2016

XVII sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 28 stycznia 2016 roku

 • Uchwała nr XVII/137/2016
  w sprawie:
  upoważnienia Burmistrza Miasta Żarów do złożenia wniosku o dofinansowanie do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany" i akceptacji założonych w nim planów taryfowych wraz z ewentualną wieloletnią prognozą dopłat do taryf
 • Uchwała nr XVII/138/2016
  w sprawie:
  ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Żarów przez inne niż Gmina Żarów osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
 • Uchwała nr XVII/139/2016
  w sprawie:
  zmiany Uchwały Nr XVI/126/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie statutu Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie
 • Uchwała nr XVII/140/2016
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2016 rok
 • Uchwała nr XVII/141/2016
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr XVII/142/2016
  w sprawie:
  wyrażenia zgody na przyjęcie lokalu mieszkalnego do zasobu komunalnego Gminy Żarów
 • Uchwała nr XVII/143/2016
  w sprawie:
  przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Żarow.
 • Uchwała nr XVII/144/2016
  w sprawie:
  przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żarów na lata 2011-2020 - aktualizacja
 • Uchwała nr XVII/145/2016
  w sprawie:
  zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Żarowie NR XXXIX/300/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r.w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Żarów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
 • Uchwała nr XVII/146/2016
  w sprawie:
  zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żarów
 • Uchwała nr XVII/147/2016
  w sprawie:
  zmiany uchwały Nr XIV/106/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Żarów
 • Uchwała nr XVII/148/2016
  w sprawie:
  nadania nazwy ulicy we wsi Buków
 • Uchwała nr XVII/149/2016
  w sprawie:
  zmiany uchwały nr XVI/133/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów
  • Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego nr NK-N.4131.166.34.2016.AS z dnia 25.02.2016r. stwierdzające nieważność uchwały nr XVII/149/2016 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/133/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 22 grudnia 2015r.
 • Uchwała nr XVII/150/2016
  w sprawie:
  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żarowie na 2016 rok

XVIII sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 25 lutego 2016 roku

XIX sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 24 marca 2016 roku

 • Uchwała nr XIX/157/2016
  w sprawie:
  rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Żarów.
 • Uchwała nr XIX/158/2016
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2016 rok
 • Uchwała nr XIX/159/2016
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr XIX/160/2016
  w sprawie:
  przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarów w 2016 roku"
 • Uchwała nr XIX/161/2016
  w sprawie:
  utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Żłobek Miejski” w Żarowie
 • Uchwała nr XIX/162/2016
  w sprawie:
  wskazania jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Żarów, które tworzą wydzielony rachunek dochodów oraz ustalenia źródeł dochodów i ich przeznaczenia
 • Uchwała nr XIX/163/2016
  w sprawie:
  ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim „Bajkowe Przedszkole” w Żarowie oraz ustalenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat
 • Uchwała nr XIX/164/2016
  w sprawie:
  ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wydłużony pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Żarowie, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Żarowie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszonych opłat
 • Uchwała nr XIX/165/2016
  w sprawie:
  organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej żłobka, przedszkola i szkół dla których Gmina Żarów jest organem prowadzącym

XX sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 5 maja 2016 roku

XXI sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 24 maja 2016 roku

XXIII sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 23 czerwca 2016 roku

 • Uchwała nr XXIII/174/2016
  w sprawie:
  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żarów za 2015 rok
 • Uchwała nr XXIII/175/2016
  w sprawie:
  udzielenia Burmistrzowi Miasta Żarów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok
 • Uchwała nr XXIII/176/2016
  w sprawie:
  emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
 • Uchwała nr XXIII/177/2016
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2016 rok
 • Uchwała nr XXIII/178/2016
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr XXIII/179/2016
  w sprawie:
  przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żarów na lata 2011-2020 (aktualizacja)"
 • Uchwała nr XXIII/180/2016
  w sprawie:
  regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarów
 • Uchwała nr XXIII/181/2016
  w sprawie:
  szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Uchwała nr XXIII/182/2016
  w sprawie:
  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
 • Uchwała nr XXIII/183/2016
  w sprawie:
  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych
 • Uchwała nr XXIII/184/2016
  w sprawie:
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Kalno, gmina Żarów
 • Uchwała nr XXIII/185/2016
  w sprawie:
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie wsi Pożarzysko, gmina Żarów
 • Uchwała nr XXIII/186/2016
  w sprawie:
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów
 • Uchwała nr XXIII/187/2016
  w sprawie:
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów
 • Uchwała nr XXIII/188/2016
  w sprawie:
  rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Żarów
 • Uchwała nr XXIII/189/2016
  w sprawie:
  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Łażany, gmina Żarów

XXIV sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 21 lipca 2016 roku

 • Uchwała nr XXIV/190/2016
  w sprawie:
  przystąpienia Gminy Żarów do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. „Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – projekt partnerski gmin pod przewodnictwem Gminy Świdnica”
 • Uchwała nr XXIV/191/2016
  w sprawie:
  zniesienia nazwy ulicy we wsi Łażany

