Zarządzenia 2010

To jest archiwalna wersja strony zmienionej: 31.01.2024, 14:16
z powodu:

przeniesienie

Zarządzenie nr 1/2010 w sprawie: utworzenia fundusz nagród w Urzędzie Miejskim w Żarowie na 2010 rok

Zarządzenie nr 2/2010 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargów oraz rokowań na sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność gminy Żarów

Zarządzenie nr 3/2010 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie nr 4/2010 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2010 rok

Zarządzenie nr 5/2010 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie nr 6/2010 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży oraz oddania w użytkowanie wieczyste

Zarządzenie nr 7/2010 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu na sprzedaż dwóch sztuk bram segmentowych SPU40 i LPU40, pochodzących z demontażu pomieszczeń garażowych hali sportowej adoptowanych na szatnie dla kompleksu boisk "Orlik", stanowiących mienie gminy Żarów, w drodze przetargu ofertowego

Zarządzenie nr 8/2010 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży d
wóch sztuk bram segmentowych SPU40 i LPU40, pochodzących z demontażu pomieszczeń garażowych hali sportowej adoptowanych na szatnie dla kompleksu boisk "Orlik", stanowiących mienie gminy Żarów, w drodze przetargu ofertowego

Zarządzenie nr 9/2010 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie "szacowanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych stanowiących mienie Gminy Żarów w latach 2010 i 2011"

Zarządzenie nr 10/2010 w sprawie: niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie miasta Żarów

Zarządzenie nr 11/2010 w sprawie: odpłatnego nabycia przez gminę Żarów prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie miasta Żarów

Zarządzenie nr 12/2010 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży oraz oddania w użytkowanie wieczyste

Zarządzenie nr 13/2010 w sprawie: powołania komisji do oceny pracy dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie - Elżbiety Piotrowskiej

Zarządzenie nr 14/2010 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie nr 15/2010 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przyznawania corocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej na terenie gminy Żarów pod nazwą "Nasz Dom"

Zarządzenie nr 16/2010 w sprawie: uregulowania stanu prawnego związanego z udziałami w części wspólnej nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi w Mrowinach przy ul. Wojska Polskiego 23-23a oraz ogłoszenia wykazu zmian dla tych nieruchomości w celu zawarcia aneksów do umów notarialnych

Zarządzenie nr 17/2010 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu nieruchomości stanowiących drogi położonych na terenie Gminy Żarów

Zarządzenie nr 18/2010 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2010 rok

Zarządzenie nr 19/2010 w sprawie: powołania komisji konkursowej do oceny prac ogólnopolskiego konkursu plastycznego "Wiatr, wypadek, ogień, woda - strażak zawsze rękę poda"

Zarządzenie nr 20/2010 w sprawie: odpłatnego nabycia przez Gminę Żarów prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Mrowinach

Zarządzenie nr 21/2010 w sprawie: ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie miasta Żarów przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie nr 22/2010 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2010 rok.

Zarządzenie 23/2010 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 210 rok.

Zarządzenie nr 24/2010 (cz. I) , (cz. II), (cz. III), (cz. IV) w sprawie: regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Żarowie

Zarządzenie nr 25/2010 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie projektów budowlanych dla programu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żarów" - Etap I

Zarządzenie nr 26/2010 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie gminy Żarów przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste

Zarządzenie nr 27/2010 w sprawie: przekazania Radzie Miejskiej w Żarowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żarów za 2009 rok, rwaz z informacją o wykonaniu planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Zarządzenie nr 28/2010 w sprawie: wprowadzenie zmian w budżecie gminy Żarów na 2010 rok

Zarządzenie nr 29/2010 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2010 rok.

Zarządzenie nr 30/2010 w sprawie: powołania Komisji Konkursowych do wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie, Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach, Przedszkola Miejskiego w Żarowie.

Zarządzenie nr 31/2010 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie miasta Żarów, przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie nr 32/2010 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomosci gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie nr 33/2010 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych, położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie nr 34/2010 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomosci gruntowych niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie nr 35/2010 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2010 rok

Zarządzenie nr 36/2010 w sprawie: określenia opłat i zasad wynajmu świetlic wiejskich stanowiących mienie gminy Żarów

Zarządzenie nr 38/2010 w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie na rok 2010 i określenia specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane

Zarządzenie nr 39/2010 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wykonanie remontu drogi gminnej w Bukowie ul. Kwiatowa, dz. nr 223, 733/2, 31".

Zarządzenie nr 40/2010 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2010 rok

Zarządzenie nr 41/2010 w sprawie: wprowadzenia procesów w ramach wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2008

Zarządzenie nr 42/2010 w sprawie: niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie miasta Żarów

Zarządzenie nr 43/2010 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, położonych na terenie Gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste.

