Zarządzenia 2019

Uruchamiam sytezator mowy...

To jest archiwalna wersja strony zmienionej: 31.01.2024, 14:12
z powodu:

przeniesienie

 • Zarządzenie nr 1/2019
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia Nr 16/2000 z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 3/2019
  w sprawie:
  ustalenia pogotowia kasowego w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 4/2019
  w sprawie:
  przekazania kierownikom podległych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
 • Zarządzenie nr 5/2019
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie miasta Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 6/2019
  w sprawie:
  ustalenia planu finansowego wykonawczego budżetu Gminy Żarów na 2019 rok
 • Zarządzenie nr 9/2019
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia Nr 16/2000 z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 10/2019
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie miasta Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 11/2019
  w sprawie:
  powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzanie przetargów oraz rokowań na sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 13/2019
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2019
 • Zarządzenie nr 15/2019
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2019
 • Zarządzenie nr 16/2019
  w sprawie:
  przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie nadania statutu sołectwom gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 19/2019
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2019 rok
 • Zarządzenie nr 20/2019
  w sprawie:
  Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Żarowie
 • Zarządzenie nr 22/2019
  w sprawie:
  wprowadzenia procedury przeprowadzenia kontroli spalania odpadów w paleniskach domowych oraz nieruchomości na terenach których prowadzona jest działalność gospodarcza na terenie gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 24/2019
  w sprawie:
  ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żarów na rok szkolny 2019/2020
 • Zarządzenie nr 26/2019
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2019
 • Zarządzenie nr 29/2019
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 30/2019
  w sprawie:
  rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Mikoszowa, gmina Żarów
 • Zarządzenie nr 33/2019
  w sprawie:
  ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie na rok 2019 i określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
 • Zarządzenie nr 34/2019
  w sprawie:
  ogłoszenia informacji o wysokości zaplanowanych środków finansowych na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu, w poszczególnych dyscyplinach sportowych w 2019 roku na terenie Gminy Żarów wraz z informacją o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej
 • Zarządzenie nr 36/2019
  w sprawie:
  wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 38/2019
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2019
 • Zarządzenie nr 41/2019
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie miasta Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 42/2019
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2019
 • Zarządzenie nr 46/2019
  w sprawie:
  ogłoszenia informacji o przyznaniu dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu, w poszczególnych dyscyplinach sportowych w 2019 roku na terenie Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 49/2019
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia nr 39/2014 z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów dokumentów w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów, kosztów i funduszu oraz ustalenia poziomu istotności, po przekroczeniu którego jednostki dokonują wzajemnych wyłączeń
 • Zarządzenie nr 51/2019
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2019
 • Zarządzenie nr 59/2019
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2019
 • Zarządzenie nr 60/2019
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia Nr 16/2000 z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Żarowie.
 • Zarządzenie nr 63/2019
  w sprawie:
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, pn.: „Organizacja imprez i spotkań kulturowych dla osób samotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych”
 • Zarządzenie nr 64/2019
  w sprawie:
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, pn.: „Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w którym realizowany będzie program profilaktyczny”
 • Zarządzenie nr 65/2019
  w sprawie:
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa, pn.: „Organizacja imprez i spotkań z mieszkańcami Gminy Żarów mających na celu upowszechnianie turystyki rowerowej, poznawanie regionu oraz przepisów o ruchu drogowym”
 • Zarządzenie nr 69/2019
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie miasta Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 76/2019
  w sprawie:
  powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku
 • Zarządzenie nr 78/2019
  w sprawie:
  ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami
 • Zarządzenie nr 84/2019
  w sprawie:
  ogłoszenia wyników ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. „Organizacja imprez i spotkań kulturowych dla osób samotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych”
 • Zarządzenie nr 85/2019
  w sprawie:
  ogłoszenia wyników ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. „Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w którym realizowany będzie program profilaktyczny”
 • Zarządzenie nr 86/2019
  w sprawie:
  ogłoszenia wyników ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa, pn.: „Organizacja imprez i spotkań z mieszkańcami Gminy Żarów mających na celu upowszechnianie turystyki rowerowej, poznawanie regionu oraz przepisów o ruchu drogowym”
 • Zarządzenie nr 88/2019
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 92/2019
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 98/2019
  w sprawie:
  przekazania Radzie Miejskiej w Żarowie sprawozdania finansowego Gminy Żarów za 2018 rok
 • Zarządzenie nr 111/2019
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia Nr 16/2000 z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 128/2019
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2019
 • Zarządzenie nr 129/2019
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 130/2019
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 132/2019
  w sprawie:
  powołania komisji do zniszczenia dokumentów z wyborów do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
 • Zarządzenie nr 137/2019
