Zarządzenia 2011

Uruchamiam sytezator mowy...

To jest archiwalna wersja strony zmienionej: 31.01.2024, 14:16
z powodu:

przeniesienie

 • Zarządzenie nr 2/2011
  w sprawie:
  wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich wsi z terenu Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 4/2011
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2011 rok
 • Zarządzenie nr 6/2011
  w sprawie:
  podania do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie listy osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego w 2011 roku.
 • Zarządzenie nr 7/2011
  w sprawie:
  wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Żarowie
 • Zarządzenie nr 8/2011
  w sprawie:
  powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzanie przetargów oraz rokowań na sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 9/2011
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 10/2011
  w sprawie:
  niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie miasta Żarów
 • Zarządzenie nr 11/2011
  w sprawie:
  powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze – referenta ds. informacji i promocji
 • Zarządzenie nr 13/2011
  w sprawie:
  powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
 • Zarządzenie nr 14/2011
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2011 rok
 • Zarządzenie nr 15/2011
  w sprawie:
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
 • Zarządzenie nr 16/2011
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste
 • Zarządzenie nr 17/2011
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 18/2011
  w sprawie:
  powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych
 • Zarządzenie nr 19/2011
  w sprawie:
  powołania Komisji do przeprowadzenia negocjacji dotyczących zbycia udziałów Gminy Żarów w Zakładzie Usług Komunalnych w Żarowie Sp. z o.o.
 • Zarządzenie nr 20/2011
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste
 • Zarządzenie nr 24/2011
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 26/2011
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2011 rok
 • Zarządzenie nr 27/2011
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 28/2011
  w sprawie:
  powołania Komisji Likwidacyjnej
 • Zarządzenie nr 29/2011
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 30/2011
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, o których przejęcie Gmina wystąpi do Wojewody Dolnośląskiego
 • Zarządzenie nr 31/2011
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2011 rok
 • Zarządzenie nr 32/2011
  w sprawie:
  zamiany nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 33/2011
  w sprawie:
  niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie wsi Mrowiny
 • Zarządzenie nr 34/2011
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste
 • Zarządzenie nr 35/2011
  w sprawie:
  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na "Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Żarów do szkół i Ośrodków Rehabilitacyjno- Edukacyjno -Wychowawczych w Żarowie, Nowym Siodle, Świdnicy, Strzegomiu, Bystrzycy Dolnej"
 • Zarządzenie nr 36/2011
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 37/2011
  w sprawie:
  udzielenia pani Urszuli Rurarz - dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych w zakresie zwykłego zarządu
 • Zarządzenie nr 39/2011
  w sprawie:
  organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 40/2011
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2011 rok
 • Zarządzenie nr 41/2011
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 42/2011
  w sprawie:
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w którym realizowany będzie program profilaktyczny”.
 • Zarządzenie nr 43/2011
  w sprawie:
  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Imbramowicach – etap I remont dachu.”
 • Zarządzenie nr 44/2011
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste.
 • Zarządzenie nr 45/2011
  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 46/2011
  w sprawie:
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, pn. „Organizacja i udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży z Gminy Żarów w judo”
 • Zarządzenie nr 47/2011
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 49/2011
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 50/2011
  w sprawie:
  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Remont świetlicy wiejskiej we wsi Imbramowice - etap II remont pomieszczeń"
 • Zarządzenie nr 54/2011
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia nr 15/2010 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przyznawania corocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej na terenie Gminy Żarów pod nazwą "Nasz Dom"
 • Zarządzenie nr 55/2011
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2011 rok
 • Zarządzenie nr 56/2011
  w sprawie:
  powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w którym realizowany będzie program profilaktyczny”
 • Zarządzenie nr 59/2011
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia nr 15/2010 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przyznawania corocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej na terenie Gminy Żarów pod nazwą "Nasz Dom"
 • Zarządzenie nr 60/2011
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 61/2011
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2011 rok
 • Zarządzanie nr 62/2011
  w sprawie:
  nadania imienia Ludowemu Boisku Sportowemu w Mrowinach
 • Zarządzenie nr 63/2011
  w sprawie:
  powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja i udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży z Gminy Żarów w judo”
 • Zarządzenie nr 65/2011
  w sprawie:
  niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
  niezabudowanej położonej na terenie miasta Żarów
 • Zarządzenie nr 67/2011
  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2011 rok
 • Zarządzenie nr 68/2011
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste
 • Zarządzenie nr 70/2011
  w sprawie:
  przekazania Radzie Miejskiej w Żarowie sprawozdania finansowego gminy Żarów za 2010 rok
 • Zarządzenie nr 71/2011
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2011 rok
 • Zarządzenie nr 73/2011
  w sprawie:
