To jest archiwalna wersja strony zmienionej:
z powodu:

2023

 • Zarządzenie nr 1/2023
  w sprawie:
  ustalenia pogotowia kasowego w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 2/2023
  w sprawie:
  przekazania kierownikom podległych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
 • Zarządzenie nr 8a/2023
  w sprawie:
  powołania Koordynatora ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 • Zarządzenie nr 10/2023
  w sprawie:
  ustalenia planu finansowego wykonawczego budżetu Gminy Żarów na 2023 rok
 • Zarządzenie nr 11/2023
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2023
 • Zarządzenie nr 14/2023
  w sprawie:
  organizacji uzupełniających wyborów sołtysa i członków Rady Soleckiej wsi Wierzbna
 • Zarządzenie nr 15/2023
  w sprawie:
  ogłoszenia informacji o wysokości zaplanowanych środków finansowych na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu, w poszczególnych dyscyplinach sportowych w 2023 roku na terenie Gminy Żarów wraz z informacją o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej
 • Zarządzenie nr 15a/2023
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2023
 • Zarządzenie nr 17/2023
  w sprawie:
  ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żarów na rok szkolny 2023/2024
 • Zarządzenie nr 18/2023
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2023
 • Zarządzenie nr 21/2023
  w sprawie:
  ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie na rok 2023 i określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
 • Zarządzenie nr 23/2023
  w sprawie:
  ogłoszenia informacji o przyznaniu dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu, w poszczególnych dyscyplinach sportowych w 2023 roku na terenie Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 24/2023
  w sprawie:
  ustalenia regulaminu określającego zasady, tryb i opłaty z korzystania ze świetlic wiejskich położonych na terenie Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 28/2023
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2023
 • Zarządzenie nr 37/2023
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2023
 • Zarządzenie nr 39/2023
  w sprawie:
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa, pod nazwą: „Organizacja wycieczek mających na celu przybliżenie walorów turystycznych, historycznych i kulturowych w regionie oraz integracja międzypokoleniowa mieszkańców gminy Żarów"
 • Zarządzenie nr 42/2023
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2023
 • Zarządzenie nr 44/2023
  w sprawie:
  organizacji uzupełniających wyborów sołtysa wsi Łażany
 • Zarządzenie nr 45/2023
  w sprawie:
  ustalenia stawek opłat za emisję reklam i ogłoszeń na telebimie znajdującym się na terenie gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 52/2023
  w sprawie:
  przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żarów na lata 2022-2030
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 01.01.2023
Dokument oglądany razy: 652
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 15.03.2023, 12:25
Wydruk ze strony: bip.um.zarow.pl z dnia: 16.07.2024 07:23:29