2013

XXXI sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 8 stycznia 2013 roku

 • Uchwała nr XXXI/239/2013
  w sprawie:
  zmiany Uchwały nr XXX/233/2012 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarów

XXXII sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 21 marca 2013 roku

 • Uchwała nr XXXII/240/2013
  w sprawie:
  uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Żarów na lata 2013 - 2015
 • Uchwała nr XXXII/241/2013
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Żarów
 • Uchwała nr XXXII/242/2013
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2013 rok
 • Uchwała nr XXXII/243/2013
  w sprawie:
  zmiany uchwały nr XII/61/2007 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 • Uchwała nr XXXII/244/2013
  w sprawie:
  zmiany uchwały nr XXXIII/170/2008 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 • Uchwała nr XXXII/245/2013
  w sprawie:
  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarów w 2013 roku
 • Uchwała nr XXXII/246/2013
  w sprawie:
  wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku
 • Uchwała nr XXXII/247/2013
  w sprawie:
  udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Świdnickiego
 • Uchwała nr XXXII/248/2013
  w sprawie:
  zmiany Uchwały nr XXIX/217/2012 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Żarów.
 • Uchwała nr XXXII/249/2013
  w sprawie:
  zmiany Uchwały nr XXIX/219/2012 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości Bożanów
 • Uchwała nr XXXII/250/2013
  w sprawie:
  zmiany Uchwały nr XXIX/220/2012 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości Gołaszyce
 • Uchwała nr XXXII/251/2013
  w sprawie:
  zmiany Uchwały nr XXIX/221/2012 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości Pyszczyn
 • Uchwała nr XXXII/252/2013
  w sprawie:
  uchylenia Uchwały nr XXX/231/2012 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/206/2012 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
 • Uchwała nr XXXII/253/2013
  w sprawie:
  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Gołaszyce, gm.Żarów.
 • Uchwała nr XXXII/254/2013
  w sprawie:
  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Kalno, gm. Żarów.
 • Uchwała nr XXXII/255/2013
  w sprawie:
  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Kruków, gmina Żarów
 • Uchwała nr XXXII/256/2013
  w sprawie:
  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna, gm. Żarów
 • Uchwała nr XXXII/257/2013
  w sprawie:
  wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości położonej we wsi Kalno
 • Uchwała nr XXXII/258/2013
  w sprawie:
  nadania nazwy ulicy we wsi Mrowiny
 • Uchwała nr XXXII/259/2013
  w sprawie:
  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Pyszczyn, gmina Żarów

XXXIII sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 9 maja 2013 roku

 • Uchwała nr XXXIII/260/2013
  w sprawie:
  zmiany Uchwały nr III/6/2010 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Żarowie
 • Uchwała nr XXXIII/261/2013
  w sprawie:
  wprowadzenia zmianw budżecie gminy Żarów na 2013 rok
 • Uchwała nr XXXIII/262/2013
  w sprawie:
  emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
 • Uchwała nr XXXIII/263/2013
  w sprawie:
  zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Targowiska NMiejskiego w Żarowie przy ul. Dworcowej" współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • Uchwała nr XXXIII/264/2013
  w sprawie:
  zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej z przesyłem do Żarowa w gminie Żarów" współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • Uchwała nr XXXIII/265/2013
  w sprawie:
  kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktycznej, wychowawcze i opiekuńcze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żarów
 • Uchwała nr XXXIII/266/2013
  w sprawie:
  ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
 • Uchwała nr XXXIII/267/2013
  w sprawie:
  zmiany Uchwały Nr LII/251/2009 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 14 grudnia 2009 roku w sprawie ustanowienia corocznych nagród za osiągnięcia w upowszechnianiu ochrony kultury materialnej na terenie Gminy Żarów pod nazwą „Nasz Dom”
 • Uchwała nr XXXIII/268/2013
  w sprawie:
  regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarów
 • Uchwała nr XXXIII/269/2013
  w sprawie:
  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Uchwała nr XXXIII/270/2013
  w sprawie
  : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna
 • Uchwała nr XXXIII/271/2013
  w sprawie:
  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie miasta Żarowa, przy ul. Sportowej
 • Uchwała nr XXXIII/272/2013
  w sprawie:
  przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie zmiany granic sołectwa Mrowiny i sołectwa Imbramowice
 • Uchwała nr XXXIII/273/2013
  w sprawie:
  nadania nazwy ulicy we wsi Łażany
 • Uchwała nr XXXIII/274/2013
  w sprawie:
  zmiany nazwy ulicy we wsi Mrowiny

XXXIV sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 23 maja 2013 roku

XXXV sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 31 maja 2013 roku - sesja uroczysta

 • Uchwała nr XXXIV/275/2013
  w sprawie:
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Bożanów, gmina Żarów
 • Uchwała nr XXXIV/276/2013
  w sprawie:
  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Łażany, gmina Żarów (zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łażany, gmina Żarów,zatwierdzonego uchwałą nr XLVII Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 31 stycznia 2006r.).
 • Uchwała nr XXXIV/277/2013
  w sprawie:
  zmiany Uchwały Nr XXXII/245/2013 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarów w 2013 r.

