Zawiadomienie - obwieszczenie

Na podstawie z art. 10 i art. 35 § 1, § 5 oraz art. 36 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Żarów informuję, że wniosek Pana Józefa Maksymowicza, pełnomocnika Electrolux Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Karolkowej 30, z dnia 03 listopada 2021 r. (data wpływu do tut. urzędu 10.11.2021) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.:
Rozbudowa i przebudowa Zakładu Electrolux w Żarowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą 911/2, 912/2, 913/2, 914/2, 915, 916, 917/2, 918/2, 919/4, 920/1, 921/1, 922/1, 923/1, 924/2, 940/2 obręb Żarów. nie może być załatwiony w terminie ustawowym z przyczyn niezależnych od organu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem znak: WOOŚ.4220.826.2021.AS.1 z dnia 20 grudnia 2021 r. poinformował, że ze względu na konieczność szczegółowego przeanalizowania dokumentacji przewidywany termin załatwienia sprawy nastąpi do dnia 27 stycznia 2022 r.

W związku z powyższym do czasu uzyskania stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu bieg terminów wydania decyzji ulega wstrzymaniu.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 22.12.2021, 14:34
Dokument oglądany razy: 182