Zawiadomienie o wstrzymaniu biegu wydania decyzji środowiskowej

   Na podstawie z art. 10 i art. 35 § 1, § 5 oraz art. 36 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Żarów informuję, e wniosek z dnia 27 maja 2021 r. złożony przez Pana Tomasza Franckiewicza, Vice - Prezesa Zarządu oraz Panią Izabelę Szymonowicz – prokurenta, w imieniu firmy „Franc-Textil” Spółka z o. o., z siedzibą w Żarowie, 58-130, ul. Przemysłowa 10  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.:
„Montaż instalacji do powierzchniowej obróbki przedmiotów i powierzchni z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych” na terenie działki o numerze ewidencyjnym 938/4 obręb Żarów, przy ul. Przemysłowej 10, 58-130 Żarów  nie może być załatwiony w terminie ustawowym z przyczyn niezależnych od organu.
   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem znak: WOOŚ.4220.408.2021.AWL.1 z dnia 30 czerwca 2021 r. poinformował, że ze względu na konieczność szczegółowego przeanalizowania dokumentacji przewidywany termin załatwienia sprawy  nastąpi do dnia 20 sierpnia 2021 r.
   W związku z powyższym do czasu uzyskania stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu bieg terminów wydania decyzji ulega wstrzymaniu.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 07.07.2021, 14:37
Dokument oglądany razy: 161