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie miasta Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 138/2018
  w sprawie:
  przekazania Radzie Miejskiej w Żarowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Żarów za I półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Żarów (w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich) oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych intystucji kultury
 • Zarządzenie nr 139/2019
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 144/2019
  w sprawie:
  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Żarów oraz utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów
 • Zarządzenie nr 146/2019
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 147/2019
  w sprawie:
  powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.
 • Zarządzenie nr 148/2019
  w sprawie:
  określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz trybu przyjmowania wniosków do projektu uchwały budżetowej
 • Zarządzenie nr 149/2019
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 150/2019
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2019
 • Zarządzenie nr 151/2019
  w sprawie:
  ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami
 • Zarządzenie nr 154/2019
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 155/2019
  w sprawie:
  zmiany zarządzenia Nr 191/2018 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie: ustalenia miesięcznych stawek czynszu za komórki, będące własnością Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 156/2019
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2019
 • Zarządzenie nr 157/2019
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Żarów Nr 151/2019 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami
 • Zarządzenie nr 159/2019
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 160/2019
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 161/2019
  w sprawie:
  ustalenia formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
 • Zarządzenie nr 162/2019
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 163/2019
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2019
 • Zarządzenie nr 169/2019
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 170/2019
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 174/2019
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie miasta Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 177/2019
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia nr 126/2014 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 8 września 2014 r. w sprawie programu spłaty zadłużenia czynszowego w formie świadczenia rzeczowego
 • Zarządzenie nr 178/2019
  w sprawie:
  przeprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Żarowie inwentaryzacji środków trwałych, pozostałych środków trwałych (wyposażenia) oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej
 • Zarządzenie nr 180/2019
  w sprawie:
  ustalenia miesięcznych stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 181/2019
  w sprawie:
  ustalenia miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe na terenie Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 182/2019
  w sprawie:
  ustalenia miesięcznych stawek czynszu za komórki, będące własnością Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 183/2019
  w sprawie:
  ustalenia miesięcznych stawek czynszu za najem garaży na terenie Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 184/2019
  w sprawie:
  ustalenia rocznych opłat za umieszczenie tablic i urządzeń reklamowych na budynkach, będących własnością Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 185/2019
  w sprawie:
  przekazania Radzie Miejskiej w Żarowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej Gminy Żarów na 2020 rok oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 186/2019
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 187/2019
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2019
 • Zarządzenie nr 188/2019
  w sprawie:
  ustalenia stawek opłat za usługi cmentarne i pogrzebowe wykonywane na terenie miasta i  Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 189/2019
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2019
 • Zarządzenie nr 190/2019
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 193/2019
  w sprawie:
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pod nazwą: „Świadczenie usług rehabilitacyjnych na terenie miasta Żarów”
 • Zarządzenie nr 194/2019
  w sprawie:
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pod nazwą: „Działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej”
 • Zarządzenie nr 195/2019
  w sprawie:
  ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych na rok 2020
 • Zarządzenie nr 199/2019
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 200/2019
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Żarów nr 128/2011 z dnia 23 września 2011 roku oraz Zarządzenia nr 18/2014 z dnia 3 lutego 2014 roku w sprawie stawek czynszu dzierżawnego gruntów stanowiących własność gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 201/2019
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2019 rok
 • Zarządzenie nr 203/2019
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie gminy Żarów, przeznaczonej do najmu
 • Zarządzenie nr 204/2019
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 206/2019
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2019
 • Zarządzenie nr 213/2019
  w sprawie:
  wprowadzenia i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych
 • Zarządzenie nr 214/2019
  w sprawie:
  posiadania obowiązkowego konta na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF) oraz obsługi i odbioru ustrukturyzowanych faktur Elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych
 • Zarządzenie nr 216/2019
  w sprawie:
  ogłoszenia wyników ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pod nazwą: „Działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej”
 • Zarządzenie nr 217/2019
  w sprawie:
  unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pod nazwą: „Świadczenie usług rehabilitacyjnych na terenie miasta Żarów”
 • Zarządzenie nr 219/2019
  w sprawie:
  wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Żarowie
 • Zarządzenie nr 220/2019
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2019 rok
 • Zarządzenie nr 221/2019
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2019 rok
 • Zarządzenie nr 222/2019
  w sprawie:
  wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Żarowie

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 02.08.2021, 07:22
Dokument oglądany razy: 2 072
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020