2022

Uruchamiam sytezator mowy...

To jest archiwalna wersja strony zmienionej: 27.06.2022, 14:26
z powodu: poprawa wyglądu

XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 27 stycznia 2022 roku

 • protokoły głosowań
 • protokół z sesji
 • interpelacje radnych
 • odpowiedzi na interpelacje
 • Uchwała nr XXXVIII/297/2022
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2022 rok
 • Uchwała nr XXXVIII/298/2022
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr XXXVIII/299/2022
  w sprawie:
  ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wydłużony pobyt dziecka w Żłobku Miejskim "Bajkowa Kraina" w Żarowie, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim "Bajkowa Kraina" w Żarowie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszonych opłat
 • Uchwała nr XXXVIII/300/2022
  w sprawie:
  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej
 • Uchwała nr XXXVIII/301/2022
  w sprawie:
  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych
 • Uchwała nr XXXVIII/302/2022
  w sprawie:
  zatwierdzenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Spółka z o.o. na lata 2021 - 2024
 • Uchwała nr XXXVIII/303/2022
  w sprawie:
  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żarowie na 2022 rok

XXXIX sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 24 marca 2022 roku

 • protokoły głosowań
 • protokół z sesji
 • interpelacje radnych
 • odpowiedzi na interpelacje
 • Uchwała nr XXXIX/304/2022
  w sprawie:
  rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Żarów
 • Uchwała nr XXXIX/305/2022
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2022 rok
 • Uchwała nr XXXIX/306/2022
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr XXXIX/307/2022
  w sprawie:
  przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji
 • Uchwała nr XXXIX/308/2022
  w sprawie:
  udzielenia dotacji celowej Miejsko - Gminnej Spółce Wodnej w Żarowie
 • Uchwała nr XXXIX/309/2022
  w sprawie:
  przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie gminy Żarów
 • Uchwała nr XXXIX/310/2022
  w sprawie:
  zmiany uchwały nr XXI/145/2020 z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
 • Uchwała nr XXXIX/311/2022
  w sprawie:
  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na lata 2022 - 2025
 • Uchwała nr XXXIX/312/2022
  w sprawie:
  przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarów w 2022 roku"
 • Uchwała nr XXXIX/313/2022
  w sprawie:
  przyjęcia regulaminu udzielenia dotacji ze środków budżetu Gminy Żarów dla zadania pn. "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Żarów "
 • Uchwała nr XXXIX/314/2022
  w sprawie:
  zmiany Uchwały nr XXVIII/214/2021 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 marca 2021 r. sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarów
 • Uchwała nr XXXIX/315/2022
  w sprawie:
  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Uchwała nr XXXIX/316/2022
  w sprawie:
  zmiany Uchwały nr XXXVIII/300/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki opłaty podwyższonej
 • Uchwała nr XXXIX/317/2022
  w sprawie:
  wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników na Targowisku Miejskim „Mój Rynek” w Żarowie
 • Uchwała nr XXXIX/318/2022
  w sprawie:
  zasad prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników na Targowisku Miejskim „Mój Rynek” w Żarowie
 • Uchwała nr XXXIX/319/2022
  w sprawie:
  zmiany uchwały nr VII/56/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie zasad korzystania z Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” w Żarowie
 • Uchwała nr XXXIX/320/2022
  w sprawie:
  zmiany uchwały nr XIV/106/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 19 listopada 2015r., zmienionej uchwałą nr XVII/147/2016 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Żarów
 • Uchwała nr XXXIX/321/2022
  w sprawie:
  przejęcia przez Gminę Żarów zadań Powiatu Świdnickiego

XL sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 21 kwietnia 2022 roku

 • protokoły głosowań
 • protokół z sesji
 • interpelacje radnych
 • odpowiedzi na interpelacje
 • Uchwała nr XL/322/2022
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2022 rok
 • Uchwała nr XL/323/2022
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr XL/324/2022
  w sprawie:
  wskazania jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Żarów, które tworzą wydzielony rachunek dochodów oraz ustalenia źródeł dochodów i ich przeznaczenia
 • Uchwała nr XL/325/2022
  w sprawie:
  organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żarów
 • Uchwała nr XL/326/2022
  w sprawie:
  przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Żarów na lata 2022-2030
 • Uchwała nr XL/327/2022
  w sprawie:
  wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Żarów
 • Uchwała nr XL/328/2022
  w sprawie:
  zmiany uchwały nr XXXIX/317/2022 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 24 marca 2022r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników na Targowisku Miejskim „Mój Rynek” w Żarowie
 • Uchwała nr XL/329/2022
  w sprawie:
  zmiany uchwały nr XXXIX/318/2022 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 24 marca 2022r. w sprawie zasad prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników na Targowisku Miejskim „Mój Rynek” w Żarowie

XLI sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 26 maja 2022 roku

 • protokoły głosowań
 • protokół z sesji
 • interpelacje radnych
 • odpowiedzi na interpelacje
 • Uchwała nr XLI/330/2022
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2022 rok
 • Uchwała nr XLI/331/2022
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Żarów
 • Uchwała nr XLI/332/2022
  w sprawie:
  udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Uchwała nr XLI/333/2022
  w sprawie:
  przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji
 • Uchwała nr XLI/334/2022
  w sprawie:
  ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Żarów za udział w działaniach ratowniczych lub akcji ratowniczej, szkoleniu oraz ćwiczeniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
 • Uchwała nr XLI/335/2022
  w sprawie:
  przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie gminy Żarów
 • Uchwała nr XLI/336/2022
  w sprawie:
  nadania nazwy ulicy we wsi Łażany
 • Uchwała nr XLI/337/2022
  w sprawie:
  zmiany Uchwały nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Żarowie i ustalenia ich składów osobowych

XLII sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 22 czerwca 2022 roku

 • protokoły głosowań
 • protokół z sesji
 • interpelacje radnych
 • odpowiedzi na interpelacje
 • Uchwała nr XLII/338/2022
  w sprawie:
  udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Żarów
 • Uchwała nr XLII/339/2022
  w sprawie:
  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żarów za 2021 rok
 • Uchwała nr XLII/340/2022
  w sprawie:
  udzielenia Burmistrzowi Miasta Żarów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok
 • Uchwała nr XLII/341/2022
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2022 rok
 • Uchwała nr XLII/342/2022
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Żarów
 • Uchwała nr XLII/343/2022
  w sprawie:
  przystąpienia do prac nad Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru objętego zakresem działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Granitu" w perspektywie finansowej 2021-2027
 • Uchwała nr XLII/344/2022
  w sprawie:
  przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żarów na lata 2022-
  2030
 • Uchwała nr XLII/345/2022
  w sprawie:
  uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych usytuowanych na terenie Gminy Żarów

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 27.06.2022, 11:49
Dokument oglądany razy: 749
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 01.01.2022