2009

Uchwała nr XXXVIII/176/2009 w sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Uchwała nr XXXVIII/177/2009 w sprawie: przyjęcia Gminnego Planu Profilaktyki i Rozwiązaywania Problemów Alkoholowych na rok 2009 - załącznik nr 1 do uchwały
Uchwała nr XXXVIII/178/2009 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2009.
Uchwała nr XXXVIII/179/2009 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Łażany, gmina Żarów (zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Łażany, gmina Żarów, zatwierdzonego uchwała nr XLVII/287/2006 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 31 stycznia 2006 r.)

Uchwała nr XXXVIII_180_2009 w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żarów.

Uchwała nr XXXVIII/181/2009 w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok.

Uchwała nr XXXVIII/182/2009 w sprawie: skargi pana Romana Wiśniewskiego na działalność Burmistrza Miasta Żarów.

Uchwała nr XXXVIII/183/2009 w sprawie: skargi pana Romana Wiśniewskiego na działalność Burmistrza Miasta Żarów.

Uchwała nr XXXIX/184/2009 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2009 - załącznik do uchwały

Uchwała nr XXXIX/185/2009 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Imbramowice (plan dostępny jest na stronie UM Żarów)

Uchwała nr XXXIX/186/2009 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kruków (plan dostępny jest na stronie UM Żarów)

Uchwała nr XXXIX/187/2009 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mrowiny (plan dostępny jest na stronie UM Żarów).
 
Uchwała nr XL/189/2009 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Królowej Polski w Mrowinach nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz udzielenia bonifikaty.

Uchwała nr XL/190/2009 w sprawie: skargi mieszkańców ul. Armii Krajowej 43 w Żarowie na działalność Burmistrza Miasta Żarów

Uchwała nr XL/191/2009 w sprawie: skargi mieszkańców ul. Wojska Polskiego w Żarowie na działalność Burmistrza Miasta Żarów

Uchwała nr XLI/192/2009 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siedlimowice, gmina Żarów

Uchwała nr XLI/193/2009 w sprawie: zmiany Uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Żarowie

Uchwała nr XLII/194/2009 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2009 rok.

Uchwała nr XLII/195/2009 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Żarów

Uchwała nr XLII/196/2009 w sprawie: nadania nazw ulic we wsi Wierzbna

Uchwała nr XLII/197/2009 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gołaszyce, gmina Żarów

Uchwała nr XLII/198/2009 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Marcinowiczki, gmina Żarów

Uchwała nr XLII/199/2009 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mikoszowa, gmina Żarów

Uchwała nr XLII/200/2009 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przyłęgów, gmina Żarów

Uchwałą nr XLII/201/2009 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zastruże, gmina Żarów

Uchwała nr XLII/202/2009 w sprawie: przystąpienia do Programu Odnowy Wsi Województwa Dolnośląskiego i wytypowania sołectwa do uczestnictwa w Programie Odnowy Wsi Województwa Dolnośląskiego.

Uchwała nr XLII/203/2009 w sprawie: określenia rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Uchwała nr XLII/204/2009 w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, niektóre inne składniki wynagrodzenia a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

Uchwała nr XLII/206/2009 w sprawie: skargi Pani Marty Jaskuły na działalność Burmistrza Miasta Żarów

Uchwała nr XLII/207/2009 w sprawie: zmiany granic stałych obwodów głosowania na terenie Gminy Żarów.

Uchwałą nr XLII/208/2009 w sprawie: zasad i trybu przyznawania odznaczenia „Złoty dąb”.

Uchwała nr XLIII/209/2009 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2009 rok

Uchwała nr XLIII/2102009 w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Żarów

Uchwała nr XLIII/211/2009 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie miasta Żarowa (zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żarowa zatwierdzonego uchwałą nr XXV/155/2004 Rady Miejskiej w Żarowe z dnia 1lipca 2004 r.

Uchwała nr XLIII/212/2009 w sprawie: wydania opinii dotyczącej lokalizacji punktu gier na automatach o niskich wygranych

Uchwała nr XLIII/213/2009 w sprawie: wydania opinii dotyczącej lokalizacji punktu gier na automatach o niskich wygranych

Uchwała nr XLIII/214/2009 w sprawie: zmiany Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów

Uchwała nr XLIII/215/2009 w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/7/2006 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 02 grudnia 2006 r., w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Żarowie

Uchwała nr XLV/216/2009 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2009 rok. 

