Zarządzenia 2016

Uruchamiam sytezator mowy...

To jest archiwalna wersja strony zmienionej: 31.01.2024, 14:13
z powodu:

przeniesienie

 • Zarządzenie nr 4/2016
  w sprawie:
  ustalenia pogotowia kasowego w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 5/2016
  w sprawie:
  przekazania kierownikom podległych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
 • Zarządzenie nr 7/2016
  w sprawie:
  powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Łażany oraz wsi Mielęcin w przedmiocie włączenia do obrębu Mielęcin części obrębu Łażany i ustalenia wzoru protokołu zawierającego wyniki z przeprowadzonych konsultacji
 • Zarządzenie nr 8/2016
  w sprawie:
  określenia terminu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Mielęcin i Łażany w przedmiocie włączenia do obrębu wsi Mielęcin części obrębu wsi Łażany
 • Zarządzenie nr 9/2016
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 10/2016
  w sprawie:
  powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzanie przetargów oraz rokowań na sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 11/2016
  w sprawie:
  ustalenia planu finansowego wykonawczego budżetu Gminy Żarów na 2016 rok
 • Zarządzenie nr 12/2016
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 • Zarządzenie nr 14/2016
  w sprawie:
  ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Żarów na rok szkolny 2016/2017
 • Zarządzenie nr 16/2016
  w sprawie:
  zamiany nieruchomości
 • Zarządzenie nr 19/2016
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2016 rok
 • Zarządzenie nr 23/2016
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2016 rok
 • Zarządzenie nr 25/2016
  w sprawie:
  ustalenia stawek czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy gruntu obejmującego działkę nr 101/5 obręb Żarów (Targowisko Miejskie)
 • Zarządzenie nr 26/2016
  w sprawie:
  niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie miasta Żarów
 • Zarządzenie nr 27/2016
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 28/2016
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie miasta Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 29/2016
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 31/2016
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 32/2016
  w sprawie:
  niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie miasta Żarów
 • Zarządzenie nr 34/2016
  w sprawie:
  dopuszczenia do stosowania programów komputerowych do przetwarzania danych przy użyciu komputera
 • Zarządzenie nr 35/2016
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2016 rok
 • Zarządzenie nr 37/2016
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie miasta Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 41/2016
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie miasta Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 42/2016
  w sprawie:
  instrukcji obiegu, przechowywania i archiwizowania dokumentów dla projektu pn. "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Żarowa” realizowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 pn. "Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego"
 • Zarządzenie nr 43/2016
  w sprawie:
  wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu pn. "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Żarowa” realizowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 pn. "Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego"
 • Zarządzenie nr 44/2016
  w sprawie:
  powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej
 • Zarządzenie nr 47/2016
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie miasta Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 49/2016
  w sprawie:
  wprowadzenia zmiany do Zarządzenia nr 54/12 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 52/2016
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 54/2016
  w sprawie:
  przekazania Radzie Miejskiej w Żarowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Żarów za 2015 rok, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żarów (w tym o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich), informacji o stanie mienia gminy oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
 • Zarządzenie nr 55/2016
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2016 rok
 • Zarządzenie nr 67/2016
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia Nr 16/2000 z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 68/2016
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie miasta Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 71/2016
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2016 rok
 • Zarządzenie nr 73/2016
  w sprawie:
  ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego w Żarowie, ul. Władysława Łokietka 14
 • Zarządzenie nr 77/2016
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2016 rok
 • Zarządzenie nr 82/2016
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2016 rok
 • Zarządzenie nr 83/2016
  w sprawie:
  powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego w Żarowie, ul. Władysława Łokietka 14
 • Zarządzenie nr 84/2016
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 86/2016
  w sprawie:
  udzielenia pełnomocnictwa pani Elżbiecie Wierzyk - dyrektorowi Żłobka Miejskiego w Żarowie
 • Zarządzenie nr 87/2016
  w sprawie:
  przekazania Radzie Miejskiej w Żarowie sprawozdania finansowego Gminy Żarów za 2015 rok
 • Zarządzenie nr 88/2016
  w sprawie:
  wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Żarowie
 • Zarządzenie nr 89/2016
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 95/2016
  w sprawie:
  zmiany Załącznika nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Żarów nr 44/2016 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
