2018

7 kadencja Rady Miejskiej w Żarowie

XLVII sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 11 stycznia 2018 roku

 • Uchwała nr XLVII/338/2018
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2018 rok
 • Uchwała nr XLVII/339/2018
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr XLVII/340/2018
  w sprawie:
  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żarowie na 2018 rok
 • Uchwała nr XLVII/341/2018
  w sprawie:
  odpowiedzi na skargę złożoną przez Prokuratora Rejonowego w Świdnicy na uchwałę Nr XLVII/286/2006 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Żarów

XLVIII sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 8 lutego 2018 roku

XLIX sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 8 marca 2018 roku

 • Uchwała nr XLIX/347/2018
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2018 rok
 • Uchwała nr XLIX/348/2018
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr XLIX/349/2018
  w sprawie:
  przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarów w 2018 roku"
 • Uchwała nr XLIX/350/2018
  w sprawie:
  zmiany Uchwały Nr XLVI/336/2017 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 grudnia 2017r.w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, niektóre inne składniki wynagrodzenia
 • Uchwała nr XLIX/351/2018
  w sprawie:
  podziału Gminy Żarów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
 • Uchwała nr XLIX/352/2018
  w sprawie:
  podziału Gminy Żarów na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

L sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 12 kwietnia 2018 roku

LI sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 27 kwietnia 2018 roku

 • Uchwała nr LI/361/2018
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2018 rok
 • Uchwała nr LI/362/2018
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr LI/363/2018
  w sprawie:
  zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i UrządzeńKanalizacyjn ych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Spółka z o.o. na lata2017 - 2021
 • Uchwała nr LI/364/2018
  w sprawie:
  określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzinzajęć nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze, zasad zwalniania z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli w placówkach, dla których Gmina Żarów jest organem prowadzącym

LIII sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 21 czerwca 2018 roku

LIV sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 26 lipca 2018 roku

 • Uchwała nr LIV/373/2018
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2018 rok
 • Uchwała nr LIV/374/2018
  w sprawie
  : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr LIV/375/2018
  w sprawie:
  przyjęcia regulaminu programu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Żarów wykonania podłaczeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żarów
 • Uchwała nr LIV/376/2018
  w sprawie:
  określenia rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
 • Uchwała nr LIV/377/2018
  w sprawie:
  przyjęcia Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030 r.

LV sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 2 sierpnia 2018 roku

 • Uchwała nr LV/378/2018
  w sprawie:
  upoważnienia Burmistrza Miasta Żarów do złożenia w imieniu Gminy Żarów wniosku o dofinansowanie rozszerzonego zakresu projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany", przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia określonego w zaktualizowanym Studium Wykonalności oraz akceptacji założonych w nim planów taryfowych wraz z ewentualną wieloletnią prognozą dopłat do taryf

LVI sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 6 września 2018 roku

 • Uchwała nr LVI/379/2018
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2018 rok
 • Uchwała nr LVI/380/2018
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr LVI/381/2018
  w sprawie:
  zmieniająca uchwałę Nr LIII/371/2018 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Żarów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
 • Uchwała nr LVI/382/2018
  w sprawie:
  utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

LVII sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 4 października 2018 roku

LVIII sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 6 listopada 2018 roku

 • Uchwała nr LVIII/393/2018
  w sprawie:
  rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Żarów
 • Uchwała nr LVIII/394/2018
  w sprawie:
  rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie
 • Uchwała nr LVIII/395/2018
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2018 rok
 • Uchwała nr LVIII/396/2018
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr LVIII/397/2018
  w sprawie:
  zmiany Uchwały NR LVII/387/2018 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 4 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 • Uchwała nr LVIII/398/2018
  w sprawie:
  zmiany Uchwały Nr XIX/161/2016 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 24 marca 2016r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Żłobek Miejski” w Żarowie i nadania nazwy Żłobek Miejski „Bajkowa Kraina" w Żarowie
 • Uchwała nr LVIII/399/2018
  w sprawie:
  rocznego programu współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
 • Uchwała nr LVIII/400/2018
  w sprawie:
  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kruków, gmina Żarów
 • Uchwała nr LVIII/401/2018
  w sprawie:
  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  dla obrębu Łażany, gmina Żarów

8 kadencja Rady Miejskiej w Żarowie


I sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 2 listopada 2018 roku

II sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 5 grudnia 2018 roku

III sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 19 grudnia 2018 roku

 • Protokoły z głosowań (archiwum ZIP, pliki PDF)
 • Interpelacje radnych (plik PDF)
 • Uchwała nr III/9/2018
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2018 rok
 • Uchwała nr III/10/2018
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr III/11/2018
  w sprawie:
  uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Żarów
 • Uchwała nr III/12/2018
  w sprawie:
  uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w Gminie Żarów w zakresie dożywiania uczniów, dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych w ramach wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007)
 • Uchwała nr III/13/2018
  w sprawie:
  określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019- 2023 na terenie Gminy Żarów
 • Uchwała nr III/14/2018
  w sprawie:
  podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w ramach ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
 • Uchwała nr III/15/2018
  w sprawie:
  przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Wierzbna, gmina Żarów.

IV sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 27 grudnia 2018 roku

 • Protokoły z głosowań (archiwum ZIP, pliki PDF)
 • Interpelacje radnych (plik PDF)
 • Uchwała nr IV/16/2018
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2018 rok.
 • Uchwała nr IV/17/2018
  w sprawie
  : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów.
 • Uchwała nr IV/18/2018
  w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów.
 • Uchwała nr IV/19/2018
  w sprawie:
  uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2019.
 • Uchwała nr IV/20/2018
  w sprawie:
  przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2019 rok.
 • Uchwała nr IV/21/2018
  w sprawie:
  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Żarów na 2019 rok.
 • Uchwała nr IV/22/2018
  w sprawie:
  zmiany Uchwały nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Żarowie i ustalenia ich składów osobowych.
 • Uchwała nr IV/23/2018
  w sprawie:
  zmiany Uchwały nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w Gminie Żarów w zakresie dożywiania uczniów, dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych w ramach wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018r., poz. 1007).

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 06.05.2020, 23:01
Dokument oglądany razy: 4 251
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020