Uchwała nr XLV/217/2009 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Mrowiny (zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Mrowiny, gmina Żarów, zatwierdzonego uchwałą nr XLIII/265/2005 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 10 listopada 2005 r.) 

Uchwała nr XLV/218/2009 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Kalno (zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kalno, gmina Żarów, zatwierdzonego uchwałą nr XL/251/2005 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 8 września 2005 r.). 

Uchwała nr XLV/219/2009 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonych w obrębie wsi Łażany, gm. Żarów. 

Uchwała nr XLV/220/2009 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Mrowiny, gmina Żarów. 

Uchwała nr XLV/221/2009 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów. 

Uchwała nr XLV/222/2009 w sprawie: wydania opinii dotyczącej lokalizacji punktu gier na automatach o niskich wygranych.

Uchwała nr XLV/223/2009 w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Żarów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.

Uchwala nr XLVI/224/2009 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2009 rok

Uchwała nr XLVIII/228/2009 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2009 rok

Uchwala nr XLVIII/229/2009 w sprawie: ustanowienia hipoteki na nieruchomościach zabudowanych i niezabudowanych, położonych w Gminie Żarów w celu zabezpieczenia kredytów długoterminowych udzielonych przez Bank Spółdzielczy w Oleśnicy.

Uchwala nr XLVIII/230/2009 w sprawie: zmiany Uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Żarowie

Uchwala nr XLVIII/231/2009 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Mielęcin, gm. Żarów (zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mielęcin w gminie Żarów, zatwierdzonego uchwałą nr XLVIII/299/2006 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 16 marca 2006r.).

Uchwala nr XLIX/232/2009 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2009 rok

Uchwala nr XLIX/233/2009 w sprawie: zmieniająca Uchwałę NR XX/102/2000 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 10.000.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn."Budowa Gimnazjum przy ul. Piastowskiej w Żarowie

Uchwala nr XLIX/234/2009 w sprawie: realizacji zadania „Budowa i modernizacja dróg lokalnych – powiatowych i gminnych”.

Uchwala nr XLIX/235/2009 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Łażany, gmina Żarów.

Uchwala nr XLIX/236/2009 w sprawie: przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarów.

Uchwala nr XLIX/237/2009.pdf w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie miasta Żarowa

Uchwala nr XLIX/238/2009 w sprawie: ustalenia maksymalnych stawek opłat za usługi cmentarne i pogrzebowe wykonywane na terenie miasta i gminy Żarów

Uchwala nr L/239/2009 w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwala nr L/240/2009 w sprawie: wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Uchwala nr L/241/2009 w sprawie: opłaty od posiadania psów

Uchwala nr L/242/2009 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/150/2004 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2004r. zmienionej Uchwałą Nr XX/104/2008 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 31 stycznia 2008 r

Uchwala nr L/243/2009 w sprawie: nadania nazw ulic we wsi Mrowiny

Uchwala nr L/244/2009 w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok.

Uchwala nr LII/246/2009 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 14 grudnia 2009 w sprawie budżetu gminy Żarów na 2010 rok - wraz z załącznikami

Uchwala nr LII/247/2009 w sprawie: zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwala_nr LII/248/2009 w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych na terenie gminy Żarów w wyniku ich podziału oraz w związku budową urządzeń infrastruktury technicznej

Uchwala nr LII/251/2009 w sprawie: ustanowienia corocznych nagród za osiągnięcia w upowszechnianiu ochrony kultury materialnej na terenie gminy Żarów pod nazwą "Nasz Dom"

Uchwala nr LII/252/2009 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Żarów

Uchwała nr LIII/253/2009 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbna, gmina Żarów

Uchwała nr LIII/254/2009 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2009 rok

Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020
Dokument oglądany razy: 7 253
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 06.05.2020, 23:16
Wydruk ze strony: bip.um.zarow.pl z dnia: 24.05.2024 05:13:38