2020

Uruchamiam sytezator mowy...

To jest archiwalna wersja strony zmienionej: 01.02.2021, 09:19
z powodu: dodanie informacji

XX sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 30 stycznia 2020 roku

XXI sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 19 marca 2020 roku

XXII sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 25 czerwca 2020 roku

 • protokoły głosowań
 • protokół z sesji
 • interpelacje radnych
 • odpowiedzi na interpelacje
 • Uchwała nr XXII/149/2020
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2020 rok
 • Uchwała nr XXII/150/2020
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr XXII/151/2020
  w sprawie:
  przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji
 • Uchwała nr XXII/152/2020
  w sprawie:
  przejęcia przez Gminę Żarów zadań Powiatu Świdnickiego
 • Uchwała nr XXII/153/2020
  w sprawie:
  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Żarów, a Gminą Świdnica w sprawie przekazania przez Gminę Świdnica Gminie Żarów zadań w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu, zamieszkałemu na terenie gminy Świdnica, bezpłatnego transportu i opieki w czasie
  przewozu do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle
 • Uchwała nr XXII/154/2020
  w sprawie:
  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Żarów, a Gminą Miasto Świdnica w sprawie przekazania przez Gminę Miasto Świdnica Gminie Żarów zadań w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu, zamieszkałemu na terenie miasta Świdnica, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle
 • Uchwała nr XXII/155/2020
  w sprawie:
  zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów im. Ks. Jana Twardowskiego w Żarowie
 • Uchwała nr XXII/156/2020
  w sprawie:
  zmiany Uchwały Nr XIX/130/2019 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Żarów na 2020 rok
 • Uchwała nr XXII/157/2020
  w sprawie:
  zmiany Uchwały Nr XVI/126/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie
  statutu Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie
 • Uchwała nr XXII/158/2020
  w sprawie:
  przyjęcia regulaminu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu Gminy Żarów na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków
 • Uchwała nr XXII/159/2020
  w sprawie:
  „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żarów na lata 2020-2025’’
 • Uchwała nr XXII/160/2020
  w sprawie:
  nadania nazwy ulicy we wsi Wierzbna
 • Uchwała nr XXII/161/2020
  w sprawie:
  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Żarów
 • Uchwała nr XXII/162/2020
  w sprawie:
  zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w żłobku

XXIII sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 27 sierpnia 2020 roku

XXIV sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 19 listopada 2020 roku

 • protokoły głosowań
 • interpelacje radnych
 • odpowiedzi na interpelacje
 • protokół
 • Uchwała nr XXIV/171/2020
  w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
 • Uchwała nr XXIV/172/2020
  w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Żarów
 • Uchwała nr XXIV/173/2020
  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2020 rok
 • Uchwała nr XXIV/174/2020
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr XXIV/175/2020
  w sprawie:
  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • Uchwała nr XXIV/176/2020
  w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 • Uchwała nr XXIV/177/2020
  w sprawie: zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
  kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Spółka z o.o. na lata
  2017 - 2021
 • Uchwała nr XXIV/178/2020
  w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarów
 • Uchwała nr XXIV/179/2020
  w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Uchwała nr XXIV/180/2020
  w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Żarowie Nr XXIX/220/2016 z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żarów
 • Uchwała nr XXIV/181/2020
  w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/137/2020 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie
  wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

 • Uchwała nr XXIV/182/2020
  w sprawie: rocznego programu współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
  prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok
 • Uchwała nr XXIV/183/2020
  w sprawie:
  uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów

XXV sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 29 grudnia 2020 roku

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 20.01.2021, 14:57
Dokument oglądany razy: 2 305
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020