Zarządzenia 2021

Uruchamiam sytezator mowy...

To jest archiwalna wersja strony zmienionej: 20.10.2021, 11:10
z powodu: dodanie informacji
 • Zarządzenie nr 1/2021
  w sprawie:
  ustalenia pogotowia kasowego w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 2/2021
  w sprawie:
  przekazania kierownikom podległych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
 • Zarządzenie nr 3/2021
  w sprawie:
  Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 4/2021
  w sprawie:
  ustalenia planu finansowego wykonawczego budżetu Gminy Żarów na 2021 rok
 • Zarządzenie nr 5/2021
  w sprawie:
  ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów im. Ks. Jana Twardowskiego w Żarowie
 • Zarządzenie nr 6/2021
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2021 rok
 • Zarządzenie nr 7/2021
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 8/2021
  w sprawie:
  powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzanie przetargów oraz rokowań na sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 9/2021
  w sprawie:
  ogłoszenia informacji o wysokości zaplanowanych środków finansowych na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu, w poszczególnych dyscyplinach sportowych w 2021 roku na terenie Gminy Żarów wraz z informacją o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej
 • Zarządzenie nr 10/2021
  w sprawie:
  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni chodnika przy ul. Słowiańskiej w Żarowie
 • Zarządzenie nr 11/2021
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 12/2021
  w sprawie:
  wyrażenia zgody na przyjęcie do gminnego zasobu nieruchomości w drodze nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi Siedlimowice
 • Zarządzenie nr 14/2021
  w sprawie:
  powołania gminnego koordynatora ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
 • Zarządzenie nr 16/2021
  w sprawie:
  ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żarów na rok szkolny 2021/2022
 • Zarządzenie nr 17/2021
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 18/2021
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2021 rok
 • Zarządzenie nr 20/2021
  w sprawie:
  wprowadzenia zmiany do Zarządzenia nr 97/2016 Burmistrza Miasta Żarów z  dnia  02  czerwca  2016  roku  w  sprawie  refundacji dla pracowników Urzędu  Miejskiego w Żarowie  pracujących  na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, kosztów zakupu okularów korygujących wzrok
 • Zarządzenie nr 21/2021
  w sprawie:
  stosowania obniżek czynszu w lokalach mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 22/2021
  w sprawie:
  ogłoszenia informacji o przyznaniu dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu, w poszczególnych dyscyplinach sportowych w 2021 roku na terenie Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 27/2021
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 28/2021
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2021 rok
 • Zarządzenie nr 29/2021
  w sprawie:
  powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia pn.Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Żarów oraz utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów
 • Zarządzenie nr 30/2021
  w sprawie:
  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
  Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta
  i gminy Żarów oraz utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów
 • Zarządzenie nr 31/2021
  w sprawie:
  ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie na rok 2021 i określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
 • Zarządzenie nr 32/2021
  w sprawie:
  powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów im. ks. Jana Twardowskiego w Żarowie oraz określenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej
 • Zarządzenie nr 33/2021
  w sprawie:
  zatwierdzenia listy osób zakwalifikowanych do uzyskania w 2021 roku dotacji ze środków budżetu Gminy Żarów na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków
 • Zarządzenie nr 37/2021
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2021 rok
 • Zarządzenie nr 38/2021
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 39/2021
  w sprawie:
  zatwierdzenia dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego w Urzędzie Miejskim w Żarowie i udzielenia akredytacji bezpieczeństwa dla systemu teleinformatycznego „Bezpieczne Stanowisko Komputerowe (BSK)” przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”
 • Zarządzenie nr 40/2021
  w sprawie:
  powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i regulaminu jej działania
 • Zarządzenie nr 41/2021
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2021 rok
 • Zarządzenie nr 43/2021
  w sprawie:
  wprowadzenia i realizacji przez Gminę Żarów akcji promocyjnej pn. „PAKA DLA NIEMOWLAKA”
 • Zarządzenie nr 44/2021
  w sprawie:
  Polityki antykorupcyjnej w Gminie Żarów
 • Zarządzenie nr 46/2021
  w sprawie:
  programu spłaty zadłużenia czynszowego w formie świadczeń rzeczowych
 • Zarządzenie nr 47/2021
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 48/2021
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 50/2021
  w sprawie:
  powierzenia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów im. Ks. Jana Twardowskiego
 • Zarządzenie nr 52/2021
  w sprawie:
  zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Żarowie
 • Zarządzenie nr 53/2021
  w sprawie:
  wprowadzenia procedury windykacji należności o charakterze cywilnoprawnym w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 54/2021
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 55/2021
  w sprawie: powierzenia pani Elżbiecie Wierzyk stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego „Bajkowe Przedszkole” w Żarowie, ul. Władysława Łokietka 14
 • Zarządzenie nr 56/2021
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2021 rok
 • Zarządzenie nr 57/2021
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia Nr 16/2000 z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 58/2021
  w sprawie:
  ustalenia  dni  wolnych   od  pracy  w  2021  roku,  przysługujących  za  święta przypadające w wolne soboty dla pracowników Urzędu Miejskiego w Żarowie
 • Zarządzenie nr 59/2021
  w sprawie:
  zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Żarów z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z usuwania drzew na terenach nieruchomości będących własnością gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 60/2021
  w sprawie:
  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
  "Utrzymanie chodników, parkingów i ścieżek rowerowych oraz sąsiadujących z nimi terenów zieleni"
 • Zarządzenie nr 61/2021
  w sprawie:
  wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Zarządzenie nr 62/2021
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2021
 • Zarządzenie nr 63/2021
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2021
 • Zarządzenie nr 64/2021
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 70/2021
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 71/2021
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2021
 • Zarządzenie nr 72/2021
  w sprawie:
  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
