Zawiadomienie - obwieszczenie

Zgodnie z art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(t. j. Dz. U.       z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na wniosek z dnia 31 października 2022 r. (data wpływu do urzędu 03 listopada 2022 r.) złożony przez Panią Ewelinę Dryzek reprezentującą inwestora - Ewę Siemińską prowadzącą działalność gospodarczą jako EL-WIND Ewa Siemińska, Tymienice 50F, 98-220 Zduńska Wola  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.:
„Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją transformatorowo- rozdzielczą średniego napięcia na działkach nr ewid.:982/2, 983/2, 984/2, 985/2, 986/2, 987/2 obręb Żarów, miasto Żarów”,  że organ zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
    Z aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, w Referacie Gospodarki Komunalnej w godzinach pracy urzędu z możliwością wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Po upływie terminu zostanie wydana przedmiotowa decyzja.
Jednocześnie informuję, że:
    • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem z dnia 14 grudnia 2022 r., znak: WOOŚ.4220.877.2022.MK.1 wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
    • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy postanowieniem nr 180/22, z dnia 12 grudnia 2022 r., znak: ZNS.9022.4.25.2022 stwierdził, że dla przedmiotowego postępowania nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
    • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarządu Zlewni     w Legnicy opinią z dnia 08 grudnia 2022 r., znak: WR.ZZŚ.1.435.169.2022.JS stwierdził, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz wskazał na określenie w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagań.
    Ponieważ liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) stosuje się art. 49 Kpa – strony postępowania zawiadamia się poprzez obwieszczenie, zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie.
    Zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 23.12.2022, 07:59
Dokument oglądany razy: 86