XXV sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 25 sierpnia 2016 roku

 • Uchwała nr XXV/192/2016
  w sprawie:
  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Łażany, gmina Żarów
 • Uchwała nr XXV/193/2016
  w sprawie:
  udzielenia poręczenia pożyczki Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Spółka z. o.o. na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kalnie poprzez zastosowanie automatyki i budowa ujęcia wody w Wierzbnej i w Kalnie w postaci odwiertu dwóch studni”
 • Uchwała nr XXV/194/2016
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2016 rok
 • Uchwała nr XXV/195/2016
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr XXV/196/2016
  w sprawie:
  przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Żarów
 • Uchwała nr XXV/197/2016
  w sprawie:
  pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Świdnickiego
 • Uchwała nr XXV/198/2016
  w sprawie:
  zaliczenia dróg na terenie Gminy Żarów do kategorii dróg gminnych

XXVI sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 15 września 2016 roku

 • Uchwała nr XXVI/199/2016
  w sprawie:
  określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
 • Uchwała nr XXVI/200/2016
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2016 rok
 • Uchwała nr XXVI/201/2016
  w sprawie:
  udzielenia zgody na przyjęcie dofinansowania oraz realizacje projektu pn.: ,,Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany" w ramach działania 2.3 ,,Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach" II oś priorytetowa ,,Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020" oraz zaciągniecie na ten cel zobowiązań finansowych
 • Uchwała nr XXVI/202/2016
  w sprawie:
  zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Żarów
 • Uchwała nr XXVI/203/2016
  w sprawie:
  zmiany uchwały Nr XXIII/179/2016 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żarów na lata 2011-2020 (aktualizacja)"
 • Uchwała nr XXVI/204/2016
  w sprawie:
  określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żarów
 • Uchwała nr XXVI/205/2016
  w sprawie:
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Bożanów, gmina Żarów
 • Uchwała nr XXVI/206/2016
  w sprawie:
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów
 • Uchwała nr XXVI/207/2016
  w sprawie:
  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie miasta Żarów, w rejonie ulic Armii Krajowej i Sportowej

XXVII sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 4 października 2016 roku

 • Uchwała nr XXVII/208/2016
  w sprawie:
  wyrażenia zgody na przystąpienie do Programu Wieloletniego "Senior - WIGOR" na lata 2015 - 2020

XXVIII sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 27 października 2016 roku

 • Uchwała nr XVIII/209/2016
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2016 rok
 • Uchwała nr XVIII/210/2016
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr XVIII/211/2016
  w sprawie:
  zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa
 • Uchwała nr XVIII/212/2016
  w sprawie:
  zmiany uchwały nr XXXVII/292/2013 Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
 • Uchwała nr XVIII/213/2016
  w sprawie:
  zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Żarów
 • Uchwała nr XVIII/214/2016
  w sprawie:
  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Mikoszowa, gmina Żarów

XXIX sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 24 listopada 2016 roku

 • Uchwała nr XXIX/215/2016
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2016 rok
 • Uchwała nr XXIX/216/2016
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr XXIX/217/2016
  w sprawie:
  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • Uchwała nr XXIX/218/2016
  w sprawie:
  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 • Uchwała nr XXIX/219/2016
  w sprawie:
  opłaty prolongacyjnej
 • Uchwała nr XXIX/220/2016
  w sprawie:
  określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żarów
 • Uchwała nr XXIX/221/2016
  w sprawie:
  ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie gminy Żarów przez inne niż Gmina Żarów osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
 • Uchwała nr XXIX/222/2016
  w sprawie:
  nadania nazwy ulicy w mieście Żarów
 • Uchwała nr XXIX/223/2016
  w sprawie:
  zmiany uchwały nr XVII/146/2016 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żarów
  • Wojewoda Dolnośląski Rozstrzygnięciem nadzorczym nr NK-N.4131.166.105.2016.AS z dnia 28 grudnia 2016r. stwierdził nieważność § 1 pkt 8 uchwały Nr XXIX/223/2016 Rady Miejskiej w Żarowie z 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/146/2016 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
 • Uchwała nr XXIX/224/2016
  w sprawie:
  rocznego programu współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
 • Uchwała nr XXIX/225/2016
  w sprawie:
  ustanowienia hipoteki na nieruchomości położonej w Gminie Żarów, obręb Imbramowice
 • Uchwała nr XXIX/226/2016
  w sprawie:
  przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kruków, gm. Żarów

XXX sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 29 grudnia 2016 roku

 • Uchwała nr XXX/227/2016
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2016 rok
 • Uchwała nr XXX/228/2016
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr XXX/229/2016
  w sprawie:
  przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr XXX/230/2016
  w sprawie:
  uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2017
 • Uchwała nr XXX/231/2016
  w sprawie:
  zmiany Uchwały Nr XIX/162/2016 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wskazania jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Żarów, które tworzą wydzielony rachunek dochodów oraz ustalenia źródeł dochodów i ich przeznaczenia
 • Uchwała nr XXX/232/2016
  w sprawie:
  przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2017 rok
 • Uchwała nr XXX/233/2016
  w sprawie:
  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Żarów na 2017 rok
 • Uchwała nr XXX/234/2016
  w sprawie:
  podziału Gminy Żarów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
 • Uchwała nr XXX/235/2016
  w sprawie:
  podziału Gminy Żarów na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
 • Uchwała nr XXX/236/2016
  w sprawie:
  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żarowie na 2017 rok

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 06.05.2020, 23:02
Dokument oglądany razy: 5 345
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020