XXXVI sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 20 czerwca 2013 roku

 • Uchwała nr XXXVI/278/2013
  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Żarów za 2012 rok
 • Uchwała nr XXXVI/279/2013
  w sprawie: udzielenia burmistrzowi miasta Żarów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok
 • Uchwała nr XXXVI/280/2013
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Żarów
 • Uchwała nr XXXVI/281/2013
  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżeci gminy Żarów na 2013 rok
 • Uchwała nr XXXVI/282/2013
  w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXV/297/2010 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wskazania jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę Żarów, które tworzą wydzielony rachunek dochodów oraz ustalenia źródeł dochodów i ich przeznaczenia.
 • Uchwała nr XXXVI/283/2013
  w sprawie: zniesienia formy ochrony obiektu przyrody żywej ustanowionej jako pomniki przyrody
 • Uchwała nr XXXVI/284/2013
  w sprawie: podziału Sołectwa Mrowiny
 • Uchwała nr XXXVI/285/2013
  w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łażany

XXXVII sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 25 lipca 2013 roku

 • Uchwała nr XXXVII/286/2013
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Żarów
 • Uchwała nr XXXVII/287/2013
  w sprawie:
  zmian w budżecie gminy Żarów na 2013 rok
 • Uchwała nr XXXVII/288/2013
  w sprawie:
  emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
 • Uchwała nr XXXVII/289/2013
  w sprawie:
  zmiany Uchwały nr XXVIII/206/2012 z dnia 25.10.2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
 • Uchwała nr XXXVII/290/2013
  w sprawie:
  zmiany Uchwały nr XXVIII/207/2012 z dnia 25.10.2012 r. w sprawie częstotliwości, terminu i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Uchwała nr XXXVII/291/2013
  w sprawie:
  zmiany Uchwały XXVIII/208/2012 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25.10.2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych
 • Uchwała nr XXXVII/292/2013
  w sprawie:
  zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
 • Uchwała nr XXXVII/293/2013
  w sprawie:
  ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Żarów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
  • Wojewoda Dolnośląski Rozstrzygnięciem nadzorczym nr
   NK-N.4131.166.25.2013.KW z dnia 29 sierpnia 2013r. stwierdził nieważność § 3 ust. 2 uchwały Nr XXXVII/293/2013 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Żarów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
 • Uchwała nr XXXVII/294/2013
  w sprawie:
  wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku nr 10 w Siedlimowicach, w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców
 • Uchwała nr XXXVII/295/2013
  w sprawie:
  zmiany Uchwały Nr XXXIII/265/2013 Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żarów
 • Uchwała nr XXXVII/296/2013
  w sprawie:
  zmiany Uchwały Nr XXXIII/266/2013 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
 • Uchwała nr XXXVII/297/2013
  w sprawie:
  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Pożarzysko, gmina Żarów

XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 14 sierpnia 2013 roku

XXXIX sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 29 sierpnia 2013 roku

 • Uchwała nr XXXIX/299/2013
  w sprawie:
  zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
 • Uchwała nr XXXIX/300/2013
  w sprawie:
  określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Żarów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
 • Uchwała nr XXXIX/301/2013
  w sprawie:
  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów
 • Uchwała nr XXXIX/302/2013
  w sprawie:
  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie miasta Żarowa
 • Uchwała nr XXXIX/303/2013
  w sprawie:
  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Łażany
 • Uchwała nr XXXIX/304/2013
  w sprawie:
  zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie miasta Żarowa, przy ul. Sportowej.
 • Uchwała nr XXXIX/305/2013
  w sprawie:
  podjęcia współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego w celu realizacji strategii ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej
 • Uchwała nr XXXIX/306/2013
  w sprawie:
  rozpatrzenia skargi Pana Norberta Kurjaty na działalność Burmistrza Miasta Żarów

XL sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 26 września 2013 roku

 • Uchwała nr XL/307/2013
  w sprawie:
  emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
 • Uchwała nr XL/308/2013
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Żarów
 • Uchwała nr XL/309/2013
  w sprawie:
  zmian w budżecie gminy Żarów na 2013 rok
 • Uchwała nr XL/310/2013
  w sprawie:
  zaciągnięcia pożyczki n a wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Targowiska Miejskiego w Żarowie przy ul. Dworcowej" współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • Uchwała nr XL/311/2013
  w sprawie:
  zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej z przesyłem do Żarowa w gminie Żarów"
 • Uchwała nr XL/312/2013
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w uchwale nr XXIII/169/2012 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa
 • Uchwała nr XL/313/2013
  w sprawie:
  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Mielęcin, gmina Żarów
 • Uchwała nr XL/314/2013
  w sprawie:
  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów (zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów, zatwierdzonego uchwałą nr XXXIX/239/2005 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2005 roku)

XLI sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 14 listopada 2013 roku