  "Utrzymanie chodników, parkingów i ścieżek rowerowych oraz sąsiadujących z nimi terenów zieleni"
 • Zarządzenie nr 73/2021
  w sprawie:
  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie za rok 2020
 • Zarządzenie nr 74/2021
  w sprawie:
  podziału wyniku finansowego netto Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie
 • Zarządzenie nr 75/2021
  w sprawie:
  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów im. ks. Jana Twardowskiego za rok 2020
 • Zarządzenie nr 76/2021
  w sprawie:
  podziału wyniku finansowego netto Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów im. ks. Jana Twardowskiego
 • Zarządzenie nr 77/2021
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 79/2021
  w sprawie:
  przekazania Radzie Miejskiej w Żarowie sprawozdania finansowego Gminy Żarów za 2020 rok
 • Zarządzenie nr 80/2021
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2021 rok
 • Zarządzenie nr 81/2021
  w sprawie:
  wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Żarowie
 • Zarządzenie nr 82/2021
  w sprawie:
  przyjęcia harmonogramu czynności przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach w Szkołę Filialną w Mrowinach, przyporządkowaną Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie
 • Zarządzenie nr 83/2021
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 84/2021
  w sprawie:
  przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 85/2021
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 86/2021
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2021 rok
 • Zarządzenie nr 87/2021
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 88/2021
  w sprawie:
  wprowadzenia zasad anonimowego zgłaszania nieprawidłowości w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenia nr 89/2021
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2021 rok
 • Zarządzenie nr 90/2021
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2021 rok
 • Zarządzenie nr 91/2021
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia Nr 16/2000 z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 92/2021
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 94/2021
  w sprawie:
  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dowóz uczniów do szkół od 01.09.2021 do 24.06.2022
 • Zarządzenie nr 97/2021
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 98/2021
  w sprawie:
  zatwierdzenia Diagnozy potrzeb edukacyjnych w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie, w Szkole Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach oraz w Szkole Podstawowej im. UNICEF w Imbramowicach na potrzeby przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Pocovidowe wsparcie edukacji i reintegracji uczniów z terenu Gminy Żarów" w ramach złożonego wniosku dla poddziałania 10.2.1. "Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - nabór horyzontalny" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
 • Zarządzenie nr 99/2021
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2021 rok
 • Zarządzenie nr 100/2021
  w sprawie:
  zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Żarowie
 • Zarządzenie nr 101/2021
  w sprawie:
  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
  "Dowóz uczniów do szkół od 01.09.2021 do 24.06.2022
 • Zarządzenie nr 102/2021
  w sprawie:
  powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla pani Bernadetty Lesiak – nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie i pani Edyty Mossoń – nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie nr 103/2021
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2021 rok
 • Zarządzenie nr 104/2021
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 105/2021
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2021 rok
 • Zarządzenie nr 107/2021
  w sprawie:
  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dowóz uczniów do szkół od 01.09.2021 do 24.06.2022 - Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Imbramowicach"
 • Zarządzenie nr 108/2021
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 109/2021
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2021 rok
 • Zarządzenie nr 111/2021
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 112/2021
  w sprawie:
  przekazania Radzie Miejskiej w Żarowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Żarów za I półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się wielo9letniej prognozy finansowej gminy Żarów (w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich) oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury
 • Zarządzenie nr 113/2021
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia nr 138/2020 z dnia 30 października 2020 roku w sprawie centralizacji rozliczeń VAT w Gminie w związku z przepisami o Jednolitym Pliku Kontrolnym (JPK) w schemacie JPK_V7M
 • Zarządzenie nr 114/2021
  w sprawie:
  wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Żarowie
 • Zarządzenie nr 116/2021
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2021 rok
 • Zarządzenie nr 117/2021
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 118/2021
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia Nr 16/2000 z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 119/2021
  w sprawie:
  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa chodników przy drogach gminnych"
 • Zarządzenie nr 120/2021
  w sprawie:
  określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej
  oraz trybu przyjmowania wniosków do projektu uchwały budżetowej
 • Zarządzenie nr 121/2021
  w sprawie:
  stosowania obniżek czynszu w lokalach mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żarów.
 • Zarządzenie nr 122/2021
  w sprawie:
  odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Żarów nieruchomości niezabudowanych położonych w Żarowie
 • Zarządzenie nr 123/2021
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 124/2021
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2021 rok
 • Zarządzenie nr 125/2021
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 126/2021
  w sprawie:
  ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów im. Ks. Jana Twardowskiego w Żarowie
 • Zarządzenie nr 127/2021
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 129/2021
  w sprawie:
  wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Żarowie, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
 • Zarządzenie nr 130/2021
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia Nr 16/2000 z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 131/2021
  w sprawie:
  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Wierzbna droga dojazdowa do gruntów rolnych"
 • Zarządzenie nr 133/2021
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia nr 80/2014 z dnia 27 maja 2014 roku zmienionego zarządzeniem nr 104/2017 z 9 czerwca 2017 roku w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu
 • Zarządzenie nr 135/2021
  w sprawie:
  ustalenia formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok
 • Zarządzenie nr 138/2021
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2021 rok

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 18.10.2021, 09:50
Dokument oglądany razy: 1 378
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 19.01.2021