Zawiadomienie - obwieszczenie

Zgodnie z art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Pana Tomasza Franckiewicza, Vice - Prezesa Zarządu oraz Panią Izabelę Szymonowicz – prokurenta, w imieniu firmy „Franc-Textil” Spółka z o. o., z siedzibą w Żarowie, 58-130, ul. Przemysłowa 10, wniosek z dnia 27 maja 2021 r., dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Montaż instalacji do powierzchniowej obróbki przedmiotów i powierzchni z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych” na terenie działki o numerze ewidencyjnym 938/4 obręb Żarów, przy ul. Przemysłowej 10, 58-130 Żarów,  że organ zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
    Z aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w godzinach pracy urzędu z możliwością wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Po upływie terminu zostanie wydana przedmiotowa decyzja.
Jednocześnie informuję, że:
    • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem z dnia 20 sierpnia 2021 r., znak: WOOŚ.4220.408.2021.AWL.3 wyraził opinię, że dla przedmiotowego postępowania nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
    • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy postanowieniem nr 84/21 z dnia 28 czerwca 2021r., znak: ZNS.9022.4.24.2021 stwierdził, że dla przedmiotowego postępowania nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
    • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarządu Zlewni w Legnicy opinią z dnia 21 czerwca 2021 r., znak: WR.ZZŚ.1.435.99.2021.EG wyraził opinię, że dla przedmiotowego postępowania nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
    Ponieważ liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74   ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm) stosuje się art. 49 Kpa – strony postępowania zawiadamia się poprzez obwieszczenie, zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie.
    Zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 23.08.2021, 15:08
Dokument oglądany razy: 131