2024

Uruchamiam sytezator mowy...

To jest archiwalna wersja strony zmienionej: 15.02.2024, 13:28
z powodu:

dodanie informacji

 • Zarządzenie nr 1/2024
  w sprawie:
  ustalenia pogotowia kasowego w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 2/2024
  w sprawie:
  przekazania kierownikom podległych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
 • Zarządzenie nr 3/2024
  w sprawie:
  ustalenia godzinowych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe na terenie Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 5/2024
  w sprawie:
  ustalenia planu finansowego wykonawczego budżetu Gminy Żarów na 2024 rok
 • Zarządzenie nr 7/2024
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2024 rok
 • Zarządzenie nr 9/2024
  w sprawie:
  ogłoszenia informacji o wysokości zaplanowanych środków finansowych na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu, w poszczególnych dyscyplinach sportowych w 2024 roku na terenie Gminy Żarów wraz z informacją o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej
 • Zarządzenie nr 10/2024
  w sprawie:
  ogłoszenia naboru oraz określenia wzoru wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, realizowanego w ramach inwestycji spółki SIM Sudety Sp. z o. o. z siedzibą w Kłodzku
 • Zarządzenie nr 11/2024
  w sprawie:
  powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzanie przetargów oraz rokowań na sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 12/2024
  w sprawie:
  wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego
 • Zarządzenie nr 14/2024
  w sprawie:
  powołania Komisji Konkursowych do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds podatku VAT
 • Zarządzenie nr 15/2024
  w sprawie:
  ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego oraz do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żarów na rok 2024/2025
 • Zarządzenie nr 16/2024
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2024 rok
 • Zarządzenie nr 18/2024
  w sprawie:
  ustalenia stawki czynszu dzierżawnego gruntów stanowiących własność Gminy Żarów przeznaczonych pod posadowienie urządzeń odbiorczo-nadawczych dla przesyłek
 • Zarządzenie nr 21/2024
  w sprawie:
  powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze –   audytor wewnętrzny
 • Zarządzenie nr 22/2024
  w sprawie:
  ogłoszenia informacji o przyznaniu dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu, w poszczególnych dyscyplinach sportowych w 2024 roku na terenie Gminy Żarów
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 14.02.2024, 10:34
Dokument oglądany razy: 925
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 01.01.2024