Zawiadomienie/obwieszczenie - RiOŚ.6220.6.2023

Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania,
iż na wniosek z dnia 08 listopada 2023 r. (data wpływu do tut. urzędu  08 listopada 2023 r.) złożony przez Panią Maję Sadowy – Członka Zarządu oraz Pana Leszka Makarowskiego – Członka Zarządu   w imieniu Inwestora Mineral Polska Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Wesołej 12, 58-379 Czarny Bór, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.:
„Powiększenie obszaru górniczego Siedlimowice I w obrębie złoża Siedlimowice w granicach własności Inwestora”. Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach ewidencyjnych nr 158/2, 159, 157/2, 158/1, obręb 0015 Siedlimowice, gm. Żarów, powiat świdnicki, woj. dolnośląskie.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta Żarów.
Jednocześnie informuję strony postępowania, że Burmistrz Miasta Żarów zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Zlewni w Legnicy, o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz pozostałą dokumentacja sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, w Referacie Rozwoju i Ochrony Środowiska, w godzinach pracy urzędu.

Ponieważ liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie  z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z pózn. zm.) stosuje się art. 49 Kpa – strony postępowania zawiadamia się poprzez obwieszczenie, zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 17.11.2023, 10:21
Dokument oglądany razy: 28