 • Zarządzenie nr 96/2016
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2016
 • Zarządzenie nr 97/2016
  w sprawie:
  refundacji dla pracowników Urzędu Miejskiego w Żarowie pracujących na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, kosztów zakupu okularów korygujących wzrok
 • Zarządzenie nr 99/2016
  w sprawie:
  ustalenia miesięcznych stawek czynszu najmu na lokale użytkowe na terenie Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 105/2016
  w sprawie:
  wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 108/2016
  w sprawie:
  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów im. ks. Jana Twardowskiego za rok 2015
 • Zarządzenie nr 109/2016
  w sprawie:
  podziału wyniku finansowego netto Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów im. ks. Jana Twardowskiego w Żarowie
 • Zarządzenie nr 110/2016
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2016
 • Zarządzenie nr 112/2016
  w sprawie:
  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Sportu za rok 2015
 • Zarządzenie nr 113/2016
  w sprawie:
  podziału wyniku finansowego netto Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie
 • Zarządzenie nr 115/2016
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 116/2016
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2016
 • Zarządzenie nr 120/2016
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2016
 • Zarządzenie nr 122/2016
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2016
 • Zarządzenie nr 126/2016
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 134/2016
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2016 rok
 • Zarządzenie nr 136/2016
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2016 rok
 • Zarządzenie nr 139/2016
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 141/2016
  w sprawie:
  określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz trybu przyjmowania wniosków do projektu uchwały budżetowej
 • Zarządzenie nr 144/2016
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2016 rok
 • Zarządzenie nr 148/2016
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia Nr 184/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie Gospodarki kasowej w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 150/2016
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 • Zarządzenie nr 151/2016
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia Nr 16/2000 z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 152/2016
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2016 rok
 • Zarządzenie nr 153/2016
  w sprawie:
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn.: „Utworzenie i wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior – WIGOR”
 • Zarządzenir nr 157/2016
  w sprawie:
  ustalenia formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
 • Zarządzenie nr 160/2016
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie miasta Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 163/2016
  w sprawie:
  zmiany zarządzenia nr 88/2016 Burmistrza Miasta Żarów w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Żarowie
 • Zarządzenie nr 164/2016
  w sprawie:
  powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn.: „Utworzenie i wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior – WIGOR”
 • Zarządzenie nr 165/2016
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżeci gminy Żarów na 2016 rok
 • Zarządzenie nr 170/2016
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 173/2016
  w sprawie:
  wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Żarowie
 • Zarządzenie nr 175/2016
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste
 • Zarządzenie nr 176/2016
  w sprawie:
  wprowadzenia scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Żarów i jej jednostkach podległych
 • Zarządzenie nr 179/2016
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2016 rok
 • Zarządzenie nr 181/2016
  w sprawie:
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pod nazwą: „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie miasta Żarów”
 • Zarządzenie nr 182/2016
  w sprawie:
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pod nazwą: „Świadczenie usług rehabilitacyjnych na terenie miasta Żarów”
 • Zarządzenie nr 183/2016
  w sprawie:
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pod nazwą: „Działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej”
 • Zarządzenie nr 184/2016
  w sprawie:
  ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji konkursowych na rok 2017 w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych
 • Zarządzenie nr 185/2016
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie miasta Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 188/2016
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie miasta Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste
 • Zarządzenie nr 189/2016
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2016 rok
 • Zarządzenie nr 201/2016
  w sprawie:
  ogłoszenia wyników ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pod nazwą: „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie miasta Żarów"
 • Zarządzenie nr 202/2016
  w sprawie:
  ogłoszenia wyników ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pod nazwą:„Świadczenie usług rehabilitacyjnych na terenie miasta Żarów”
 • Zarządzenie nr 203/2016
  w sprawie:
  ogłoszenia wyników ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pod nazwą: „Świadczenie usług rehabilitacyjnych na terenie miasta Żarów”
 • Zarządzenie nr 209/2016
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2016 rok

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 07.05.2020, 10:44
Dokument oglądany razy: 4 918
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020