 • Uchwała nr XLI/315/2013
  w sprawie:
  zmian w budżecie gminy Żarów na 2013 rok
 • Uchwała nr XLI/316/2013
  w sprawie:
  sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • Uchwała nr XLI/317/2013
  w sprawie:
  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 • Uchwała nr XLI/318/2013
  w sprawie:
    zmiany uchwały Nr XXVIII/204/2012 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Żarów na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
 • Uchwała nr XLI/319/2013
  w sprawie:
  odpowiedzi na skargę wniesioną przez Wojewodę Dolnośląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę Nr XXXIV/275/2013 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 23 maja 2013r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Bożanów, gmina Żarów
 • Uchwała nr XLI/320/2013
  w sprawie:
  uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok
  • Wojewoda Dolnośląski Rozstrzygnięciem nadzorczym
   nr NK-N.4131.166.38.2013.MS1 z dnia 19 grudnia 2013r. stwierdził nieważność § 17 ust. 2, we fragmencie: „Procedurę ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej określa Burmistrz w Zarządzeniu”, § 17 ust. 6 i § 17 ust. 11 Załącznika do uchwały Nr XLI/320/2013 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”.
 • Uchwała nr XLI/321/2013
  w sprawie:
    nadania nazwy ulicy we wsi Łażany
 • Uchwała nr XLI/322/2013
  w sprawie:
  nadania nazwy ulicy w mieście Żarów
 • Uchwała nr XLI/323/2013
  w sprawie:
  uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie miasta Żarowa przy ul. Sportowej
  • WYROK NR SYGN. AKT II SA/WR 462/14 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2014 r.
   Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 24 września 2014r. sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 14 listopada 2013r. nr XLI/323/2013 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie miasta Żarowa przy ul. Sportowej
   I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały;
   II. orzeka, że zaskarżona uchwała nie może być wykonana;
   III. zasądza od Gminy Miejskiej Żarów na rzecz Wojewody Dolnośląskiego kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

XLII sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 5 grudnia 2013 roku

 • Uchwała nr XLII/324/2013
  w sprawie:
  zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej z przesyłem do Żarowa w Gminie Żarów"
 • Uchwała nr XLII/325/2013
  w sprawie:
  zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej z przesyłem do Żarowa w gminie Żarów" współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • Uchwała nr XLII/326/2013
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Żarów
 • Uchwała nr XLII/327/2013
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2013 rok
 • Uchwała nr XLII/328/2013
  w sprawie:
  wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej
 • Uchwała nr XLII/329/2013
  w sprawie:
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Kruków, gmina Żarów
 • Uchwała nr XLII/330/2013
  w sprawie:
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Pyszczyn, gmina Żarów
  • WYROK NR SYGN. AKT II SA/WR 389/14 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 2 września 2014 r.
   Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 2 września 2014r. sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 5 grudnia 2013r. nr XLII/330/2013 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Pyszczyn, gmina Żarów
   I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w następującym zakresie:
   §2 ust.10 pkt 2 lit. a we fragmencie: „(...) na warunkach ustalonych przez zarządcę sieci (...)”, §2ust.10pkt 2lit. b we fragmencie: „(...) na warunkach ustalonych przez zarządcę sieci (...)”;
   II. stwierdza, że zaskarżona uchwała w zakresie opisanym w punkcie pierwszym wyroku nie podlega wykonaniu;
   III. zasądza od Gminy Miejskiej w Żarowie na rzecz Wojewody Dolnośląskiego kwotę 240zł (słownie: dwieście czterdzieści zł) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.
 • Uchwała nr XLII/331/2013
  w sprawie:
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Łażany, gmina Żarów
 • Uchwała nr XLII/332/2013
  w sprawie:
  przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Kruków, gmina Żarów(zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kruków, gmina Żarów, zatwierdzonego uchwałą nr XLVIII/298/2006 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 16 marca 2006r.)

XLIII sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 30 grudnia 2013 roku

 • Uchwała nr XLIII/333/2013
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Fiannsowej gminy Żarów
 • Uchwała nr XLIII/334/2013
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2013 rok
 • Uchwała nr XLIII/335/2013
  w sprawie:
  przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Żarów
 • Uchwała nr XLIII/336/2013
  w sprawie:
  uchwały budżetowej gminy Żarów na rok 2014
 • Uchwała nr XLIII/337/2013
  w sprawie:
  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Żarów na 2014 rok
 • Uchwała nr XLIII/338/2013
  w sprawie:
  przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2014 rok
 • Uchwała nr XLIII/339/2013
  w sprawie:
  Uchwałę Nr XXXIX/299/2013 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej
 • Uchwała nr XLIII/340/2013
  w sprawie:
  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów (zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbna gmina Żarów, zatwierdzonego uchwałą nr LIII/253/2009 Rady Miejskiej w Zarowie z dnia 30 grudnia 2009r.)
 • Uchwała nr XLIII/341/2013
  w sprawie:
  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żarowie na 2014 rok


Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 06.05.2020, 23:05
Dokument oglądany razy: 4 632
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020