Zawiadomienie/obwieszczenie - RiOŚ.6220.2.2023

Zgodnie z art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na wniosek z dnia 27 kwietnia 2023 r. (data wpływu do urzędu 28 kwietnia 2023 r.) uzupełniony w dniu 03 lipca 2023 r. (data wpływu do urzędu 04 lipca 2023 r.) złożony przez Pana Wojciecha Specylaka Zakład Projektowania PROJEKT, ul. Topolowa 6A, 58-310 Szczawno Zdrój – działającego z upoważnienia Inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Wałbrzychu, ul. Wrocławska 2, 58-309 Wałbrzych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia o średnicy DN150/100/80 mm i ciśnieniu 1,6 MPa od odgałęzienia do SRP Mickiewicza w Żarowie do zasuwy liniowej Żarów w Siedlimowicach" Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie działek nr ewid.: 381/3, 391, 382 obręb Żarów; 520/1, 520/2, 520/3, 167, 455/3, 455/2, 454/1, 454/5, 209, 437/2, 28, 498, 37, 35, 511/1, 590/2, 48/4, 48/1, 510, 47/1, 49, 445, 512, 447, 67/1, 67/8, 67/6, 540/22, 549, 554, 539/2, 552, 449, 550, 452/2, 551 obręb Mrowiny; 255/2, 274/1, 274/2, 274/3, 275/4, 231/4, 231/6, 232/3, 233/4, 234/4, 289, 288, 235/4, 236/3, 237/5, 237/7, 238/3, 239/4, obręb Pożarzysko; 136/1, 137, 146, 2/1, 56/2 obręb Siedlimowice, że organ zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

    Z aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, w Referacie Rozwoju i Ochrony Środowiska w godzinach pracy urzędu z możliwością wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Po upływie terminu zostanie wydana przedmiotowa decyzja.
Jednocześnie informuję, że:
• Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem z dnia 24 sierpnia 2023 r., znak: WOOŚ.4220.540.2023.WM.1 wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
• Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy postanowieniem nr 123/23, z dnia 06 września 2023 r., znak: ZNS.9022.4.33.2023 stwierdził, że dla przedmiotowego postępowania nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
• Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dyrektor Zarządu Zlewni w Legnicy opinią z dnia 17 sierpnia 2023 r., znak: WR.ZZŚ.1.4901.141.2023.JS stwierdził, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz wskazał na określenie w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagań.
    Ponieważ liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) stosuje się art. 49 Kpa – strony postępowania zawiadamia się poprzez obwieszczenie, zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie.
    Zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 18.09.2023, 11:13
Dokument oglądany razy: 22