Zawiadomienie - obwieszczenie

Zgodnie z art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U.       z 2021 r., poz. 274 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, iż na wniosek Pana Mariusza Szyrnera, pełnomocnika Gminy Żarów z siedzibą przy ul. Zamkowej 2, 58-130 w Żarowie, z dnia 08 października 2021 r., dla planowanego przedsięwzięcia pn.:
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i jej zasilaniem, kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej oraz drogi wewnętrznej w ramach zadania inwestycyjnego: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Żarowie”
w rejonie ulic Talowskiego i Kołodki: dz. nr 1028/2 AM19, 1028/1 AM19, 1059 AM19, 1061/1 AM19, 1029/1 AM19, 1111/7 AM19, 1110/2 AM19, 996/7 AM19, 999/1 AM19, 996/2 AM19, 995/8 AM19, 995/7 AM19, 996/4 AM19, 999/7 AM19, 1063/1 AM19 jednostka ewidencyjna: 021908_4, Żarów- miasto, że organ zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
    Z aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, w Referacie Gospodarki Komunalnej w godzinach pracy urzędu z możliwością wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Po upływie terminu zostanie wydana przedmiotowa decyzja.
Jednocześnie informuję, że:
   • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem z dnia 29 października 2021 r., znak: WOOŚ.4220.700.2021.BZ.2 wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
   • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy postanowieniem nr 150/21, z dnia 25 października 2021 r., znak: ZNS.9022.4.34.2021 stwierdził, że dla przedmiotowego postępowania nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
   • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarządu Zlewni     w Legnicy opinią z dnia 25 października 2021 r., znak: WR.ZZŚ.1.435.154.2021.EG stwierdził, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz wskazał na określenie w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagań.
    Ponieważ liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 274 z późn. zm.) stosuje się art. 49 Kpa – strony postępowania zawiadamia się poprzez obwieszczenie, zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie.
    Zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 29.10.2021, 12:08
Dokument oglądany razy: 219