2022

Uruchamiam sytezator mowy...

To jest archiwalna wersja strony zmienionej: 02.03.2022, 07:44
z powodu: dodanie informacji
 • Zarządzenie nr 1/2022
  w sprawie:
  upoważnienia  Pani Małgorzaty Siemińskiej –  Kierownika  Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie do  prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego i do ustalania prawa do tego dodatku
 • Zarządzenie nr 2/2022
  w sprawie:
  ustalenia pogotowia kasowego w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 3/2022
  w sprawie:
  przekazania kierownikom podległych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
 • Zarządzenie nr 4/2022
  w sprawie:
  ustalenia planu finansowego wykonawczego budżetu Gminy Żarów na 2022 rok
 • Zarządzenie nr 5/2022
  w sprawie:
  powołania  Komisji  Przetargowej  na przeprowadzanie przetargów  oraz rokowań na sprzedaż, oddawanie w  użytkowanie wieczyste,  dzierżawę i najem  nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych   stanowiących własność  Gminy  Żarów
 • Zarządzenie nr 6/2022
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2022 rok
 • Zarządzenie nr 7/2022
  w sprawie:
  podania do publicznej wiadomości listy osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego w 2022 roku
 • Zarządzenie nr 8/2022
  w sprawie:
  upoważnienia  Pani Beaty Wilk – Zastępcy Kierownika  Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie do  prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego i do ustalania prawa do tego dodatku
 • Zarządzenie nr 9/2022
  w sprawie:
  upoważnienia  Pani Zofii Hanc –  pracownika  Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie do  prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego i do ustalania prawa do tego dodatku
 • Zarządzenie nr 10/2022
  w sprawie:
  upoważnienia  Pana Piotra Bratkowskiego –  pracownika  Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie do  prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego i do ustalania prawa do tego dodatku
 • Zarządzenie nr 11/2022
  w sprawie:
  ogłoszenia informacji o wysokości zaplanowanych środków finansowych na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu, w poszczególnych dyscyplinach sportowych w 2022 roku na terenie Gminy Żarów wraz z informacją o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej
 • Zarządzenie nr 12/2022
  w sprawie:
  ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Imbramowicach
 • Zarządzenie nr 13/2022
  w sprawie:
  ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie
 • Zarządzenie nr 14/2022
  w sprawie:
  upoważnienia  Pani Marty Łoboda –  pracownika  Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie do  prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego i do ustalania prawa do tego dodatku
 • Zarządzenie nr 15/2022
  w sprawie:
  niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej  położonej na terenie wsi Wierzbna
 • Zarządzenie nr 16/2022
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 17/2022
  w sprawie:
  ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żarów na rok szkolny 2022/2023
 • Zarządzenie nr 18/2022
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2022 rok
 • Zrządzenie nr 19/2022
  w sprawie:
  ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie na rok 2022 i określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
 • Zarządzenie nr 21/2022
  w sprawie:
  powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Imbramowicach
 • Zarządzenie nr 22/2022
  w sprawie:
  powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie
 • Zarządzenie nr 23/2022
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2022
 • Zarządzenie nr 24/2022
  w sprawie:
  ogłoszenia informacji o przyznaniu dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu, w poszczególnych dyscyplinach sportowych w 2022 roku na terenie Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 27/2022
  w sprawie:
  przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Żarów
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 28.02.2022, 13:51
Dokument oglądany razy: 1 242
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 05.01.2022