Zarządzenia 2017

Uruchamiam sytezator mowy...

To jest archiwalna wersja strony zmienionej: 31.01.2024, 14:16
z powodu:

przeniesienie

 • Zarządzenie nr 1/2017
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia Nr 16/2000 z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 2/2017
  w sprawie:
  przekazania kierownikom podległych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
 • Zarządzenie nr 3/2017
  w sprawie:
  ustalenia pogotowia kasowego w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 4/2017
  w sprawie:
  ogłoszenia informacji o wysokości zaplanowanych środków finansowych na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu, w poszczególnych dyscyplinach sportowych w 2017 roku na terenie Gminy Żarów wraz z informacją o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej
 • Zarządzenie nr 10/2017
  w sprawie:
  ustalenia planu finansowego wykonawczego budzetu Gminy Żarów na 2017 rok
 • Zarządzenie nr 12/2017
  w sprawie:
  powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzanie przetargów oraz rokowań na sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 13/2017
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie miasta Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste.
 • Zarządzenie nr 15/2017
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 16/2017
  w sprawie:
  ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie
 • Zarządzenie nr 20/2017
  w sprawie:
  ogłoszenia informacji o przyznaniu dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu, w poszczególnych dyscyplinach sportowych w 2017 roku na terenie Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 23/2017
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie miasta Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste
 • Zarządzenie nr 25/2017
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2017 rok
 • Zarządzenie nr 32/2017
  w sprawie:
  odwołania Artura Adamka ze stanowiska dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie
 • Zarządzenie nr 33/2017
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2017 rok
 • Zarządzenie nr 34/2017
  w sprawie:
  powołania Pana Tomasza Pietrzyka na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie
 • Zarządzenie nr 35/2017
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia Nr 16/2000 z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 37/2017
  w sprawie:
  ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie i Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Imbramowicach
 • Zarządzenie nr 39/2017
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie miasta Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste
 • Zarządzenie nr 41/2017
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie miasta Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 43/2017
  w sprawie:
  ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie na rok 2017 i określenia specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane
 • Zarządzenie nr 44/2017
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2017 rok
 • Zarządzenie nr 49/2017
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie miasta Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 53/2017
  w sprawie:
  przekazania Radzie Miejskiej w Żarowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Żarów za 2016 rok, informacji o kaształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żarów (w tym o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich), informacji o stanie mienia gminy oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
 • Zarządzenie nr 56/2017
  w sprawie:
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, pn.: „Organizacja imprez i spotkań kulturowych dla osób samotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych”
 • Zarządzenie nr 57/2017
  w sprawie:
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, pn.: „Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w którym realizowany będzie program profilaktyczny”
 • Zarządzenie nr 58/2017
  w sprawie:
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa, pn.: „Organizacja imprez i spotkań z mieszkańcami Gminy Żarów mających na celu upowszechnianie turystyki rowerowej, poznawanie regionu oraz przepisów o ruchu drogowym”
 • Zarządzenie nr 60/2017
  w sprawie:
  powierzenia pani Helenie Słowik stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie ul. 1 Maja 2
 • Zarządzenie nr 61/2017
  w sprawie:
  powierzenia pani Krystynie Waliszak stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Imbramowicach, ul. Żarowska 45
 • Zarządzenie nr 62/2017
  w sprawie:
  udzielenia pełnomocnictwa pani Helenie Słowik – dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie
 • Zarządzenie nr 63/2017
  w sprawie:
  udzielenia pełnomocnictwa pani Krystyna Waliszak– dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Imbramowicach
 • Zarządzenie nr 68/2017
  w sprawie:
  ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 70/2017
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie wsi Wierzbna, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 73/2017
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie miasta Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste
 • Zarządzenie nr 77/2017
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia Nr 173/2016 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Żarowie
 • Zarządzenie nr 79/2017
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2017
 • Zarządzenie nr 80/2017
  w sprawie:
  ogłoszenia wyników ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. „Organizacja imprez i spotkań kulturowych dla osób samotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych”
 • Zarządzenie nr 81/2017
  w sprawie:
  ogłoszenia wyników ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. „Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w którym realizowany będzie program profilaktyczny”
 • Zarządzenie nr 82/2017
  w sprawie:
  ogłoszenia wyników ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa, pn.: „Organizacja imprez i spotkań z mieszkańcami Gminy Żarów mających na celu upowszechnianie turystyki rowerowej, poznawanie regionu oraz przepisów o ruchu drogowym"
 • Zarządzenie nr 83/2017
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia Nr 16/2000 z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 85/2017
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 86/2017
  w sprawie:
  instrukcji obiegu, przechowywania i archiwizowania dokumentów dla projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
 • Zarządzenie nr 87/2017
  w sprawie:
  wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
 • Zarządzenie nr 88/2017
  w sprawie:
  instrukcji obiegu, przechowywania i archiwizowania dokumentów dla projektu pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żarowie przy ul. 1 Maja” w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna” Działania nr 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym” Poddziałania 3.3.4 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
 • Zarządzenie nr 89/2017
  w sprawie:
  wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu „ Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żarowie przy ul. 1 Maja” w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna” Działania nr 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym” Poddziałania 3.3.4 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
 • Zarządzenie nr 90/2017
  w sprawie:
  instrukcji obiegu, przechowywania i archiwizowania dokumentów dla projektu pn. „Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Żarowie o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj” w ramach Osi Priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej” Działania nr 6.1 „Inwestycje w infrastrukturę społeczną ” Poddziałania nr 4-6.1.4 „Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT AW” Regionalnego Progrmau Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
 • Zarządzenie nr 91/2017
  w sprawie:
  wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu „Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Żarowie o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj” w ramach Osi Priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej” Działania nr 6.1 „Inwestycje w infrastrukturę społeczną” Poddziłania nr 4-6.1.4 „inwestycje w infrastukturę społeczną – ZIT AW” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
 • Zarządzenie nr 92/2017
