2023

Uruchamiam sytezator mowy...

To jest archiwalna wersja strony zmienionej: 13.04.2023, 12:50
z powodu: dodanie informacji
 • L sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 12 stycznia 2023 roku
 • protokoły głosowań
 • protokół z sesji
 • interpelacje radnych
 • odpowiedzi na interpelacje
 • Uchwała nr L/391/2023
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2023 rok
 • Uchwała nr L/392/2023
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Żarów
 • Uchwała nr L/393/2023
  w sprawie: przystąpienia Gminy Żarów do porozumienia międzygminnego dotyczącego sporządzenia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego” (Sustainable Urban Mobility Plan - SUMP)

LI sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 9 lutego 2023 roku

 • protokoły głosowań
 • protokół z sesji
 • interpelacje radnych
 • odpowiedzi na interpelacje
 • Uchwała nr LI/394/2023
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2023 rok
 • Uchwała nr LI/395/2023
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr LI/396/2023
  w sprawie:
  ustalenia diet dla sołtysów z terenu Gminy Żarów
 • Uchwała nr LI/397/2023
  w sprawie:
  zmiany uchwały nr X/65/2019 Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa
 • Uchwała nr LI/398/2023
  w sprawie:
  zmiany uchwały nr XXXVII/292/2013 Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
 • Uchwała nr LI/399/2023
  w sprawie:
  zmiany uchwały Rady Miejskiej w Żarowie Nr XLVIII/384/2022 z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żarow
 • Uchwała nr LI/400/2023
  w sprawie:
  zmiana Uchwały nr L/393/2023 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia Gminy Żarów do porozumienia międzygminnego dotyczącego sporządzenia "Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego (Sustainable Urban Mobility Plan - SUMP)
 • Uchwała nr LI/401/2023
  w sprawie:
  zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej z siedzibą w Kłodzku
 • Uchwała nr LI/402/2023
  w sprawie:
  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej
 • Uchwała nr LI/403/2023
  w sprawie:
  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych
 • Uchwała nr LI/404/2023
  w sprawie:
  pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Uchwała nr LI/405/2023
  w sprawie:
  określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 • Uchwała nr LI/406/2023
  w sprawie:
  zmiany Uchwały nr XXVIII/214/2021 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 marca 2021 r. sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarów
 • Uchwała nr LI/407/2023
  w sprawie:
  przystąpienia Gminy Żarów do realizacji Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 w ramach Funduszu Solidarnościowego
 • Uchwała nr LI/408/2023
  w sprawie:
  przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego "Teleopieka dla Osób Starszych w Gminie Żarów na lata 2023 - 2025"
 • Uchwała nr LI/409/2023
  w sprawie:
  podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w ramach ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
 • Uchwała nr LI/410/2023
  w sprawie:
  określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
 • Uchwała nr LI/411/2023
  w sprawie:
  nadania nazw ulicom w miejscowości Kalno
 • Uchwała nr LI/412/2023
  w sprawie:
  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Pożarzysko, gmina Żarów
 • Uchwała nr LI/413/2023
  w sprawie:
  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Zastruże, gmina Żarów
 • Uchwała nr LI/414/2023
  w sprawie:
  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żarowie na 2023 rok
 • Uchwała nr LI/415/2023
  w sprawie:
  zmiany Uchwały nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Żarowie i ustalenia ich składów osobowych

LII sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 23 marca 2023 roku

 • protokoły głosowań
 • protokół z sesji
 • interpelacje radnych
 • odpowiedzi na interpelacje
 • Uchwała nr LII/416/2023
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2023 rok
 • Uchwała nr LII/417/2023
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr LII/418/2023
  w sprawie:
  zmiany uchwały nr X/65/2019 Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa
 • Uchwała nr LII/419/2023
  w sprawie:
  zmiany uchwały nr XXI/145/2020 z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
 • Uchwała nr LII/420/2023
  w sprawie:
  przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie gminy Żarów
 • Uchwała nr LII/421/2023
  w sprawie:
  ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
 • Uchwała nr LII/422/2023
  w sprawie:
  przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarów w 2023 roku"
 • Uchwała nr LII/423/2023
  w sprawie:
  utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenia Energetyki Obywatelskiej Ziemi Świdnickiej
 • Uchwała nr LII/424/2023
  w sprawie:
  przejęcia przez Gminę Żarów zadań Powiatu Świdnickiego
 • Uchwała nr LII/425/2023
  w sprawie:
  nadania nazwy ulicy w miejscowości Wierzbna

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 27.03.2023, 12:57
Dokument oglądany razy: 583
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 01.01.2023