2019

Uruchamiam sytezator mowy...

To jest archiwalna wersja strony zmienionej: 30.08.2023, 13:16
z powodu: dodanie informacji

V sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 16 stycznia 2019 roku

 • protokoły głosowań (archiwum ZIP, pliki PDF)
 • interpelacje radnych (plik pdf)
 • Uchwała nr V/24/2019
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2019 rok
 • Uchwała nr V/25/2019
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr V/26/2019
  w sprawie:
  wyrażenia zgody na przyjęcie do gminnego zasobu nieruchomości w drodze darowizny działki nr 520/2 obręb Mrowiny
 • Uchwała nr V/27/2019
  w sprawie:
  wysokości oraz warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Żarów w prawo własności tych gruntów
 • Uchwała nr V/28/2019
  w sprawie:
  zmiany uchwały nr XXXVII/292/2013 Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso

VI sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 21 lutego 2019 roku

VII sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 28 lutego 2019 roku

VIII sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 28 marca 2019 roku

 • protokoły głosowań
 • interpelacje radnych
 • dpowiedzi na interpelacje
 • Uchwała nr VIII/38/2019
  w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
 • Uchwała nr VIII/39/2019
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2019 rok
 • Uchwała nr VIII/40/2019
  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr VIII/41/2019
  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej".
 • Uchwała nr VIII/42/2019
  w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarów w 2019 roku".
 • Uchwała nr VIII/43/2019
  w sprawie wyrażenia zgody na wieloletnią dzierżawę nieruchomości Gminy Żarów z przeznaczeniem pod lokalizację odnawialnych źródeł energii.
 • Uchwała nr VIII/44/2019
  w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarów.
 • Uchwała nr VIII/45/2019
  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 • Uchwała nr VIII/46/2019
  w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych.
 • Uchwała nr VIII/47/2019
  w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/164/2016 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 24 marca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wydłużony pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Żarowie, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Żarowie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszonych opłat
 • Uchwała nr VIII/48/2019
  w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i określenia granic obwodów szkolnych od dnia 1 września 2019 roku
 • Uchwała nr VIII/49/2019
  w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wierzbna

IX sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 25 kwietnia 2019 roku

 • protokoły głosowań
 • interpelacje radnych
 • odpowiedzi na interpelacje radnych
 • Uchwała nr IX/50/2019
  w sprawie:
  określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
 • Uchwała nr IX/51/2019
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2019 rok
 • Uchwała nr IX/52/2019
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr IX/53/2019
  w sprawie:
  przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji
 • Uchwała nr IX/54/2019
  w sprawie:
  udzielenia dotacji celowej Miejsko - Gminnej Spółce Wodnej w Żarowie
 • Uchwała nr IX/55/2019
  w sprawie:
  dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żarów
 • Uchwała nr IX/56/2019
  w sprawie:
  przejęcia przez Gminę Żarów zadań Powiatu Świdnickiego
 • Uchwała nr IX/57/2019
  w sprawie:
  zmiany Uchwały nr VIII/44/2019 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 marca 2019r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarów
 • Uchwała nr IX/58/2019
  w sprawie:
  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Uchwała nr IX/59/2019
  w sprawie:
  zmiany uchwały nr XXXVII/292/2013 Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
 • Uchwała nr IX/60/2019
  w sprawie:
  wyznaczenia Rady Miejskiej w Żarowie jako właściwej do uchwalenia rozszerzenia aglomeracji Żarów

X sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 9 maja 2019 roku

 • protokoły głosowań
 • interpelacje radnych
 • odpowiedzi na interpelacje radnych
 • Uchwała nr X/61/2019
  w sprawie:
  zmiany Uchwały nr VIII/38/2019 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
 • Uchwała nr X/62/2019
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2019 rok
 • Uchwała nr X/63/2019
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr X/64/2019
  w sprawie:
  odpowiedzi na skargę złożoną przez Wojewodę Dolnośląskiego na uchwałę Nr LVIII/400/2018 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kruków, gmina Żarów
 • Uchwała nr X/65/2019
  w sprawie:
  zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa

