2014

Uruchamiam sytezator mowy...

XLIV sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 6 lutego 2014 roku

 • Uchwała nr XLIV/342/2014
  w sprawie:
  zaproszenia do Gminy Żarów rodziny narodowości polskiej - repatriantów z Republiki Kazachstanu
 • Uchwała nr XLIV/343/2014
  w sprawie:
  uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w Gminie Żarów w zakresie dożywiania uczniów i dzieci w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020
 • Uchwała nr XLIV/344/2014
  w sprawie:
  podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w ramach programu wspierania finansowego gmin "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020
 • Uchwała nr XLIV/345/2014
  w sprawie:
  określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020 na terenie Gminy Żarów
 • Uchwała nr XLIV/346/2014
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2014 rok
 • Uchwała nr XLIV/347/2014
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Żarów
 • Uchwała nr XLIV/348/2014
  w sprawie:
  zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
 • Uchwała nr XLIV/349/2014
  w sprawie:
  wyrażenia zgody na rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ,,Termy Żarów” w Żarowie
 • Uchwała nr XLIV/350/2014
  w sprawie:
  podjęcia współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej
 • Uchwała nr XLIV/351/2014
  w sprawie:
  zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp. z o.o. na lata 2014-1016
 • Uchwała nr XLIV/352/2014
  w sprawie:
  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Kalno, gmina Żarów
 • Uchwała nr XLIV/353/2014
  w sprawie:
  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Kruków, gmina Żarów(zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kruków, gmina Żarów, zatwierdzonego uchwałą nr XLVIII/298/2006 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 16 marca 2006r.)
 • Uchwała nr XLIV/354/2014
  w sprawie:
  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Pożarzysko, gmina Żarów
 • Uchwała nr XLIV/355/2014
  w sprawie:
  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Zastruże, gmina Żarów
 • Uchwała nr XLIV/356/2014
  w sprawie:
  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie miasta Żarów, gmina Żarów
 • Uchwała nr XLIV/357/2014
  w sprawie:
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Gołaszyce, gmina Żarów
  • WYROK NR SYGN. AKT II SA/WR 450/14 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 20 listopada 2014 r.
   Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 20 listopada 2014r. sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 6 lutego 2014r. nr XLIV/357/2014 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Gołaszyce, gmina Żarów
   I. stwierdza nieważność § 1 ust. 2 fe fragmencie: „(...) 1A oraz (...)”, §2 ust. 1 pkt 1, § 2 ust. 7, § 2 ust. 9, § 2 ust. 10 pkt 1 oraz załącznika nr 1 w części – arkusz 1A zaskarżonej uchwały;
   II. orzeka, że zaskarżona uchwała w części opisanej w pkt I wyroku nie podlega wykonaniu;
   III. zasądza od Gminy Miejskiej Żarów na rzecz Wojewody Dolnośląskiego kwotę 240 zł (słownie: dwieście czterdzieści złotych) tytułem kosztów postępowania sądowego.
 • Uchwała nr XLIV/358/2014
  w sprawie:
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Imbramowice, gmina Żarów
 • Uchwała nr XLIV/359/2014
  w sprawie:
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Mrowiny, gmina Żarów
 • Uchwała nr XLIV/360/2014
  w sprawie:
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Przyłęgów, gmina Żarów
 • Uchwała nr XLIV/361/2014
  w sprawie:
  zmiany Uchwały Nr VI/37/99 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 10 marca 1999 roku w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żarowie w celu zawiązania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

XLV sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 13 marca 2014 roku

 • Uchwała nr XLV/362/2014
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2014 rok
 • Uchwała nr XLV/363/2014
  w sprawie:
  zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
 • Uchwała nr XLV/364/2014
  w sprawie:
  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarów w 2014 roku
 • Uchwała nr XLV/365/2014
  w sprawie:
  zmiany Uchwały nr XXXIII/268/2013 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 9 maja 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarów

XLVI sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 27 marca 2014 roku

 • Uchwała nr XLVI/366/2014
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2014 rok
 • Uchwała nr XLVI/367/2014
  w sprawie:
  wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
 • Uchwała nr XLVI/368/2014
  w sprawie:
  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Mrowiny, gmina Żarów

XLVII sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 2 kwietnia 2014 roku

