Zawiadomienie - obwieszczenie

Zgodnie z art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U.    z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, iż na wniosek Pana Leszka Michalaka Burmistrza Miasta Żarów,  z siedzibą gminy Żarów przy ul. Zamkowej 2, 58-130 w Żarowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.:
„Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych – rozbudowa systemu wodociągowego w celu zapewnienia terenów WSSE Podstefy w Żarowie”      
- przy ulicy Talowskiego i Kołodki: jednostka ewidencyjna 021908_4 Żarów Miasto, obręb 0001 Żarów  działki nr: 996/2, 995/8, 995/7, 988/2, 1059, 1029/1, 1061/1, 1028/1,
- przy ulicy Ceramicznej: jednostka ewidencyjna 021908_4 Żarów Miasto, obręb 0001 Żarów działki nr: 378/95, 378/58, 378/92, 378/90, 377, 939/2,
że organ zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
    Z aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pok. 20 w godzinach pracy urzędu z możliwością wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Po upływie terminu zostanie wydana przedmiotowa decyzja.
Jednocześnie informuję, że:
    • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem z dnia 29 grudnia 2020 r., znak: WOOŚ.4220.847.2020.EK.1 wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
    • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy postanowieniem nr 249/20, z dnia 28 grudnia 2020 r., znak: ZNS.620.26.2020.EK stwierdził, że dla przedmiotowego postępowania nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
    • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarządu Zlewni     w Legnicy opinią z dnia 29 grudnia 2020 r., znak: WR.ZZŚ.1.435.206m.2020.ASD stwierdził, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz wskazał na określenie w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagań.
    Ponieważ liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) stosuje się art. 49 Kpa – strony postępowania zawiadamia się poprzez obwieszczenie, zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie.
    Zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 20.01.2021, 13:57
Dokument oglądany razy: 214