2024

Uruchamiam sytezator mowy...

To jest archiwalna wersja strony zmienionej: 20.05.2024, 15:00
z powodu:

dodanie informacji

 • Zarządzenie nr 1/2024
  w sprawie:
  ustalenia pogotowia kasowego w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 2/2024
  w sprawie:
  przekazania kierownikom podległych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
 • Zarządzenie nr 3/2024
  w sprawie:
  ustalenia godzinowych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe na terenie Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 5/2024
  w sprawie:
  ustalenia planu finansowego wykonawczego budżetu Gminy Żarów na 2024 rok
 • Zarządzenie nr 7/2024
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2024 rok
 • Zarządzenie nr 9/2024
  w sprawie:
  ogłoszenia informacji o wysokości zaplanowanych środków finansowych na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu, w poszczególnych dyscyplinach sportowych w 2024 roku na terenie Gminy Żarów wraz z informacją o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej
 • Zarządzenie nr 10/2024
  w sprawie:
  ogłoszenia naboru oraz określenia wzoru wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, realizowanego w ramach inwestycji spółki SIM Sudety Sp. z o. o. z siedzibą w Kłodzku
 • Zarządzenie nr 11/2024
  w sprawie:
  powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzanie przetargów oraz rokowań na sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 12/2024
  w sprawie:
  wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego
 • Zarządzenie nr 14/2024
  w sprawie:
  powołania Komisji Konkursowych do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds podatku VAT
 • Zarządzenie nr 14a/2024
  w sprawie:
  ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie na rok 2024 i określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
 • Zarządzenie nr 15/2024
  w sprawie:
  ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego oraz do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żarów na rok 2024/2025
 • Zarządzenie nr 16/2024
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2024 rok
 • Zarządzenie nr 18/2024
  w sprawie:
  ustalenia stawki czynszu dzierżawnego gruntów stanowiących własność Gminy Żarów przeznaczonych pod posadowienie urządzeń odbiorczo-nadawczych dla przesyłek
 • Zarządzenie nr 19/2024
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 21/2024
  w sprawie:
  powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze –   audytor wewnętrzny
 • Zarządzenie nr 22/2024
  w sprawie:
  ogłoszenia informacji o przyznaniu dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu, w poszczególnych dyscyplinach sportowych w 2024 roku na terenie Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 23/2024
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2024 rok
 • Zarządzenie nr 25/2024
  w sprawie:
  powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.
 • Zarządzenie nr 26/2024
  w sprawie:
  powołania Komisji Konkursowych do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze –   ds remontów i inwestycji
 • Zarządzenie nr 27/2024
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 29/2024
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia Nr 163/2021 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej
 • Zarządzenie nr 31/2024
  w sprawie:
  refundacji dla pracowników Urzędu Miejskiego w Żarowie pracujących na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, kosztów zakupu okularów korygujących wzrok lub szkieł kontaktowych
 • Zarządzenie nr 33/2024
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2024 rok
 • Zarządzenie nr 39/2024
  w sprawie:
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa, pod nazwą: „Organizacja wycieczek mających na celu przybliżenie walorów turystycznych, historycznych i kulturowych w regionie oraz integracja międzypokoleniowa mieszkańców gminy Żarów”
 • Zarządzenie nr 43/2024
  w sprawie:
  powołania Komisji Konkursowych do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze – ds podatku VAT
 • Zarządzenie nr 45/2024
  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2024 rok
 • Zarządzenie nr 47/2024
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 48/2024
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 50/2024
  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2024 rok
 • Zarządzenie nr 55/2024
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do najmu
 • Zarządzenie nr 56/2024
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 57/2024
  w sprawie:
  ogłoszenia wyników ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa, pod nazwą: „Organizacja wycieczek mających na celu przybliżenie walorów turystycznych, historycznych i kulturowych w regionie oraz integracja międzypokoleniowa mieszkańców gminy Żarów”
 • Zarządzenie nr 58/2024
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2024 rok
 • Zarządzenie nr 62/2024
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 65/2024
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2024 rok
 • Zarządzenie nr 69/2024
  w sprawie:
  Zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w  Żarowie, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
 • Zarządzenie nr 70/2024
  w sprawie:
  powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego "Bajkowe Przedszkole" w Żarowie
 • Zarządzenie nr 73/2024
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2024
 • Zarządzenie nr 75/2024
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia Nr 70/2024 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 24 kwietnia 2024r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego "Bajkowe Przedszkole" w Żarowie
 • Zarządzenie nr 76/2024
  w sprawie:
  powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
 • Zarządzenie nr 77/2024
  w sprawie:
  zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Żarowie
 • Zarządzenie nr 78/2024
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia Nr 16/2000 z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 87/2024
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 89/2024
  w sprawie:
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 • Zarządzenie nr 94/2024
  w sprawie:
  ustalenia stawek opłat za wyświetlanie reklam na telebimie znajdującym się na terenie gminy Żarów
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 20.05.2024, 14:34
Dokument oglądany razy: 139
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 01.01.2024