  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Bankowa obsługa budżetu Gminy Żarów oraz jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2011 – 2014”
 • Zarządzenie nr 75/2011
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2011 rok
 • Zarządzenie nr 76/2011
  w sprawie:
  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Sportu za rok 2010
 • Zarządzenie nr 77/2011
  w sprawie:
  pokrycia ujemnego wyniku finansowego Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie
 • Zarządzenie nr 78/2011
  w sprawie:
  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów im. ks. Jana Twardowskiego za rok 2010
 • Zarządzenie nr 79/2011
  w sprawie:
  pokrycia ujemnego wyniku finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów im. ks. Jana Twardowskiego w Żarowie
 • Zarządzenie nr 80/2011
  w sprawie:
  przydziału odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej
 • Zarządzenie nr 81/2011
  w sprawie:
  ekwiwalentu pieniężnego za pranie i naprawę odzieży roboczej
 • Zarządzenie nr 82/2011
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 83/2011
  w sprawie:
  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont dachu budynku przy ul. Sportowej 8 w Łażanach z robotami towarzyszącymi”
 • Zarządzenie nr 84/2011
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2011 rok
 • Zarządzenie nr 89/2011
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste
 • Zarządzenie nr 90/2011
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2011 rok
 • Zarządzenie nr 92/2011
  w sprawie:
  powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żarów”
 • Zarządzenie nr 94/2011
  w sprawie:
  ustalenia trybu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku „Wyprawka szkolna”
 • Zarządzenie nr 95/2011
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 96/2011
  w sprawie:
   wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2011 rok
 • Zarządzenie nr 97/2011
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste
 • Zarządzenie nr 98/2011
  w sprawie:
  powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas IIII szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żarów”
 • Zarządzenie nr 99/2011
  w sprawie:
  niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
  niezabudowanej położonej na terenie miasta Żarów
 • Zarządzenie nr 100/2011
  w sprawie:
  wprowadzenia instrukcji dotyczącej przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Zarządzenie nr 101/2011
  w sprawie: 
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2011 rok
 • Zarządzenie nr 102/2011
  w sprawie:
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, pn. „Prowadzenie drużyn piłkarskich i udział w rozgrywkach ligowych”
 • Zarządzenie nr 104/2011
  w sprawie:
  zmiany zarządzenia w sprawie procedury aktualizacji „Żarowskiego Banku Informacji o organizacjach pozarządowych”, działających w gminie Żarów
 • Zarządzenie nr 105/2011
  w sprawie:
  zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Żarowie
 • Zarządzenie nr 106/2011
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste
 • Zarządzenie nr 113/2011 w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2011 rok
 • Zarządzenie nr 115/2011
  w sprawie:
  powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żarów”
 • Zarządzenie nr 116/2011
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 118/2011
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2011 rok
 • Zarządzenie nr 121/2011
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 122/2011
  w sprawie:
  niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie miasta Żarów
 • Zarządzenie nr 123/2011
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste
 • Zarządzenie nr 125/2011
  w sprawie:
  ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie na rok 2011 i określenia specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane
 • Zarządzenie nr 126/2011
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie Gminy Żarów, o których przejęcie Gmina wystąpi do Wojewody Dolnośląskiego
 • Zarządzenie nr 127/2011
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste
 • Zarządzenie nr 129/2011
  w sprawie:
  Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Żarowie
 • Zarządzenie nr 130/2011
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 131/2011
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 132/2011
  w sprawie:
  ustalenia formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, programu współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok
 • Zarządzenie nr 133/2011
  w sprawie:
  Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Żarowie
 • Zarządzenie nr 135/2011
  w sprawie:
  wprowadzenia zmianw budżecie gminy Żarów na 2011 rok
 • Zarządzenie nr 136/2011
  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 137/2011
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2011 rok
 • Zarządzenie nr 140/2011
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2011 rok
 • Zarządzenie nr 141/2011
  w sprawie:
  niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie wsi Mrowiny
 • Zarządzenie nr 142/2011
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 143/2011
  w sprawie:
  powołania Zespołu ds. zmiany granic miasta Żarów
 • Zarządzenie nr 144/2011
  w sprawie:
  powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Żarów oraz wsi Mrowiny w przedmiocie włączenia do Miasta Żarów części obszaru wsi Mrowiny i ustalenia wzoru protokołu zawierającego wyniki z przeprowadzonych konsultacji
 • Zarządzenie nr 145/2011
  w sprawie:
  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2011/2012"
 • Zarządzenie nr 148/2011
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste
 • Zarządzenie nr 149/2011
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 151/2011
  w sprawie:
  przekazania Radzie Miejskiej w Żarowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej Gminy Żarów na 2012 rok oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 152/2011
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2011 rok
 • Zarządzenie nr 155/2011
  w sprawie:
  powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Szacowanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych stanowiących mienie Gminy Żarów w latach 2012 i 2013”
 • Zarządzenie nr 156/2011
  w sprawie:
  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Żarów".
