Zaproszenie do współpracy

I. PORADNICTWO PRAWNE
1. Wymagania niezbędne:
    • wykształcenie wyższe prawnicze
    • staż pracy min. 5 lat w zakresie poradnictwa prawnego
2. Wymagania dodatkowe:
    • współpraca z ośrodkami interwencji kryzysowej, punktami konsultacyjnymi bądź ośrodkami pomocy społecznej w zakresie udzielania porad prawnych wobec mieszkańców
3.  Zakres wykonywanych zadań:
    • poradnictwo oraz konsultacje indywidualne w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pracy, skierowane do mieszkańców Gminy Żarów, zwłaszcza do osób i rodzin dotkniętych problemem uzależnień i przemocy w rodzinie,  w zależności od zgłaszanych potrzeb w ramach pełnionego dyżuru
4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) kopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje,
c) oświadczenie o niekaralności,
d) oferta zawierająca stawkę za godzinę zegarową pełnionego dyżuru (wzór oferty w załączeniu)
e) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy osób prowadzących działalność) – dopuszcza się kserokopię zaświadczenia (za zgodność z oryginałem)
f) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie usługi,
5. Warunki współpracy: umowa cywilno - prawna (zakres godzinowy 8 h miesięcznie)
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej (pokój nr 3) lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej  w Żarowie, ul. Armii Krajowej 54, 58-130 Żarów, z dopiskiem „PORADNICTWO PRAWNE” do dnia 22 grudnia 2020 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu). Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych w celu prowadzonego naboru na poradnictwo specjalistyczne (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119). Jednocześnie oświadczam, że przekazuję dane osobowe świadomie i dobrowolnie oraz, że są one zgodne z prawdą".

II. PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE
1. Wymagania niezbędne:
    • wykształcenie wyższe psychologiczne
    • staż pracy jako psycholog min. 5 lat
2. Wymagania dodatkowe:
    • współpraca z ośrodkami interwencji kryzysowej, punktami konsultacyjnymi bądź ośrodkami pomocy społecznej w zakresie udzielania konsultacji psychologicznych wobec mieszkańców (konsultacje skierowane do dorosłych osób oraz dzieci),
    • prowadzenie warsztatów psychologicznych z osobami dorosłymi przy współpracy z ośrodkami pomocy społecznej lub punktami interwencji kryzysowej
3.  Zakres wykonywanych zadań:
    • udzielanie poradnictwa i indywidualnych konsultacji psychologicznych,
    • wstępna diagnoza,
    • terapia krótkoterminowa,
    • interwencja kryzysowa,
    • praca z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.
4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) kopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje,
c) oświadczenie o niekaralności,
d) oferta zawierająca stawkę za godzinę zegarową pełnionego dyżuru (wzór oferty w załączeniu)
e) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie usługi,
5. Warunki współpracy: umowa cywilno - prawna (zakres godzinowy 9h miesięcznie)
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej (pokój nr 3) lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej  w Żarowie, ul. Armii Krajowej 54, 58-130 Żarów, z dopiskiem „PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE” do dnia 22 grudnia 2020 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu). Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych w celu prowadzonego naboru na poradnictwo specjalistyczne (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119). Jednocześnie oświadczam, że przekazuję dane osobowe świadomie i dobrowolnie oraz, że są one zgodne z prawdą".

