2023

Uruchamiam sytezator mowy...

To jest archiwalna wersja strony zmienionej: 26.07.2023, 11:52
z powodu: dodanie zarządzenia nr 140/2023
 • Zarządzenie nr 1/2023
  w sprawie:
  ustalenia pogotowia kasowego w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 2/2023
  w sprawie:
  przekazania kierownikom podległych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
 • Zarządzenie nr 8a/2023
  w sprawie:
  powołania Koordynatora ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 • Zarządzenie nr 10/2023
  w sprawie:
  ustalenia planu finansowego wykonawczego budżetu Gminy Żarów na 2023 rok
 • Zarządzenie nr 11/2023
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2023
 • Zarządzenie nr 14/2023
  w sprawie:
  organizacji uzupełniających wyborów sołtysa i członków Rady Soleckiej wsi Wierzbna
 • Zarządzenie nr 15/2023
  w sprawie:
  ogłoszenia informacji o wysokości zaplanowanych środków finansowych na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu, w poszczególnych dyscyplinach sportowych w 2023 roku na terenie Gminy Żarów wraz z informacją o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej
 • Zarządzenie nr 15a/2023
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2023
 • Zarządzenie nr 17/2023
  w sprawie:
  ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żarów na rok szkolny 2023/2024
 • Zarządzenie nr 18/2023
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2023
 • Zarządzenie nr 21/2023
  w sprawie:
  ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie na rok 2023 i określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
 • Zarządzenie nr 23/2023
  w sprawie:
  ogłoszenia informacji o przyznaniu dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu, w poszczególnych dyscyplinach sportowych w 2023 roku na terenie Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 24/2023
  w sprawie:
  ustalenia regulaminu określającego zasady, tryb i opłaty z korzystania ze świetlic wiejskich położonych na terenie Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 28/2023
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2023
 • Zarządzenie nr 37/2023
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2023
 • Zarządzenie nr 39/2023
  w sprawie:
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa, pod nazwą: „Organizacja wycieczek mających na celu przybliżenie walorów turystycznych, historycznych i kulturowych w regionie oraz integracja międzypokoleniowa mieszkańców gminy Żarów"
 • Zarządzenie nr 42/2023
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2023
 • Zarządzenie nr 44/2023
  w sprawie:
  organizacji uzupełniających wyborów sołtysa wsi Łażany
 • Zarządzenie nr 45/2023
  w sprawie:
  ustalenia stawek opłat za emisję reklam i ogłoszeń na telebimie znajdującym się na terenie gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 52/2023
  w sprawie:
  przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żarów na lata 2022-2030
 • Zarządzenie nr 57/2023
  w sprawie:
  wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Żarowie
 • Zarządzenie nr 59/2023
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2023
 • Zarządzenie nr 61/2023
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia Nr 16/2000 z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 66/2023
  w sprawie:
  ogłoszenia wyników ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa, pod nazwą: „Organizacja wycieczek mających na celu przybliżenie walorów turystycznych, historycznych i kulturowych w regionie oraz integracja międzypokoleniowa mieszkańców gminy Żarów”
 • Zarządzenie nr 68/2023
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2023
 • Zarządzenie nr 72/2023
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia nr 45/2023 z 2 marca 2023 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za emisję reklam i ogłoszeń na telebimie znajdującym się na terenie gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 77/2023
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2023
 • Zarządzenie nr 85/2023
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2023
 • Zarządzenie nr 88/2023
  w sprawie:
  ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w gminie Żarów
 • Zarządzenie nr 98/2023
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2023
 • Zarządzenie nr 100/2023
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2023
 • Zarządzenie nr 106/2023
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych w użyczenie
 • Zarządzenie nr 107/2023
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2023 rok
 • Zarządzenie nr 113/2023
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2023 rok
 • Zarządzenie nr 114/2023
  w sprawie:
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 • Zarządzenie nr 116/2023
  w sprawie:
  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie za rok 2022
 • Zarządzenie nr 117/2023
  w sprawie:
  pokrycia ujemnego wyniku finansowego Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie
 • Zarządzenie nr 118/2023
  w sprawie:
  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów im. ks. Jana Twardowskiego za rok 2022
 • Zarządzenie nr 119/2023
  w sprawie:
  pokrycia ujemnego wyniku finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów im. ks. Jana Twardowskiego w Żarowie
 • Zarządzenie nr 122/2023
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2023 rok
 • Zarządzenie nr 124/2023
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2023 rok
 • Zarządzenie nr 124A/2023
  w sprawie:
  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 130/2023
  w sprawie:
  powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla p. Ewy Pacholak – nauczyciela wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim "Bajkowe Przedszkole" w Żarowie, p. Katarzyny Rykowskiej – nauczyciela wychowania przedszkolnego, p. Alicji Szmajda – nauczyciela religii, wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, p. Marii Tomaszewskiej - nauczyciela religii w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 • Zarządzenie nr 137/2023
  w sprawie:
  zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Żarowie.
Opublikował: Leszek Buchowski
Publikacja dnia: 25.07.2023, 09:27
Dokument oglądany razy: 534
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 01.01.2023