2024

Uruchamiam sytezator mowy...

To jest archiwalna wersja strony zmienionej: 21.05.2024, 10:15
z powodu:

dodanie informacji

LXV sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 30 stycznia 2024 roku

 • protokoły głosowań
 • protokół z sesji
 • interpelacje radnych
 • odpowiedzi na interpelacje
 • Uchwała nr LXV/498/2024
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2024 rok
 • Uchwała nr LXV/499/2024
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr LXV/500/2024
  w sprawie:
  przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Żarów na lata 2024 - 2025
 • Uchwała nr LXV/501/2024
  w sprawie:
  zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Spółka z o.o. na lata 2021 - 2024

  LXVI sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 7 marca 2024 roku

 • protokoły głosowań
 • protokół z sesji
 • interpelacje radnych
 • odpowiedzi na interpelacje
 • Uchwała nr LXVI/502/2024
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2024 rok
 • Uchwała nr LXVI/503/2024
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr LXVI/504/2024
  w sprawie:
  ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Żarów za udział w działaniach ratowniczych lub akcji ratowniczej, szkoleniu oraz ćwiczeniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
 • Uchwała nr LXVI/505/2024
  w sprawie:
  przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarów w 2024 roku"
 • Uchwała nr LXVI/506/2024
  w sprawie:
  udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Miasto Świdnica z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kontenerowej kwarantanny/izolatki na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej 3 w Świdnicy” w roku 2024
 • Uchwała nr LXVI/507/2024
  w sprawie:
  przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały nr XLIX/237/2009 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 27 października 2009 roku w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie miasta Żarowa
 • Uchwała nr LXVI/508/2024
  w sprawie:
  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żarowie na 2024 rok

LXVII sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 4 kwietnia 2024 roku

 • protokoły głosowań
 • protokół z sesji
 • interpelacje radnych
 • odpowiedzi na interpelacje
 • Uchwała nr LXVII/509/2024
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2024 rok
 • Uchwała nr LXVII/510/2024
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr LXVII/511/2024
  w sprawie:
  zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/273/2021 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie gminy Żarów, w tym w obszarze Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa w Żarowie w ramach pomocy de minimis
 • Uchwała nr LXVII/512/2024
  w sprawie:
  przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Gminy Żarów, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
 • Uchwała nr LXVII/513/2024
  w sprawie:
  przystąpienia Gminy Żarów do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. „Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminach Dobromierz i Żarów (Projekt PM BUP II)"
 • Uchwała nr LXVII/514/2024
  w sprawie:
  przystąpienia Gminy Żarów do partnerstwa na rzecz realizacji Projektów pn. „Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OŹE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK)” - w skrócie Projekt OŹE komunalny „Programy Partnerskie Energetyki Prosumenckiej OŹE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEP)” – w skrócie Projekt OŹE grantowy
 • Uchwała nr LXVII/515/2024
  w sprawie:
  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miasta Żarów

~~~ Nowa kadencja Rady Miejskiej w Żarowie - 2024-2029 ~~~

I sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 6 maja 2024 roku

II sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 16 maja 2024 roku

 • protokoły głosowań
 • protokół z sesji
 • interpelacje radnych
 • odpowiedzi na interpelacje
 • Uchwała nr II/3/2024
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2024 rok
 • Uchwała nr II/4/2024
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr II/5/2024
  w sprawie:
  ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Żarów
 • Uchwała nr II/6/2024
  w sprawie:
  powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Żarowie i ustalenia ich składów osobowych
 • Uchwała nr II/7/2024
  w sprawie:
  powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy w wyborach uzupełniających na kadencję 2024-2027
 • Uchwała nr II/8/2024
  w sprawie:
  zmiany Uchwały Nr LI/408/2023 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 09 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego "Teleopieka dla Osób Starszych w Gminie Żarów na lata 2023 - 2025"
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 20.05.2024, 11:01
Dokument oglądany razy: 231
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 01.01.2024