2022

Uruchamiam sytezator mowy...

To jest archiwalna wersja strony zmienionej: 27.10.2022, 12:49
z powodu: dodanie informacji
 • Zarządzenie nr 1/2022
  w sprawie:
  upoważnienia  Pani Małgorzaty Siemińskiej –  Kierownika  Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie do  prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego i do ustalania prawa do tego dodatku
 • Zarządzenie nr 2/2022
  w sprawie:
  ustalenia pogotowia kasowego w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 3/2022
  w sprawie:
  przekazania kierownikom podległych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
 • Zarządzenie nr 4/2022
  w sprawie:
  ustalenia planu finansowego wykonawczego budżetu Gminy Żarów na 2022 rok
 • Zarządzenie nr 5/2022
  w sprawie:
  powołania  Komisji  Przetargowej  na przeprowadzanie przetargów  oraz rokowań na sprzedaż, oddawanie w  użytkowanie wieczyste,  dzierżawę i najem  nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych   stanowiących własność  Gminy  Żarów
 • Zarządzenie nr 6/2022
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2022 rok
 • Zarządzenie nr 7/2022
  w sprawie:
  podania do publicznej wiadomości listy osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego w 2022 roku
 • Zarządzenie nr 8/2022
  w sprawie:
  upoważnienia  Pani Beaty Wilk – Zastępcy Kierownika  Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie do  prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego i do ustalania prawa do tego dodatku
 • Zarządzenie nr 9/2022
  w sprawie:
  upoważnienia  Pani Zofii Hanc –  pracownika  Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie do  prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego i do ustalania prawa do tego dodatku
 • Zarządzenie nr 10/2022
  w sprawie:
  upoważnienia  Pana Piotra Bratkowskiego –  pracownika  Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie do  prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego i do ustalania prawa do tego dodatku
 • Zarządzenie nr 11/2022
  w sprawie:
  ogłoszenia informacji o wysokości zaplanowanych środków finansowych na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu, w poszczególnych dyscyplinach sportowych w 2022 roku na terenie Gminy Żarów wraz z informacją o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej
 • Zarządzenie nr 12/2022
  w sprawie:
  ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Imbramowicach
 • Zarządzenie nr 13/2022
  w sprawie:
  ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie
 • Zarządzenie nr 14/2022
  w sprawie:
  upoważnienia  Pani Marty Łoboda –  pracownika  Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie do  prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego i do ustalania prawa do tego dodatku
 • Zarządzenie nr 15/2022
  w sprawie:
  niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej  położonej na terenie wsi Wierzbna
 • Zarządzenie nr 16/2022
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 17/2022
  w sprawie:
  ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żarów na rok szkolny 2022/2023
 • Zarządzenie nr 18/2022
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2022 rok
 • Zrządzenie nr 19/2022
  w sprawie:
  ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie na rok 2022 i określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
 • Zarządzenie nr 21/2022
  w sprawie:
  powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Imbramowicach
 • Zarządzenie nr 22/2022
  w sprawie:
  powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie
 • Zarządzenie nr 23/2022
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2022
 • Zarządzenie nr 24/2022
  w sprawie:
  ogłoszenia informacji o przyznaniu dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu, w poszczególnych dyscyplinach sportowych w 2022 roku na terenie Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 27/2022
  w sprawie:
  przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 28/2022
  w sprawie:
  zatwierdzenia konkursów na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Imbramowicach
 • Zarządzenie nr 29/2022
  w sprawie:
  zatwierdzenia konkursów na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy  w Żarowie
 • Zarządzenie nr 32/2022
  w sprawie:
  powołania Pana Tomasza Pietrzyka na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie
 • Zarządzenie nr 33/2022
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 34/2022
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2022 rok
 • Zarządzenie nr 35/2022
  w sprawie:
  powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej
 • Zarządzenie nr 36/2022
  w sprawie:
  regulaminu udzielania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 37/2022
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia Nr 19/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie na rok 2022 i określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
 • Zarządzenie nr 38/2022
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2022 rok
 • Zarządzenie nr 39/2022
  w sprawie:
  niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie Żarowa
 • Zarządzenie nr 40/2022
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 41/2022
  w sprawie:
  ustalenia zasad i wysokości opłat za zajęcie lub korzystanie z nieruchomości   stanowiących własność Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 42/2022
  w sprawie:
  zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia pogotowia kasowego w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 43/2022
  w sprawie:
  powierzenia pani Barbarze Nowak stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie ul. Piastowska 10
 • Zarządzenie nr 44/2022
  w sprawie:
  powierzenia pani Marioli Czarneckiej stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Imbramowicach, ul. Żarowska 45
 • Zarządzenie nr 53/2022
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 54/2022
