2015

IV sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 23 stycznia 2015 roku

 • Uchwała nr IV/18/2015
  w sprawie:
  przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żarów na lata 2015 – 2020
 • Uchwała nr IV/19/2015
  w sprawie:
  przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żarów na lata 2015 – 2017
 • Uchwała nr IV/20/2015
  w sprawie:
  przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2015 rok
 • Uchwała nr IV/21/2015
  w sprawie:
  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Żarów na 2015 rok
 • Uchwała nr IV/22/2015
  w sprawie:
  zmiany Uchwały NR XXXIII/266/2013 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
 • Uchwała nr IV/23/2015
  w sprawie:
  zaliczenia dróg na terenie Gminy Żarów do kategorii dróg gminnych
 • Uchwała nr IV/24/2015
  w sprawie:
  zmiany uchwały nr III/15/2014 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 23 grudnia 2014r., o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów

V sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 5 lutego 2015 roku

 • Uchwała nr V/25/2015
  w sprawie:
  zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów-Etap I"
 • Uchwała nr V/26/2015
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2015 rok
 • Uchwała nr V/27/2015
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr V/28/2015
  w sprawie:
  zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa
 • Uchwała nr V/29/2015
  w sprawie:
  zmiany uchwały nr XXXVII/292/2013 Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
 • Uchwała nr V/30/2015
  w sprawie:
  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Żarów a Gminami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej
 • Uchwała nr V/31/2015
  w sprawie:
  Regulaminu Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” w Żarowie
 • Uchwała nr V/32/2015
  w sprawie:
  ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Żarów
 • Uchwała nr V/33/2015
  w sprawie:
  wyrażenia opinii w sprawie zmian granic miasta Żarów oraz przyjęcia wyników konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami miasta Żarów oraz sołectwa Mrowiny
 • Uchwała nr V/34/2015
  w sprawie:
  wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  • Wojewoda Dolnośląski Rozstrzygnięciem nadzorczym nr NK-N.4131.166.17.2015.AS z dnia 9 marca 2015r. stwierdził nieważność § 4 pkt 2 uchwały Nr V/34/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 • Uchwała nr V/35/2015
  w sprawie:
  określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiebiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
 • Uchwała nr V/36/2015
  w sprawie:
  zmiany Uchwały Nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok
 • Uchwała nr V/37/2015
  w sprawie:
  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żarowie na 2015 rok

VI sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 12 marca 2015 roku

 • Uchwała nr VI/38/2015
  w sprawie:
  przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji
 • Uchwała nr VI/39/2015
  w sprawie:
  przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji
 • Uchwała nr VI/40/2015
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2015 rok
 • Uchwała nr VI/41/2015
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr VI/42/2015
  w sprawie:
  powierzenia Burmistrzowi Miasta Żarów uprawnień do stanowienia wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej
 • Uchwała nr VI/43/2015
  w sprawie:
  przyjęcia programu regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców na terenie Gminy Żarów
 • Uchwała nr VI/44/2015
  w sprawie:
  określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Żarów, na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Żarów
 • Uchwała nr VI/45/2015
  w sprawie:
  uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Żarów
 • Uchwała nr VI/46/2015
  w sprawie:
  ustalenia odpłatności za usługi świadczone w Przedszkolu Miejskim „Bajkowe Przedszkole” w Żarowie oraz grupie żłobkowej funkcjonującej przy Przedszkolu Miejskim „Bajkowe Przedszkole” w Żarowie
  • Wojewoda Dolnośląski Rozstrzygnięciem nadzorczym nr NK-N.4131.166.29.2015.AS z dnia 13 kwietnia 2015r. stwierdził nieważność § 2 ust. 1, § 3 ust. 2 i § 6 uchwały Nr VI/46/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie ustalenia odpłatności za usługi świadczone w Przedszkolu Miejskim „Bajkowe Przedszkole” w Żarowie oraz grupie żłobkowej funkcjonującej przy Przedszkolu Miejskim „Bajkowe Przedszkole” w Żarowie
 • Uchwała nr VI/47/2015
  w sprawie:
  zmiany uchwały w sprawie podziału gminy Żarów na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
 • Uchwała nr VI/48/2015
  w sprawie:
  utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Uchwała nr VI/49/2015
  w sprawie:
  przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarów w 2015 roku"
  • Wojewoda Dolnośląski Rozstrzygnięciem nadzorczym nr NK-N.4131.166.32.2015.AS z dnia 15 kwietnia 2015r. stwierdził nieważność uchwały Nr VI/49/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Żarów w 2015 roku
 • Uchwała nr VI/50/2015
  w sprawie:
  wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji o zmianę granic Miasta Żarów
 • Uchwała nr VI/51/2015
  w sprawie:
  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie wsi Bożanów, gmina Żarów

