała Nr XI/59/2011
  w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Kalno, gm. Żarów.
 • Uchwała Nr XI/60/2011
  w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Kruków, gm. Żarów.
 • Uchwała Nr XI/61/2011
  w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Mielęcin, gm. Żarów.
 • Uchwała Nr XI/62/2011
  w sprawie:
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Mikoszowa, gm. Żarów.
 • Uchwała Nr XI/63/2011
  w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Pożarzysko, gm. Żarów.
 • Uchwała Nr XI/64/2011
  w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna, gm. Żarów.
 • Uchwała Nr XI/65/2011
  w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej położonego w obrębie wsi Wierzbna, gm. Żarów.
 • Uchwała Nr XI/66/2011
  w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Zastruże, gmina Żarów
 • Uchwała Nr XI/67/2011
  w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Kruków, gmina Żarów (zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kruków, gmina Żarów, zatwierdzonego uchwałą nr XLVIII/298/2006 z dnia 16 marca 2006r.)
 • Uchwała Nr XI/68/2011
  w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
 • Uchwała nr XII/69/2011
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Żarów
 • Uchwała nr XII/70/2011
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2011 rok
 • Uchwała nr XII/71/2011
  w sprawie:
  określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Żarów i jej jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego
 • Uchwała nr XII/72/2011
  w sprawie:
  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna, gm. Żarów
 • Uchwała nr XII/73/2011
  w sprawie:
  przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żarowa zatwierdzonego uchwałą nr XXV/155/2004 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 1 lipca 2004r
 • Uchwała nr XIII/74/2011f
  w sprawie:
  wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty
 • Uchwała nr XIII/75/2011
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Żarów
 • Uchwała nr XIII/76/2011
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2011 rok
 • Uchwała nr XIII/77/2011
  w sprawie:
  wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości niezabudowanych stanowiących drogi publiczne, położone w Żarowie, na rzecz Powiatu Świdnickiego
 • Uchwała nr XIII/78/2011
  w sprawie:
  utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP
 • Uchwała nr XIII/79/2011
  w sprawie:
  uchwalenia Statutu gminy Żarów
 • Uchwała nr XIII/80/2011
  w sprawie:
  zmieniająca Uchwałę nr LV/257/2010 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku
 • mieszkaniowego.
 • Uchwała nr XIII/81/2011
  w sprawie:
  nadania nazw nowym drogowym obiektom inżynierskim powstałym w pasie drogi powiatowej nr 3396 D w obrębie miasta Żarów i wsi Łażany
 • Uchwała nr XIII/82/2011
  w sprawie:
  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Mielęcin, gmina Żarów
 • Uchwała nr XIII/83/2011
  w sprawie:
  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna
 • Uchwała nr XIV/84/2011
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr XIV/85/2011
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2011 rok
 • Uchwała nr XIV/86/2011
  w sprawie:
  zmieniająca Uchwałę nr LV/257/2010 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania
 • Uchwała nr XIV/87/2011
  w sprawie:
  zmieniająca Uchwałę Nr LV/258/2010 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie: Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz nadania jej statutu określającego tryb wyboru członków oraz zasady działania
 • Uchwała nr XIV/88/2011
  w sprawie:
  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów
 • Uchwała nr XIV89/2011
  w sprawie:
  nadania nazwy ulicy w mieście Żarów
 • Uchwała nr XIV/90/2011
  w sprawie:
  zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój"
 • Uchwała nr XIV/91/2011
  w sprawie:
  wyrażenia zgody na poszerzenie terenu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Żarów
 • Uchwała nr XIV/92/2011
  w sprawie:
  stwierdzenia pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników
 • Uchwała nr XIV/93/2011
  w sprawie:
  wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy i Sądu Rejonowego w Świdnicy na kadencje 2012-2015
 • Uchwała nr XV/94/2011
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognzoy Finansowej gminy Żarów
 • Uchwała nr XV/95/2011
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2011 rok
 • Uchwała nr XV/96/2011
  w sprawie:
  uchwalenia górnych stawek opłat, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
  • Wojewoda Dolnośląski Rozstrzygnięciem nadzorczym nr NK-N.4131.71.2011.GD1 z dnia 5 grudnia 2011r. stwierdził nieważność § 1 pkt 2 i 3 uchwały Nr XV/96/2011 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 03 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
 • Uchwała nr XV/97/2011
  w sprawie:
  przystąpienia do zmiany granic miasta Żarów
 • Uchwała nr XV/98/2011
  w sprawie:
  przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Żarów oraz sołectwa Mrowiny w przedmiocie zmiany granic miasta Żarów
  • Wojewoda Dolnośląski Rozstrzygnięciem nadzorczym nr NK-N.4131.73.2011.GD1 z dnia 29 listopada 2011r. stwierdził nieważność § 3 oraz § 10 we fragmencie „14 dni od dnia ogłoszenia jej treści w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego” uchwały Nr XV/98/2011 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 03 listopada 2011 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Żarów oraz sołectwa Mrowiny w przedmiocie zmiany granic miasta Żarów.