Zarządzenie nr 44/2010 w sprawie: niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie miasta Żarów.

Zarządzenie nr 45/2010 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 36/2010 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 21.04.2010 r. w sprawie określenia opłat i zasad wynajmu świetlic wiejskich stanowiących mienie Gminy Żarów

Zarządzenie nr 46/2010 w sprawie: wprowadzenie zmian w budżecie gminy Żarów na 2010 rok

Zarządzenie nr 47/2010 w sprawie: upoważnienia Pani Stanisławy Tracz-Pracownika Socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie do przeprowadzenia wywiadów środowiskowych na okoliczność postępowań w sprawie dodatków mieszkaniowych oraz przyjmowania oświadczeń o stanie majątkowym

Zarządzenie nr 48/2010 w sprawie: upoważnienia Pani Anny Wróbel -Pracownika Socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie do przeprowadzenia wywiadów środowiskowych na okoliczność postępowań w sprawie dodatków mieszkaniowych oraz przyjmowania oświadczeń o stanie majątkowym

Zarządzenie nr 49/2010 w sprawie: upoważnienia Pani Emilii Żydek -Pracownika Socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie do przeprowadzenia wywiadów środowiskowych na okoliczność postępowań w sprawie dodatków mieszkaniowych oraz przyjmowania oświadczeń o stanie majątkowym

Zarządzenie nr 50/2010 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie nr 51/2010 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych na terenie Gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie nr 52/2010 w sprawie: powierzenia pani Elżbiecie Wierzyk stanowiska Dyrektora Bajkowego Przedszkola w Żarowie, ul. Władysława Łokietka 14

Zarządzenie nr 55/2010 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2010 rok

Zarządzenie nr 56/2010 w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r.

Zarządzenie nr 58/2010 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla osoby kończącej służbę
przygotowawczą na stanowisku referenta ds. księgowości budSetowej oraz referenta ds. windykacji należności budżetowych

Zarządzenie nr 59/2010 w sprawie: upoważnienia Pani Małgorzaty Witko – Wojtanowskiej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji.

Zarządzenie nr 60/2010 w sprawie: upoważnienia Pani Małgorzaty Witko – Wojtanowskiej do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych.

Zarządzenie nr 61/2010 w sprawie: upoważnienia Pani Moniki Włodarczyk do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji.

Zarządzenie nr 62/2010 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dobudowa pionu sanitarnego do budynku przy ul. Kopernika 6 w Żarowie"

Zarządzenie nr 63/2010 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2010 rok

Zarządzenie nr 64/2010 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. spokojna w Imbramowicach dz. nr 437, ul. Spacerowa w Bukowie dz. nr 196"

Zarządzenie nr 65/2010 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, położonych na terenie Gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste.

Zarządzenie nr 67/2010 w sprawie: odpłatnego nabycia przez Gminę Żarów prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Mrowinach

Zarządzenie nr 68/2010 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych na terenie Gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie nr 69/2010 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2010 rok

Zarządzenie nr 70/2010 w sprawie: udzielenia pani Beacie Jankiewicz - dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych w zakresie zwykłego zarządu

Zarządzenie nr 71/2010 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie nr 73/2010 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie Gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste

Zarządzenie nr 75/2010 w sprawie: odpłatnego nabycia przez Gminę Żarów prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Mrowinach

Zarządzenie nr 76/2010 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2010 rok

Zarządzenie nr 77/2010 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zaówienia publicznego na "Dowóz i odwóz dzieci niepełnopsrawnych z terenu gminy Żarów do szkół i Ośrodków Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych w Żarowie, Nowym Siodle, Świdnicy, Strzegomiu, Bystrzycy Dolnej".

Zarządzenie nr 78/2010 w sprawie: ustalenia trybu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku „Wyprawka szkolna”

Zarządzenie nr 79/2010 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2010 rok

Zarządzenie nr 80/2010 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie nr 81/2010 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego p.n. "Prowadzenie drużyn piłkarskich i udział w rozgrywkach ligowych"

Zarządzenie nr 82/2010 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Całoroczne utrzymanie w czystości chodników, parkingów i terenów zieleni na terenie miasta Żarów i WSSE podstrefy w Żarowie".

Zarządzenie nr 83/2010 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie Gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste

Zarządzenie nr 84/2010 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na "Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Żarów do szkół i Ośrodków Rehabilitacyjno- Edukacyjno - Wychowawczych w Żarowie, Nowym Siodle, Świdnicy, Strzegomiu, Bystrzycy Dolnej".