VII sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 16 kwietnia 2015 roku

 • Uchwała nr VII/52/2015
  w sprawie:
  przekazania środków finansowych dla Policji
 • Uchwała nr VII/53/2015
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2015 rok
 • Uchwała nr VII/54/2015
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr VII/55/2015
  w sprawie:
  przystąpienia Gminy Żarów do tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 jako członek Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”
 • Uchwała nr VII/56/2015
  w sprawie:
  zasad korzystania z Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” w Żarowie
 • Uchwała nr VII/57/2015
  w sprawie:
  zmiany uchwały Nr V/32/2015 z dnia 05 lutego 2015r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Żarów
 • Uchwała nr VII/58/2015
  w sprawie:
  zmiany Uchwały nr VI/45/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Żarów
 • Uchwała nr VII/59/2015
  w sprawie:
  Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Żarowie
 • Uchwała nr VII/60/2015
  w sprawie:
  zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Żarów
 • Uchwała nr VII/61/2015
  w sprawie:
  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Łażany, gmina Żarów
 • Uchwała nr VII/62/2015
  w sprawie:
  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Kruków, gmina Żarów

VIII sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 28 maja 2015 roku

 • Uchwała nr VIII/63/2015
  w sprawie:
  zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Podłączenie budynków do sieci kanalizacji zbiorczej w Bożanowie i Wierzbnej"
 • Uchwała nr VIII/64/2015
  w sprawie:
  zasad postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie podłączeń budynków do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Żarów
  • Uchwałą nr 45/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2015r. stwierdziło nieważność uchwały nr VIII/64/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie podłączeń budynków do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Żarów
 • Uchwała nr VIII/65/2015
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2015 rok
 • Uchwała nr VIII/66/2015
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr VIII/67/2015
  w sprawie:
  przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Żarów
 • Uchwała nr VIII/68/2015
  w sprawie:
  zmiany uchwały Nr VI/43/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia programu regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców na terenie Gminy Żarów
 • Uchwała nr VIII/69/2015
  w sprawie:
  zmiany Uchwały nr II/3/2014 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Żarowie i ustalenia ich składów osobowych
 • Uchwała nr VIII/70/2015
  w sprawie:
  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów
 • Uchwała nr VIII/71/2015
  w sprawie:
  przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów
 • Uchwała nr VIII/72/2015
  w sprawie:
  przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie miasta Żarowa, gmina Żarów
 • Uchwała nr VIII/73/2015
  w sprawie:
  zmiany uchwały nr LIII/416/2014 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 24 października 2014r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie miasta Żarów, gmina Żarów
 • Uchwała nr VIII/74/2015
  w sprawie:
  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii 400kV w obrębach : Wierzbna,Bożanów, Kalno, Gołaszyce i Siedlimowice w gminie Żarów
 • Uchwała nr VIII/75/2015
  w sprawie:
  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie miasta Żarów

X sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 25 czerwca 2015 roku

 • Uchwała nr X/76/2015
  w sprawie:
  rozpatrzenia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie
 • Uchwała nr X/77/2015
  w sprawie:
  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żarów za 2014 rok
 • Uchwała nr X/78/2015
  w sprawie:
  udzielenia Burmistrzowi Miasta Żarów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok
 • Uchwała nr X/79/2015
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2015 rok
 • Uchwała nr X/80/2015
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr X/81/2015
  w sprawie:
  przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Żarów
 • Uchwała nr X/82/2015
  w sprawie:
  powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy i Sądu Rejonowego w Świdnicy na kadencję 2016-2019.
 • Uchwała nr X/83/2015
  w sprawie:
  przejęcia przez Gminę Żarów zadań Powiatu Świdnickiego
 • Uchwała nr X/84/2015
  w sprawie:
  zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
 • Uchwała nr X/85/2015
  w sprawie:
  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
  • Uchwałą nr 54/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 lipca 2015r. stwierdziło nieważność postanowień § 2 uchwały nr X/85/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
 • Uchwała nr X/86/2015
  w sprawie:
  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
  • Uchwałą nr 55/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 lipca 2015r. stwierdziło nieważność pkt 2 wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych, określonego uchwałą nr X/86/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 • Uchwała nr X/87/2015
  w sprawie:
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Kalno, gmina Żarów
 • Uchwała nr X/88/2015
  w sprawie:
  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Buków, gmina Żarów
 • Uchwała nr X/89/2015
  w sprawie:
  nadania nazwy ulicy we wsi Wierzbna
 • Uchwała nr X/90/2015
  w sprawie:
  utworzenia odrębnego obwodu głosowania w ogólnokrajowym referendum
 • Uchwała nr X/91/2015
  w sprawie:
  uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie miasta Żarowa i wsi Łażany

XI sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 2 lipca 2015 roku

 • Uchwała nr XI/92/2015
  w sprawie:
  zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów
 • Uchwała nr XI/93/2015
  w sprawie:
  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie miasta Żarów

XII sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 10 września 2015 roku

XIII sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 8 października 2015 roku

