Zawiadomienie/Obwieszczenie - RiOŚ.6220.2.2023

Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z pózn. zm.)
z a w i a d a m i a m
strony postępowania,

iż na wniosek z dnia 27 kwietnia 2023 r. (data wpływu do urzędu 28 kwietnia 2023 r.) uzupełniony w dniu 03 lipca 2023 r. (data wpływu do urzędu 04 lipca 2023 r.) złożony przez Pana Wojciecha Specylaka Zakład Projektowania PROJEKT, ul. Topolowa 6A, 58-310 Szczawno Zdrój – działającego z upoważnienia Inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia o średnicy DN150/100/80 mm i ciśnieniu 1,6 MPa od odgałęzienia do SRP Mickiewicza w Żarowie do zasuwy liniowej Żarów w Siedlimowicach" Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie działek nr ewid.:
381/3, 391, 382 obręb Żarów;
520/1, 520/2, 520/3, 167, 455/3, 455/2, 454/1, 454/5, 209, 437/2, 28, 498, 37, 35, 511/1, 590/2, 48/4, 48/1, 510, 47/1, 49, 445, 512, 447, 67/1, 67/8, 67/6, 540/22, 549, 554, 539/2, 554, 552, 449, 550, 452/2, 551 obręb Mrowiny;
255/2, 274/1, 274/2, 274/3, 275/4, 231/4, 231/6, 232/3, 233/4, 234/4, 234/4, 289, 288, 235/4, 236/3, 237/5, 237/7, 238/3, 239/4, obręb Pożarzysko;
136/1, 137, 146, 2/1, 56/2 obręb Siedlimowice.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta Żarów.
Jednocześnie informuję strony postępowania, że Burmistrz Miasta Żarów zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Zlewni w Legnicy, o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz pozostałą dokumentacja sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, w Referacie Rozwoju i Ochrony Środowiska, w godzinach pracy urzędu.

Ponieważ liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie  z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z pózn. zm.) stosuje się art. 49 Kpa – strony postępowania zawiadamia się poprzez obwieszczenie, zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie, wsi Mrowiny i wsi Siedlimowice.

Zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 04.08.2023, 13:54
Dokument oglądany razy: 59