XII sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 6 czerwca 2019 roku

XIII sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 21 czerwca 2019 roku

 • protokoły z głosowań
 • interpelacje radnych
 • Uchwała nr XIII/72/2019
  w sprawie:
  udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Żarów.
 • Uchwała nr XIII/73/2019
  w sprawie: 
  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żarów za 2018 rok.
 • Uchwała nr XIII/74/2019
  w sprawie: 
  udzielenia Burmistrzowi Miasta Żarów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
 • Uchwała nr XIII/75/2019
  w sprawie:
   wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2019 rok.
 • Uchwała nr XIII/76/2019
  w sprawie: 
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów.
 • Uchwała nr XIII/77/2019
  w sprawie: 
  powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy i Sądu Rejonowego w Świdnicy na kadencję 2020-2023.
 • Uchwała nr XIII/78/2019
  w sprawie: 
  szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.
 • Uchwała nr XIII/79/2019
  w sprawie: 
  określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żarów.
 • Uchwała nr XIII/80/2019
  w sprawie: 
  przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miasta Żarów

XIV sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 19 lipca 2019 roku

 • protokoły z głosowań
 • interpelacje radnych
 • odpowiedzi na interpelacje radnych
 • Uchwała nr XIV/81/2019
  w sprawie: 
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2019 rok
 • Uchwała nr XIV/82/2019
  w sprawie: 
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr XIV/83/2019
  w sprawie: 
  skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Nr LVIII/401/2018 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Łażany, gmina Żarów
 • Uchwała nr XIV/84/2019
  w sprawie: 
  przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie miasta Żarów
 • Uchwała nr XIV/85/2019
  w sprawie: 
  przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie miasta Żarów
 • Uchwała nr XIV/86/2019
  w sprawie: 
  zmiany Uchwały Nr XLVI/336/2017 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia regulaminu kreślającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, niektóre inne składniki wynagrodzenia

XV sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 5 września 2019 roku

 • protokoły głosowań
 • interpelacje radnych
 • odpowiedzi na interpelacje radnych
 • Uchwała nr XV/87/2019
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2019 rok
 • Uchwała nr XV/88/2019
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr XV/89/2019
  w sprawie:
  zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany"
 • Uchwała nr XV/90/2019
  w sprawie:
  odpowiedzi na skargę złożoną przez Wojewodę Dolnośląskiego na uchwałę Nr XII/71/2019 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Mikoszowa, gmina Żarów
 • Uchwała nr XV/91/2019
  w sprawie:
  zmiany uchwały nr XIII/78/2019 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 21 czerwca 2019r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
 • Uchwała nr XV/92/2019
  w sprawie:
  zmiany Uchwały nr VIII/45/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
 • Uchwała nr XV/93/2019
  w sprawie:
  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych
 • Uchwała nr XV/94/2019
  w sprawie:
  zmiany Uchwały nr IX/57/2019 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarów
 • Uchwała nr XV/95/2019
  w sprawie:
  zmiany Uchwały nr IX/58/2019 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Uchwała nr XV/96/2019
  w sprawie:
  uchylenia uchwały nr IX/60/2019 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia Rady Miejskiej w Żarowie jako właściwej do uchwalenia rozszerzenia aglomeracji Żarów
 • Uchwała nr XV/97/2019
  w sprawie:
  zmiany uchwały nr X/212/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Żarów
 • Uchwała nr XV/98/2019
  w sprawie:
  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Żarów, a Gminą Świdnica w sprawie przekazania przez Gminę Świdnica Gminie Żarów zadań w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu, zamieszkałemu na terenie gminy Świdnica, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle

XVI sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 1 października 2019 roku

 • protokoły głosowań
 • protokół z sesji
 • interpelacje radnych
 • odpowiedzi na interpelacje
 • Uchwała nr XVI/99/2019
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2019 rok
 • Uchwała nr XVI/100/2019
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr XVI/101/2019
  w sprawie:
  zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Spółka z o.o. na lata 2017 - 2021
 • Uchwała nr XVI/102/2019
  w sprawie:
  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Żarów, a Gminą Miasto Świdnica w sprawie przekazania przez Gminę Miasto Świdnica Gminie Żarów zadań w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu, zamieszkałemu na terenie miasta Świdnica, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle
 • Uchwała nr XVI/103/2019
  w sprawie:
  wyrażenia zgody na wieloletnią dzierżawę nieruchomości Gminy Żarów z przeznaczeniem pod lokalizację ogródków przydomowych
 • Uchwała nr XVI/104/2019
  w sprawie:
  zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu komunikacji o charakterze użyteczności publicznej
 • Uchwała nr XVI/105/2019
  w sprawie:
  wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy i Sądu Rejonowego w Świdnicy na kadencję 2020-2023

XVII sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 14 listopada 2019 roku

XVIII sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 5 grudnia 2019 roku

XIX sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 30 grudnia 2019 roku

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 06.05.2020, 22:58
Dokument oglądany razy: 5 396
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020