Zawiadomienie - obwieszczenie

Zgodnie z art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Pana Bartłomieja Świderskiego z dnia 21 września 2020 r. właściciela Metikam Świderski sp.j. z siedzibą w Żarowie, przy ul. Kwiatowej 5 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.:
„Budowa fundamentu przy budynku produkcyjnym i instalacja zbiornika dla magazynowania ciekłego azotu, parownic dla rozprężenia ciekłego azotu i instalacji rurociągu dla przesyłu azotu gazowego do głowicy palnika laserowego wewnątrz budynku” na działce o numerze ewidencyjnym 378/39 obręb Żarów,  że organ zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
    Z aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pok. 20 w godzinach pracy urzędu z możliwością wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Po upływie terminu zostanie wydana przedmiotowa decyzja.
Jednocześnie informuję, że:
    • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu opinią z dnia 17 listopada 2020 r., znak: WOOŚ.4220.660.2020.AS.2 wyraził opinię, że dla przedmiotowego postępowania nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
    • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy postanowieniem z dnia 29 października 2020 r., znak: ZNS.620.22.2020.US stwierdził, że dla przedmiotowego postępowania nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
    • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarządu Zlewni w Legnicy opinią z dnia 26 października 2020 r., znak: WR.ZZŚ.1.435.160m.2020.ASD stwierdził, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
    Ponieważ liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) stosuje się art. 49 Kpa – strony postępowania zawiadamia się poprzez obwieszczenie, zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie.
    Zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 19.11.2020, 15:08
Dokument oglądany razy: 133