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2022 rok
 • Zarządzenie nr 56/2022
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2022 rok
 • Zarządzenie nr 57/2022
  w sprawie:
  przekazania Radzie Miejskiej w Żarowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żarów za 2021 rok, informacji o stanie mienia Gminy oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
 • Zarządzenie nr 58/2022
  w sprawie:
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, pn.: „Organizacja imprez i spotkań kulturowych dla osób samotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych”
 • Zarządzenie nr 59/2022
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 60/2022
  w sprawie:
  powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze – ds. inwestycji
 • Zarządzenie nr 62/2022
  w sprawie:
  zmiany zarządzenia nr 26/2019 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie
  wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Żarowie zasad ewidencji finansowo – księgowej, zakładowego planu
  kont oraz instrukcji w sprawie określenia szczegółowych zasad rozliczeń podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w gminie Żarów
 • Zarządzenie nr 68/2022
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2022
 • Zarządzenie nr 71/2022
  w sprawie:
  przekazania Radzie Miejskiej w Żarowie sprawozdania finansowego Gminy Żarów za 2021 rok
 • Zarządzenie nr 72/2022
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2022 rok
 • Zarządzenie nr 73/2022
  w sprawie:
  ogłoszenia wyników ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. „Organizacja imprez i spotkań kulturowych dla osób samotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych”
 • Zarządzenie nr 78/2022
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 79/2022
  w sprawie:
  odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Żarów nieruchomości zabudowanych położonych w Żarowie przy ul. Zamkowej 1
 • Zarządzenie nr 81/2022
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 82/2022
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 83/2022
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2022 rok
 • Zarządzenie nr 84/2022
  w sprawie:
  niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 85/2022
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2022 rok
 • Zarządzenie nr 86/2022
  w sprawie:
  niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 87/2022
  w sprawie:
  ustalenia zasad rozliczania ekwiwalentu pieniężnego przysługującego strażakom ratownikom ochotniczych straży pożarnych gminy Żarów za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
 • Zarządzenie nr 88/2022
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 89/2022
  w sprawie:
  niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 90/2022
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2022 rok
 • Zarządzenie nr 91/2022
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 92/2022
  w sprawie:
  zmian planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na 2022 rok
 • Zarządzenie nr 95/2022
  w sprawie:
  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie za rok 2021
 • Zarządzenie nr 96/2022
  w sprawie:
  podziału wyniku finansowego netto Gminnego Centrum Kultury i Sportu
 • Zarządzenie nr 97/2022
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 98/2022
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2022 rok
 • Zarządzenie nr 99/2022
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia Nr 16/2000 z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 101/2022
  w sprawie:
  niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 102/2022
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 105/2022
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2022 rok
 • Zarządzenie nr 105a/2022
  w sprawie:
  zmian planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na 2022 rok
 • Zarządzenie nr 108/2022
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia Nr 16/2000 z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 109/2022
  w sprawie:
  instrukcji użytkowania systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 114/2022
  w sprawie:
  powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla pani Anny Łuczak i pani Moniki Tarnowskiej - nauczycieli  Szkoły Podstawowej im.  Jana Brzechwy w Żarowie, pani Natalii Mocniak-Świgost – nauczyciela Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Imbramowicach  ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie nr 118/2022
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2022 rok
 • Zarządzenie nr 120/2022
  w sprawie:
  zmiany załącznika do Zarządzenia nr 87/2022 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 06 czerwca 2022r
 • Zarządzenie nr 124/2022
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2022 rok
 • Zarządzenie nr 146/2022
  w sprawie:
  wprowadzenia na terenie Gminy Żarów pogotowia przeciwpowodziowego
 • Zarządzenie nr 147/2022
  w sprawie:
  odwołania na terenie Gminy Żarów pogotowia przeciwpowodziowego
 • Zarządzenie nr 148/2022
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2022 rok
 • Zarządzenie nr 152/2022
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2022 rok
 • Zarządzenie nr 158/2022
  w sprawie:
  określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz trybu przyjmowania wniosków do projektu uchwały budżetowej
 • Zarządzenie nr 163/2022
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2022 rok
 • Zarządzenie nr 180/2022
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2022 rok
 • Zarządzenie nr 181/2022
  w sprawie:
  ustalenia formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok
 • Zarządzenie nr 183/2022
  w sprawie:
  organizacji uzupełniających wyborów sołtysa i członków Rady Soleckiej wsi Kruków
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 25.10.2022, 09:07
Dokument oglądany razy: 701
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 05.01.2022