2010

Uchwała nr LV/255/2010 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2010 rok

Uchwała nr LV/256/2010 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok

Uchwała nr LV/257/2010 w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość is szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, niektóre inne składniki wynagrodzenia a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

Uchwała nr LV/258/2010 w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVIII/228/2001 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 listopada 2001r. w sprawie Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz nadania jej statutu określającego tryb wyboru członków oraz zasady działania

Uchwała nr LV/259/2010 w sprawie: niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym

Uchwała nr LV/260/2010 w sprawie: zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr LV/261/2010 w sprawie:
zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr LV/262/2010 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Zastruże, gmina Żarów (zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zastruże w gminie Żarów, zatwierdzonego uchwałą nr XLII/201/2009 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 31 marca 2009r.)

Uchwała nr LV/263/2010 w sprawie: przystąpienia do opracowania "Planu urządzeniowo-rolnego Gminy Żarów"

Uchwała nr LVI/264/2010 w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku

Uchwała nr LVI/265/2010 w sprawie: nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu w Żarowie, ul. Władysława Łokietka 14

Uchwała nr LVII/266/2010 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2010 rok

Uchwała nr LVII/267/2010 w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Łażany

Uchwała nr LVIII/268/2010 w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Żarów

Uchwała nr LVIII/269/2010 w sprawie: niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym

Uchwała nr LIX/270/2010 - opublikowana będzie po publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Uchwała nr LIX/271/2010 w sprawie: przystąpienia do Programu Odnowy Wsi Województwa Dolnośląskiego

Uchwała nr LIX/272/2010 w sprawie: zatwierdzenie Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Wierzbna

Uchwała nr LIX/273/2010 - opublikowana będzie po publikacji w
Dzienniku Urzędowym Województwa

Uchwała nr LXII/275/2010 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2010 rok

Uchwała nr LXII/276/2010 w sprawie: nadania nazw ulic we wsi Wierzbna

Uchwała nr LXII/277/2010 w sprawie: zmiany uchwały nr XLVIII/231/2009 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 9 października 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Mielęcin, gmina Żarów

Uchwała nr LXII/278/2010 w sprawie: zmiany uchwały nr XLV/218/2009 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Kalno, gmina Żarów

Uchwała nr LXII/279/2010 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Mikoszowa gm. Żarów (zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mikoszowa, gm. Żarów, zatwierdzonego uchwałą Nr XLII/199/2009 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 31 marca 2009 roku)

Uchwała nr LXII/280/2010 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Kruków, gmina Żarów (zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kruków, gmina Żarów, zatwierdzonego uchwałą nr XLVIII/298/2006 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 16 marca 2006 roku)

Uchwała nr LXIII/281/2010 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Żarów na 2010 rok

Uchwała nr LXIII/282/2010 w sprawie: nadania nazwy ulicy w mieście Żarów

Uchwałą nr LXIII/283/2010 w sprawie: nadania nazwy ulicy we wsi Wierzbna

Uchwała nr LXIII/284/2010 w sprawie: zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr LXIII/285/2010 w sprawie: zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości Imbramowice

Uchwała nr LXIV/286/2010 w sprawie: wprowadzenia zmianw budżecie gminy Żarów na 2010 rok

Uchwała nr LXIV/287/2010 w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Żarów

Uchwała nr LXIV/288/2010 w sprawie: przyjęcia do realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie, działający w imieniu Gminy Żarów, projektu "Jesteśmy Częścią Całości"

Uchwała nr LXIV/289/2010 w sprawie: nadania nazw ulic we wsi Mrowiny

Uchwała nr LXV/290/2010 w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych” 2008-2011

Uchwała nr LXV/291/2010 w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Uchwała nr LXV/292/2010 w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Żarów oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała nr LXV/293/2010 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2010 rok

Uchwała nr LXV/294/2010 w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr LXV/295/2010 w sprawie: wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr LXVI/299/2010 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2010 rok

Uchwała nr LXVI/300/2010 w sprawie: zmiany uchwały nr
LXIV/287/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Żarów

Uchwała nr I/1/2010 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarowie

Uchwała nr I/2/2010 w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Żarowie

Uchwała nr II/3/2010 w sprawie: powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Żarowie i wyboru ich przewodniczących

Uchwała nr II/4/2010 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Żarów

Uchwała nr III/5/2010 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2010 rok

Uchwała nr III/6/2010 w sprawie: ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Żarowie

Uchwała nr III/7/2010 w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Żarów oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała nr III/8/2010 w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi

Uchwała nr III/9/2010 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta Żarów

Uchwała nr III/10/2010 w sprawie: nadania nazwy ulicy we wsi Mrowiny

Uchwała nr III/11/2010 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Pożarzysko (zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pożarzysko w gminie Żarów,zatwierdzonego uchwałą nr LI/312/2006 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 maja 2006r.)

Uchwała nr III/12/2010 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Kalno, gmina Żarów

Uchwała nr III/13/2010 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Mielęcin, gm. Żarów

Uchwała nr III/14/2010 w sprawie: zmiany uchwały nr LXV/296/2010 w sprawie opłaty od posiadania psów

Uchwała nr III/15/2010 w sprawie: ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Żarów

Uchwała nr IV/16/2010 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2010 rok

Uchwała nr IV/17/2010 w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów

Uchwała nr IV/18/2010 w sprawie: uchwały budżetowej gminy Żarów na rok 2011
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020
Dokument oglądany razy: 6 582
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 06.05.2020, 23:07
Wydruk ze strony: bip.um.zarow.pl z dnia: 19.04.2024 05:08:13