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie miasta Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 93/2017
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie miasta Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 97/2017
  w sprawie:
  przekazania Radzie Miejskiej w Żarowie sprawozdania finansowego Gminy Żarów za 2016 rok
 • Zarządzenie nr 98/2017
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2017
 • Zarządzenie nr 103/2017
  w sprawie:
  ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku „Wyprawka szkolna”
 • Zarządzenie nr 104/2017
  w sprawie:
  zmiany Zrządzenia nr 80/2014 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu
 • Zarządzenie nr 106/2017
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie wsi Łażany, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 111/2017
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia nr 105/2016 z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 116/2017
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie miasta Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 124/2017
  w sprawie:
  instrukcji obiegu, przechowywania i archiwizowania dokumentów dla projektu pn. „Wdrażanie Strategii Niskoemisyjnych – budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Żarowie oraz budowa dróg rowerowych, ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów” nr RDPS.03.04.04-02-0013/16-00 w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „ Gospodarka niskoemisyjna” Działania nr 3.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych” Poddziałania nr 3.4.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT AW” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
 • Zarządzenie nr 125/2017
  w sprawie:
  wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu „Wdrażanie Strategii Niskoemisyjnych – budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Żarowie oraz budowa dróg rowerowych, ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów” w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna” Działania nr 3.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych” Poddziłania nr 3.4.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT AW” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
 • Zarządzenie nr 128/2017
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2017
 • Zarządzenie nr 131/2017
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2017
 • Zarządzenie nr 136/2017
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2017
 • Zarządzenie nr 137/2017
  w sprawie: 
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 138/2017
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie miasta Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 141/2017
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2017
 • Zarządzenie nr 145/2017
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2017
 • Zarządzenie nr 147/2017
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2017
 • Zarządzenie nr 149/2017
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2017
 • Zarządzenie nr 150/2017
  w sprawie:
  określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz trybu przyjmowania wniosków do projektu uchwały budżetowej
 • Zarządzenie nr 152/2017
  w sprawie: 
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie miasta Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 155/2017
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2017
 • Zarządzenie nr 160/2017
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 163/2017
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2017
 • Zarządzenie nr 163a/2017
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2017 rok
 • Zarządzenie nr 170/2017
  w sprawie:
  ustalenia formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
 • Zarządzenie nr 173/2017
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 175/2017
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2017
 • Zarządzenie nr 180/2017
  w sprawie:
  instrukcji obiegu, przechowywania i archiwizowania dokumentów dla projektu pn. „Rozwoj eusług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom” w ramach Osi Priorytetowej nr 2 „Technologie informacyjnokomunikacyjne”, Działania nr 2.1 „E-usługi publiczne”, Poddziałania nr 2.1.4 „E-usługi publiczne – ZIT AW” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
 • Zarządzenie nr 181/2017
  w sprawie:
  wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu pn. „Rozwoj e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom” w ramach Osi Priorytetowej nr 2 „Technologie informacyjnokomunikacyjne”, Działania nr 2.1 „E-usługi publiczne”, Poddziałania nr 2.1.4 „E-usługi publiczne – ZITAW” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
 • Zarządzenie nr 183/2017
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 188/2017
  w sprawie:
  ustalenia miesięcznych stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 189/2017
  w sprawie:
  ustalenia miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe na terenie Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 190/2017
  w sprawie:
  ustalenia miesięcznych stawek czynszu za komórki, będące własnością Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 191/2017
  w sprawie:
  ustalenia miesięcznych stawek czynszu za najem garaży na terenie Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 192/2017
  w sprawie:
  ustalenia rocznych opłat za umieszczenie tablic i urządzeń reklamowych na budynkach, będących własnością Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 193/2017
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 186/2017
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2017
 • Zarządzenie nr 204/2017
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie miasta Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 218/2017
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2017
 • Zarządzenie nr 219/2017
  w sprawie:
  ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji konkursowych na rok 2018 w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych
 • Zarządzenie nr 220/2017
  w sprawie:
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pod nazwą: „Działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej”
 • Zarządzenie nr 221/2017
  w sprawie:
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pod nazwą: „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie miasta Żarów”
 • Zarządzenie nr 222/2017
  w sprawie:
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pod nazwą: „Świadczenie usług rehabilitacyjnych na terenie miasta Żarów”
 • Zarządzenie nr 225/2018
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2017
 • Zaządzenie nr 226/2017
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie miasta Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 228/2017
  w sprawie:
  powołania Komisji do spraw oceny wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
 • Zarządzenie nr 229/2017
  w sprawie:
  wprowadzenia wzorów formularzy kancelaryjno - archiwalnych w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 230/2017
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie miasta Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 235/2017
  w sprawie:
  wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Żarowie, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
 • Zarządzenie nr 238/2017
  w sprawie:
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, pod nazwą: "Indywidualne i grupowe wsparcie doradcy zawodowego w ramach projektu "Ludzki potencjał chce więcej" dla osób bezrobotnych, dla których ustalono III profil oraz biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym"
 • Zarządzenie nr 241/2017
  w sprawie:
  ogłoszenia wyników ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pod nazwą: „Działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej”
 • Zarządzenie nr 242/2017
  w sprawie:
  ogłoszenia wyników ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pod nazwą:„Świadczenie usług rehabilitacyjnych na terenie miasta Żarów”
 • Zarządzenie nr 243/2017
  w sprawie:
  ogłoszenia wyników ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pod nazwą: „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie miasta Żarów”
 • Zarządzenie nr 244/2017
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2017 rok

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 07.05.2020, 10:43
Dokument oglądany razy: 5 259
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020