 • Uchwała nr XV/99/2011
  w sprawie:
  uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok
 • Uchwała nr XV/100/2011
  w sprawie:
  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Gołaszyce, gmina Żarów
 • Uchwała nr XV/101/2011
  w sprawie:
  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Mrowiny, gmina Żarów
 • Uchwała nr XV/102/2011
  w sprawie:
  określenia wzoru legitymacji radnego Rady Miejskiej w Żarowie
 • Uchwała nr XV/103/2011
  w sprawie:
  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna
 • Uchwała nr XV/104/2011
  w sprawie:
  rozpatrzenia skargi Pani Katarzyny Potocznej na działalność Burmistrza Miasta Żarów
 • Uchwała nr XVI/105/2011
  w sprawie:
  upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
  • Wojewoda Dolnośląski Rozstrzygnięciem nadzorczym nr
   NK-N.4131.129.2011.GD1 z dnia 30 grudnia 2011r. stwierdził nieważność uchwały Nr XVI/105/2011 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
 • Uchwała nr XVI/106/2011
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Żarów
 • Uchwała nr XVI/107/2011
  w sprawie:
  wprowadzania zmian w budżecie gminy Żarów na 2011 rok
 • Uchwała nr XVI/108/2011
  w sprawie:
  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 • Uchwała nr XVI/109/2011
  w sprawie:
  ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • Uchwała nr XVI/110/2011
  w sprawie:
  obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
 • Uchwała nr XVI/111/2011
  w sprawie:
  uchylenia Uchwały Nr LXV/296/2010 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie opłaty od posiadania psów wraz z późniejszymi zmianami
 • Uchwała nr XVI/112/2011
  w sprawie:
  zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Żarowie Nr XXIV/122/2008 z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie „zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Żarów”
 • Uchwała nr XVI/113/2011
  w sprawie:
  wyrażenia zgody na poszerzenie terenu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Żarów
 • Uchwała nr XVI/114/2011
  w sprawie:
  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Mrowiny, gmina Żarów
 • Uchwała nr XVI/115/2011
  w sprawie:
  określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
 • Uchwała nr XVI/116/2011
  w sprawie:
  powołania komisji do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników
 • Uchwała nr XVI/117/2011
  w sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Żarowie
 • Uchwała nr XVII/118/2011
  w sprawie
  : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Żarów
 • Uchwała nr XVII/119/2011
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2011 rok
 • Uchwała nr XVII/120/2011
  w sprawie:
  przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Żarów
 • Uchwała nr XVII/121/2011
  w sprawie:
  uchwały budżetowej gminy Żarów na 2012 rok
 • Uchwała nr XVII/122/2011
  w sprawie:
  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Żarów na 2012 rok
 • Uchwała nr XVII/123/2011
  w sprawie:
  przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy Żarów na lata 2011‑2015
 • Uchwała nr XVII/124/2011
  w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia górnych stawek opłat, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
 • Uchwała nr XVII/125/2011
  w sprawie:
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonego w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów
 • Uchwała nr XVII/126/2011
  w sprawie: nadania nazwy ulicy we wsi Mrowiny
 • Uchwała nr XVII/127/2011
  w sprawie:
  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żarowie na 2012 rok

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 06.05.2020, 23:06
Dokument oglądany razy: 6 482
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020