 • Uchwała nr XIII/98/2015
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2015 rok
 • Uchwała nr XIII/99/2015
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr XIII/100/2015
  w sprawie:
  zmiany uchwały Nr V/28/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie: zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa
 • Uchwała nr XIII/101/2015
  w sprawie:
  wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy i Sądu Rejonowego w Świdnicy na kadencję 2016-2019

XIV sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 19 listopada 2015 roku

 • Uchwała nr XIV/102/2015
  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2015 rok
 • Uchwała nr XIV/103/2015
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr XIV/104/2015
  w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • Uchwała nr XIV/105/2015
  w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 • Uchwała nr XIV/106/2015
  w sprawie: wprowadzenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Żarów
 • Uchwała nr XIV/107/2015
  w sprawie: wyrażenia zgody na wyposażenie gminnych instytucji kultury w nieruchomość
 • Uchwała nr XIV/108/2015
  w sprawie: rocznego programu współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
  • Wojewoda Dolnośląski Rozstrzygnięciem nadzorczym nr NK-N.4131.166.91.2015.AS z dnia 17 grudnia 2015r. stwierdził nieważność § 12 ust. 1, § 14 ust. 2 we fragmencie „do dnia 30 kwietnia 2016 roku”, § 16 ust. 4, § 16 ust. 7 uchwały Nr XIV/108/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.
 • Uchwała nr XIV/109/2015
  w sprawie: zmiany uchwały nr VIII/70/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 maja 2015r., o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów
 • Uchwała nr XIV/110/2015
  w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Marcinowiczki, gmina Żarów
 • Uchwała nr XIV/111/2015
  w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów
 • Uchwała nr XIV/112/2015
  w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie miasta Żarów (ul. Armii Krajowej)

XV sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 10 grudnia 2015 roku

XVI sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 22 grudnia 2015 roku

 • Uchwała nr XVI/116/2015
  w sprawie:
  przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2016 rok
 • Uchwała nr XVI/117/2015
  w sprawie:
  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Żarów na 2016 rok
 • Uchwała nr XVI/118/2015
  w sprawie:
  Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Żarów na lata 2016 - 2021
 • Uchwała nr XVI/119/2015
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2015 rok
 • Uchwała nr XVI/120/2015
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr XVI/121/2015
  w sprawie:
  przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr XVI/122/2015
  w sprawie:
  uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2016
 • Uchwała nr XVI/123/2015
  w sprawie:
  zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
 • Uchwała nr XVI/124/2015
  w sprawie:
  określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
 • Uchwała nr XVI/125/2015
  w sprawie:
  ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych
 • Uchwała nr XVI/126/2015
  w sprawie:
  statutu Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie
 • Uchwała nr XVI/127/2015
  w sprawie:
  przystąpienia do zmiany granic wsi Mielęcin
 • Uchwała nr XVI/128/2015
  w sprawie:
  przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Łażany oraz wsi Mielęcin w przedmiocie zmiany granic wsi Mielęcin
  • Wojewoda Dolnośląski Rozstrzygnięciem nadzorczym nr NK-N.4131.166.13.2016.MS1 z dnia 25 stycznia 2016r. stwierdził nieważność § 2 ust. 2 we fragmencie „oraz wpisanie PESEL”, § 5 we fragmentach: „skład osobowy Komisji ds. przeprowadzania konsultacji oraz wzór protokołu zawierającego wyniki przeprowadzonych konsultacji” oraz „ w drodze odpowiednich zarządzeń” uchwały Rady Miejskiej w Żarowie Nr XVI/128/2015 z 22 grudnia 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Łażany oraz wsi Mielęcin w przedmiocie zmiany granic wsi Mielęcin, a także załącznika do uchwały we fragmentach „PESEL” oraz „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ankiecie konsultacyjnej do celów przeprowadzenia konsultacji w sprawie zmiany granic wsi Mielęcin”
 • Uchwała nr XVI/129/2015
  w sprawie:
  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Mrowiny, gmina Żarów
 • Uchwała nr XVI/130/2015
  w sprawie:
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Buków, gmina Żarów
 • Uchwała nr XVI/131/2015
  w sprawie:
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Kalno, gmina Żarów
 • Uchwała nr XVI/132/2015
  w sprawie:
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Mrowiny, gmina Żarów
 • Uchwała nr XVI/133/2015
  w sprawie:
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów
 • Uchwała nr XVI/134/2015
  w sprawie:
  zmiany uchwały nr LIII/416/2014 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 24 października 2014r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie miasta Żarów, gmina Żarów
 • Uchwała nr XVI/135/2015
  w sprawie:
  zmiany Uchwały nr II/3/2014 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Żarowie i ustalenia ich składów osobowych
 • Uchwała nr XVI/136/2015
  w sprawie:
  wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych według projektu pn. "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej z przesyłem do Żarowa w Gminie Żarów"


Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 06.05.2020, 23:04
Dokument oglądany razy: 3 934
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020