Zawiadomienie/obwieszczenie - GK.6220.4.2022

Na podstawie z art. 10 i art. 35 §1, §5 oraz art. 36 §1 i §2 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Żarów informuję, że wniosek Pani Pauliny Ostrowskiej reprezentującej inwestora – LPR Bis Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Janka Muzykanta 60, 02-188 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej „Żarów” wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną. Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach ewidencyjnych nr 1102/1, 378/14, 378/49, 378/64, 378/66, 378/67, 378/86, 378/87, 378/88, 378/89 oraz 378/106, obręb Żarów, gmina Żarów, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie, nie może być załatwiony w terminie ustawowym z przyczyn niezależnych od organu.
    Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem znak: WOOŚ.4220.923.2022.MK.3 z dnia 17 lutego 2023 r. poinformował, że ze względu na konieczność uzupełnienia materiału dowodowego załatwienie sprawy nastąpi do dnia 29 marca 2023 r.
    W związku z powyższym do czasu uzyskania stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu bieg terminów wydania decyzji ulega wstrzymaniu.
    Zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 27.02.2023, 08:48
Dokument oglądany razy: 97