XLVIII sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 15 maja 2014 roku

 • Uchwała nr XVLIII/372/2014
  w sprawie:
  zwiększenia zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie
 • Uchwała nr XVLIII/373/2014
  w sprawie:
  zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zakup trzech domków drewnianych w konstrukcji szkieletowej z przeznaczeniem na pełnienie funkcji świetlic wiejskich w miejscowościach Bożanów, Gołaszyce, Pyszczyn" współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
 • Uchwała nr XVLIII/374/2014
  w sprawie:
  udzielenia dotacji celowej Gminie Wałbrzych
 • Uchwała nr XVLIII/375/2014
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2014 rok
 • Uchwała nr XVLIII/376/2014
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Żarów
 • Uchwała nr XVLIII/377/2014
  w sprawie:
  zmiany Uchwały Nr XXVIII/205/2012 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych z terenu gminy Żarów oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
 • Uchwała nr XVLIII/378/2014
  w sprawie:
  zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Świdnicy w sprawie podziału powiatu świdnickiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
 • Uchwała nr XVLIII/379/2014
  w sprawie:
  wyrażenia zgody na poszerzenie terenu Podstrefy Żarów Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
 • Uchwała nr XVLIII/380/2014
  w sprawie:
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Mielęcin, gmina Żarów
 • Uchwała nr XVLIII/381/2014
  w sprawie:
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Mrowiny, gmina Żarów
  • WYROK NR SYGN. AKT II SA/WR 697/14 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 10 lutego 2015 r.
   Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 10 lutego 2015 r. sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 15 maja 2014 r. nr XLVIII/381/2014 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Mrowiny, gmina Żarów
   I. stwierdza nieważność § 1 ust. 2 fe fragmencie: „(...) 1B (...)”, § 2 ust. 1 pkt 2, oraz załącznika nr 1 w części – arkusz 1B zaskarżonej uchwały;
   II. orzeka, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu w zakresie wskazanym w punkcie I sentencji niniejszego wyroku;
   III. zasądza od Gminy Żarów na rzecz strony skarżącej kwotę 240,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści złotych) tytułem zwrotu poniesionych kosztów postępowania sądowego
 • Uchwała nr XVLIII/382/2014
  w sprawie:
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Pożarzysko, gmina Żarów
 • Uchwała nr XVLIII/383/2014
  w sprawie:
  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Kalno, gmina Żarów
 • Uchwała nr XVLIII/384/2014
  w sprawie:
  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Marcinowiczki, gmina Żarów
 • Uchwała nr XVLIII/385/2014
  w sprawie:
  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii 400kV w obrębach: Wierzbna, Bożanów, Kalno, Gołaszyce i Siedlimowice w gminie Żarów

XLIX uroczysta sesja Rady Miejskiej w Żarowie i Młodzieżowej Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 30 maja 2014 roku

L sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 5 czerwca 2014 roku

 • Uchwała nr L/386/2014
  w sprawie:
  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żarów za 2013 rok
 • Uchwała nr L/387/2014
  w sprawie:
  udzielenia Burmistrzowi Miasta Żarów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok
 • Uchwała nr L/388/2014
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2014 rok
 • Uchwała nr L/389/2014
  w sprawie:
  Zmiany Regulaminu Targowiska Miejskiego w Żarowie, przy ul. Dworcowej
 • Uchwała nr L/390/2014
  w sprawie:
  zmiany Uchwały NR XLV/364/2014 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 13 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarów w 2014 roku
 • Uchwała nr L/391/2014
  w sprawie:
  zmiany uchwały Nr XLVIII/379/2014 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 15 maja 2014r. w sprawie: wyrażenia zgody na poszerzenie terenu Podstrefy Żarów Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
 • Uchwała nr L/392/2014
  w sprawie:
  odpowiedzi na skargę wniesioną przez Wojewodę Dolnośląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę Nr XLII/330/2013 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 5 grudnia 2013r.,w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Pyszczyn, gmina Żarów
 • Uchwała nr L/393/2014
  w sprawie:
  rozpatrzenia skargi Pana Norberta Ucieszyńskiego na Burmistrza Miasta Żarów

LI sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 26 czerwca 2014 roku

 • Uchwała nr LI/394/2014
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2014 rok
 • Uchwała nr LI/395/2014
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr LI/396/2014
  w sprawie:
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Gołaszyce, gmina Żarów
 • Uchwała nr LI/397/2014
  w sprawie:
  odpowiedzi na skargę wniesioną przez Wojewodę Dolnośląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę Nr XLIV/357/2014 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 6 lutego 2014r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Gołaszyce, gmina Żarów.
 • Uchwała nr LI/398/2014
  w sprawie:
  przekazania środków finansowych dla Policji