 • Zarządzenie nr 157/2011
  w sprawie:
  regulaminu pracy komisji konkursowej powołanej w ramach realizacji zadań publicznych
 • Zarządzenie nr 158/2011
  w sprawie:
  niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie miasta Żarów
 • Zarządzenie nr 160/2011
  w sprawie:
  powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pana Przemysława Drąga - nauczyciela Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie nr 161/2011
 • w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste
 • Zarządzenie nr 162/2011
  w sprawie:
  ustalenia miesięcznych stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 163/2011
  w sprawie:
  ustalenia miesięcznych stawek czynszu za komórki przydomowe, będące własnością Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 164/2011
  w sprawie:
  ustalenia miesięcznych stawek czynszu za najem garaży na terenie Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 165/2011
  w sprawie:
  ustalenia miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe na terenie Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 166/2011
 • w sprawie: ustalenia rocznych opłat za umieszczenie tablic i urządzeń reklamowych na budynkach, będących własnością Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 167/2011
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2011 rok
 • Zarządzenie nr 169/2011
 • w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie gminy Żarów”
 • Zarządzenie nr 173/2011
 • w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste
 • Zarządzenie nr 177/2011
  w sprawie:
  wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Żarowie
 • Zarządzenie nr 178/2011
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2011 rok
 • Zarządzenie nr 179/2011
  w sprawie:
  powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pani Katarzyny Osieckiej - nauczyciela Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie nr 180/2011
  w sprawie:
  organizacji zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 181/2011
  w sprawie:
  ustalenia regulaminu określającego zasady, tryb i opłaty z korzystania świetlic wiejskich na terenie Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 182/2011
  w sprawie:
  przeprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Żarowie inwentaryzacji środków trwałych, środków trwałych w budowie, aktywów finansowych, wartości niematerialnych i prawnych, rozrachunków, funduszy specjalnych, paliwa, zapasów materiałów oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej
 • Zarządzenie nr 183/2011
  w sprawie:
  dopuszczenia do stosowania programów komputerowych do przetwarzania danych przy użyciu komputera
 • Zarządzenie nr 186/2011
  w sprawie:
  powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie miasta Żarów"
 • Zarządzenie nr 187/2011
  w sprawie:
  przeprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Żarowie inwentaryzacji kasy i druków ścisłego zarachowania oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej
 • Zarządzenie nr 189/2011
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2011 rok
 • Zarządzenie nr 190/2011
  w sprawie:
  Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Żarowie
 • Zarządzenie nr 191/2011
  w sprawie:
  upoważnienia Pani Anity Denes–Ziemkiewicz – Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny
 • Zarządzenie nr 192/2011
  w sprawie:
  upoważnienia Pani Anity Denes–Ziemkiewicz – Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie do ustanowienia rodziny wspierającej oraz zawierania i rozwiązywania umów określających zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
 • Zarządzenie nr 193/2011
  w sprawie:
  upoważnienia Pani Beaty Wilk w zastępstwie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 07.05.2020, 10:51
Dokument oglądany razy: 4 816
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020