Zawiadomienie - obwieszczenie w sprawie wydania decyzji

Zgodnie z art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373) zawiadamiam strony postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na wniosek z dnia 03 listopada 2021 r. (data wpływu do tut. urzędu 10.11.2021) złożony przez Pana Józefa Maksymowicza, pełnomocnika Electrolux Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Karolkowej 30 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.:
Rozbudowa i przebudowa Zakładu Electrolux w Żarowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą 911/2, 912/2, 913/2, 914/2, 915, 916, 917/2, 918/2, 919/4, 920/1, 921/1, 922/1, 923/1, 924/2, 940/2 obręb Żarów, że organ zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Z aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, w Referacie Gospodarki Komunalnej w godzinach pracy urzędu z możliwością wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Po upływie terminu zostanie wydana przedmiotowa decyzja.
Jednocześnie informuję, że:
• Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem z dnia 27 grudnia 2021 r., znak: WOOŚ.4220.826.2021.AS.2 wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
• Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy postanowieniem nr 180/21, z dnia 21 grudnia 2021 r., znak: ZNS.9022.4.37.2021 stwierdził, że dla przedmiotowego postępowania nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
• Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarządu Zlewni w Legnicy opinią z dnia 09 grudnia 2021 r., znak: WR.ZZŚ.1.435.174.2021.JS stwierdził, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz wskazał na określenie w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagań.
Ponieważ liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373) stosuje się art. 49 Kpa – strony postępowania zawiadamia się poprzez obwieszczenie, zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie.
Zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 28.12.2021, 15:20
Dokument oglądany razy: 217