LII sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 7 sierpnia 2014 roku

 • Uchwała nr LII/399/2014
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2014 rok
 • Uchwała nr LII/400/2014
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr LII/401/2014
  w sprawie:
  odpowiedzi na skargę wniesioną przez Wojewodę Dolnośląskiego do Wojewódzkiego SąduAdministracyjnego we Wrocławiu na uchwałę Nr XLI/323/2013 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 14 listopada 2013r., w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie miasta Żarowa przy ul. Sportowej
 • Uchwała nr LII/402/2014
  w sprawie:
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Kruków, gmina Żarów
 • Uchwała nr LII/403/2014
  w sprawie:
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Pożarzysko, gmina Żarów
 • Uchwała nr LII/404/2014
  w sprawie:
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów
 • Uchwała nr LII/405/2014
  w sprawie:
  nadania nazw ulicom w mieście Żarów

LIII sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 24 października 2014 roku

 • Uchwała nr LIII/406/2014
  w sprawie:
  zaproszenia do Gminy Żarów rodziny narodowości polskiej - repatriantów z Republiki Kazachstanu
 • Uchwała nr LIII/407/2014
  w sprawie:
  rozpatrzenia skargi Pani Jadwigi Ciszewskiej na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie
 • Uchwała nr LIII/408/2014
  w sprawie:
  przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji
 • Uchwała nr LIII/409/2014
  w sprawie:
  udzielenia poręczenia pożyczki Zakładowi Wodociagów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Żarowie na realizację zadania pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Wierzbowa, Brzozowa, Bukowa, Jodłowa z modernizacją przepompowni w ul. Wyspiańskiego"
 • Uchwała nr LIII/410/2014
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2014 rok
 • Uchwała nr LIII/411/2014
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr LIII/412/2014
  w sprawie:
  odpowiedzi na skargę wniesioną przez Wojewodę Dolnośląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę Nr XLVIII/381/2014 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 15 maja 2014r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Mrowiny, gmina Żarów
 • Uchwała nr LIII/413/2014
  w sprawie:
  przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów
 • Uchwała nr LIII/414/2014
  w sprawie:
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Kalno, gmina Żarów
 • Uchwała nr LIII/415/2014
  w sprawie:
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Zastruże, gmina Żarów
 • Uchwała nr LIII/416/2014
  w sprawie:
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie miasta Żarów
 • Uchwała nr LIII/417/2014
  w sprawie:
  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie miasta Żarów, gmina Żarów
 • Uchwała nr LIII/418/2014
  w sprawie:
  nadania nazw ulicom w mieście Żarów

NOWA KADENCJA RADY 2014-218

I sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 1 grudnia 2014 roku

II sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 1 grudnia 2014 roku

 • Uchwała nr II/3/2014
  w sprawie:
  powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Żarowie i ustalenia ich składów osobowych
 • Uchwała nr II/4/2014
  w sprawie:
  ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Żarów
 • Uchwała nr II/5/2014
  w sprawie:
  zasad ustalania i wysokości miesięcznych diet zryczałtowanych dla radnych Gminy Żarów oraz zwrot kosztów podróży służbowych radnych

III sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 23 grudnia 2014 roku

 • Uchwała nr III/6/2014
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Żarów na 2014 rok
 • Uchwała nr III/7/2014
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr III/8/2014
  w sprawie:
  przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr III/9/2014
  w sprawie:
  uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2015
 • Uchwała nr III/10/2014
  w sprawie:
  uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok
 • Uchwała nr III/11/2014
  w sprawie:
  przystąpienia do zmiany granic miasta Żarów
 • Uchwała nr III/12/2014
  w sprawie:
  przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Żarów oraz sołectwa Mrowiny w przedmiocie zmiany granic miasta Żarów
  • Wojewoda Dolnośląski Rozstrzygnięciem nadzorczym nr NK-N.4131.166.4.2015.MS1 z dnia 28 stycznia 2015r. stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej w Żarowie Nr III/12/2014 z 23 grudnia 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Żarów oraz sołectwa Mrowiny w przedmiocie zmiany granic miasta Żarów, w części tj.:
   - postanowienie § 5 we fragmencie: „ (…), skład osobowy Komisji ds. przeprowadzania konsultacji oraz wzór protokołu zawierającego wyniki przeprowadzonych konsultacji (…) w drodze odpowiednich zarządzeń (...)”.
 • Uchwała nr III/13/2014
  w sprawie:
  przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Żarów na lata 2014-2017
 • Uchwała nr III/14/2014
  w sprawie:
  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie wsi Pożarzysko, gmina Żarów
 • Uchwała nr III/15/2014
  w sprawie:
  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów
 • Uchwała nr III/16/2014
  w sprawie:
  przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie miasta Żarów, gmina Żarów
 • Uchwała nr III/17/2014
  w sprawie:
  nadania nazw ulicom w mieście Żarów

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 06.05.2020, 23:05
Dokument oglądany razy: 168 244
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020