Zawiadomienie - obwieszczenie

Na podstawie z art. 10 i art. 35 § 1, § 5 oraz art. 36 § 1 i § 2 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania   na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Żarów informuję, że wniosek Pana Bartłomieja Świderskiego z dnia 21 września 2020 r. właściciela Metikam Świderski sp.j. z siedzibą w Żarowie przy ul. Kwiatowej 5 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.:
„Budowa fundamentu przy budynku produkcyjnym i instalacja zbiornika dla magazynowania ciekłego azotu, parownic dla rozprężenia ciekłego azotu i instalacji rurociągu dla przesyłu azotu gazowego do głowicy palnika laserowego wewnątrz budynku” na działce o numerze ewidencyjnym 378/39 obręb Żarów. nie może być załatwiony w terminie ustawowym z przyczyn niezależnych od organu.
    Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem znak: WOOŚ.4220.660.2020.AS.1 z dnia 03 listopada 2020 r. poinformował, że ze względu na konieczność przeanalizowania przesłanych uzupełnień do dokumentacji załatwienie sprawy nastąpi do dnia 30 listopada 2020 r.
    W związku z powyższym do czasu uzyskania stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu bieg terminów wydania decyzji ulega wstrzymaniu.
    Zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 10.11.2020, 16:46
Dokument oglądany razy: 124