Zarządzanie nieczynnym składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, położonym w Żarowie przy ul. Przemysłowej

Ta strona z dnia 08.12.2020, 19:35 została usunięta
Z powodu: zakończenie
Informacja opublikowana: 24.11.2020, 14:42
Data zakończenia zapytania: 03.12.2020, 12:00
Data rozstrzygnięcia zapytania: 03.12.2020, 12:00

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na zarządzanie nieczynnym składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, położonym w Żarowie przy ul. Przemysłowej,

1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Opis przedmiotu zamówienia:
- zatrudnienie osoby posiadającej, zgodne z Ustawą o odpadach kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.
- nadzór i koordynacja nad pracami rekultywacyjnymi zlecanymi przez Gminę Żarów, i zgodności ich realizacji z projektem technicznym oraz otrzymanymi decyzjami administracyjnymi, niezbędnymi
w procesie realizacji przedmiotowych prac,
- nadzór nad monitoringiem składowiska, zlecanym przez Gminę Żarów,
- nadzór i kontrola procesu rekultywacji, oraz stały monitoring zgodności działań zlecanych
i podejmowanych przez Gminę Żarów z uregulowaniami prawnymi,
- bieżące przekazywanie Zamawiającemu korespondencji prowadzonej w jego imieniu a dotyczącej prowadzonego obiektu,

3. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: miesięczna cena brutto.

5. Sposób przygotowania oferty i dostarczenia oferty:
a/ ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty będącej załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego,
b/ W ofercie cenowej należy podać miesięczny koszt brutto.
c/  ofertę należy złożyć w terminie do 03.12.2020 r. w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Zamawiającego (data wpływu do Zamawiającego do 03.12.2020 r. godz. 1200), faksem na numer 74 3067331 lub w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę e-mailem na adres t.kuska@um.zarow.pl. Wymagana data wpływu 03.12.2020 r. godz. 1200

6. Osoby do kontaktu: Tomasz Kuska – inspektor ds. gospodarki komunalnej tel. 74 3067334

-> druk oferty

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 24.11.2020, 14:42
Dokument oglądany razy: 437