Zarządzenie nr 85/2010 w sprawie: niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie wsi Siedlimowice

Zarządzenie nr 86/2010 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2010 rok

Zarządzenie nr 87/2010 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie Gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste

Zarządzenie nr 88/2010 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont dachu budynku przy ul. Sportowej 15 w Mrowinach z robotami towarzyszącymi”

Zarządzenie nr 89/2010 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Bartosza Majchrzaka, nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 90/2010 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2010 rok

Zarządzenie nr 91/2010 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa drogi gminnej w Zastrużu, działki nr 148dr, 126, 141/2dr, 141/3dr".

Zarządzenie nr 92/2010 w sprawie: powierzenia panu Romanowi Koniecznemu pełnienie obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach, ul. Wojska Polskiego 43.

Zarządzenie nr 94/2010 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie nr 95/2010 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Projekt i budowa basenu przyszkolnego w Żarowie - zaprojektuj i wybuduj"

Zarządzenie nr 96/2010 w sprawie:
niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie miasta Żarów

Zarządzenie nr 97/2010 w sprawie: określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz trybu przyjmowania wniosków do projektu uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 100/2010 w sprawie: unieważnienia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach

Zarządzenie nr 101/2010 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach

Zarządzenie nr 102/2010 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste

Zarządzenie nr 103/2010 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Administrowanie cmentarzami komunalnymi w Żarowie i Wierzbnej"

Zarządzenie nr 105/2010 w sprawie: podziału wyniku finansowego netto Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie

Zarządzenie nr 106/2010 w sprawie: podziału wyniku finansowego netto Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów im. ks. Jana Twardowskiego w Żarowie

Zarządzenie nr 107/2010 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Sportu za rok 2009

Zarządzenie nr 108/2010 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów im. ks. Jana Twardowskiego za rok 2009.

Zarządzenie nr 109/2010 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2010 rok

Zarządzenie nr 111/2010 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach

Zarządzenie nr 113/2010 w sprawie: niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie miasta Żarów

Zarządzenie nr 114/2010 w sprawie: zamiany nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie miasta Żarów

Zarządzenie nr 115/2010 w sprawie: powołania koordynatora gminnego ds. elektronicznego przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyboru wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku

Zarządzenie nr 116/2010 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie gminy Żarów, przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie nr 120/2010 w sprawie: ustalenia formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok

Zarządzenie nr 123/2010 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie nr 125/2010 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie nr 126/2010 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2010 rok

Zarządzenie nr 128/2010 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste.

Zarządzenie nr 129/2010 
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Remont świetlicy wiejskiej w Imbramowicach - etap I remont dachu"

Zarządzenie nr 130/2010 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste.ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie gminy
Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste.

Zarządzenie nr 131/2010 w sprawie: ustalenia wzoru wniosku o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Miasta i Gminy Żarów

Zarządzenie nr 133/2010 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2010 rok

Zarządzenie nr 134/2010 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2010 rok

Zarządzenie nr 135/2010 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie nr 137/2010 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Prace geodezyjne związane z gospodarowaniem mieniem, stanowiącym zasoby komunalne Gminy Żarów”

Zarządzenie nr 138/2010 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste

Zarządzenie nr 139/2010 w sprawie: ustalenia miesięcznych stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żarów

Zarządzenie nr 140/2010 w sprawie: ustalenia miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe na terenie Gminy Żarów

Zarządzenie nr 141/2010 w sprawie: ustalenia miesięcznych stawek czynszu za najem garaży na terenie Gminy Żarów


Zarządzenie nr 142/2010 w sprawie: ustalenia miesięcznych stawek czynszu za komórki przydomowe, będące własnością Gminy Żarów

Zarządzenie nr 143/2010 w sprawie: ustalenia rocznych opłat za umieszczenie tablic i urządzeń reklamowych na budynkach, będących własnością Gminy Żarów

Zarządzenie nr 144/2010 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2010 rok

Zarządzenie nr 147/2010 w sprawie: wyznaczenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy

Zarządzenie nr 148/2010 w sprawie: przeprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Żarowie inwentaryzacji
rocznej oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnych

Zarządzenie nr 149/2010 w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r.

Zarządzenie nr 150/2010 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 15/07 z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzenie nr 151/2010 w sprawie: przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2010 – 2011

Zarządzenie nr 156/2010 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Utrzymanie i bieżące naprawy oświetlenia drogowego"

Zarządzenie nr 157/2010 w sprawie: wprowadzenia regulaminu organizacyjnego w Urzędzie Miejskim w Żarowie

Zarządzenie nr 158/2010 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste

Zarządzenie nr 159/2010 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2010 rok

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 07.05.2020, 10:53
Dokument oglądany razy: 5 437
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020