III. PORADNICTWO TERAPEUTYCZNE

    A. Terapeuta uzależnień
1. Wymagania niezbędne:
    • certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień bądź instruktora terapii uzależnień
    • staż pracy jako terapeuta uzależnień min. 5 lat
2. Wymagania dodatkowe:
    • współpraca z ośrodkami interwencji kryzysowej, punktami konsultacyjnymi bądź ośrodkami pomocy społecznej w zakresie udzielania konsultacji terapeutycznych wobec osób uzależnionych i współuzależnionych
3.  Zakres wykonywanych zadań:
    • udzielanie poradnictwa i indywidualnych konsultacji terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu,
    • wstępna diagnoza,
    • pomoc osobom współuzależnionym,
    • konsultacje dla rodzin osób uzależnionych.
4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) kopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje,
c) oświadczenie o niekaralności,
d) oferta zawierająca stawkę za godzinę zegarową pełnionego dyżuru (wzór oferty w załączeniu)
e) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie usługi
5. Warunki współpracy: umowa cywilno - prawna, (zakres godzinowy 9h miesięcznie)
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej (pokój nr 3) lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej  w Żarowie, ul. Armii Krajowej 54, 58-130 Żarów, z dopiskiem „PORADNICTWO TERAPEUTYCZNE – terapeuta uzależnień" do dnia 22 grudnia 2020 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu). Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych w celu prowadzonego naboru na poradnictwo specjalistyczne (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119). Jednocześnie oświadczam, że przekazuję dane osobowe świadomie i dobrowolnie oraz, że są one zgodne z prawdą".

B. Terapeuta uzależnień w zakresie pracy z osobami uzależnionymi od narkotyków
1. Wymagania niezbędne:
    • certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień bądź instruktora terapii uzależnień
    • staż pracy jako terapeuta uzależnień w zakresie pracy z osobami uzależnionymi od narkotyków min. 5 lat
2. Wymagania dodatkowe:
    • współpraca z ośrodkami interwencji kryzysowej, punktami konsultacyjnymi bądź ośrodkami pomocy społecznej w zakresie udzielania konsultacji terapeutycznych wobec osób uzależnionych od narkotyków i współuzależnionych
3.  Zakres wykonywanych zadań:
    • udzielanie poradnictwa i indywidualnych konsultacji terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków,
    • wstępna diagnoza,
    • pomoc osobom współuzależnionym,
    • konsultacje dla rodzin osób uzależnionych.
4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) kopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje,
c) oświadczenie o niekaralności,
d) oferta zawierająca stawkę za godzinę zegarową pełnionego dyżuru (wzór oferty w załączeniu)
e) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie usługi
f) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy osób prowadzących działalność) – dopuszcza się kserokopię zaświadczenia (za zgodność z oryginałem)
5. Warunki współpracy: umowa cywilno - prawna (dyżur 2 godz. w miesiącu)
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej (pokój nr 3) lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej  w Żarowie, ul. Armii Krajowej 54, 58-130 Żarów, z dopiskiem „PORADNICTWO TERAPEUTYCZNE – NARKOMANIA” do dnia 22 grudnia 2020 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu). Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych w celu prowadzonego naboru na poradnictwo specjalistyczne (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119). Jednocześnie oświadczam, że przekazuję dane osobowe świadomie i dobrowolnie oraz, że są one zgodne z prawdą".

B. Psychoterapeuta specjalizujący się w pracy z osobami w kryzysie

1. Wymagania niezbędne:
    • wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika bądź psychologia i ukończona szkoła psychoterapii
    • ukończone studium pomocy psychologicznej bądź studium w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
    • staż pracy m.in. 5 lat w zakresie pracy w osobami w kryzysie, terapii ofiar przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej, osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych.
2. Wymagania dodatkowe:
    • współpraca z ośrodkami interwencji kryzysowej, punktami konsultacyjnymi bądź ośrodkami pomocy społecznej w zakresie udzielania konsultacji terapeutycznych wobec osób uzależnionych i współuzależnionych
    • mile widziane studium terapii uzależnień/ interwencji kryzysowej, a także studia w zakresie seksuologii lub studium metod pracy z ofiarami przemocy seksualnej
3.  Zakres wykonywanych zadań:
    • opracowanie programu spotkań i prowadzenie niezbędnej dokumentacji
    • udzielanie poradnictwa i indywidualnych konsultacji dla osób w kryzysie (po traumatycznym wydarzeniu, będących w przewlekłym stresie), ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z problemem alkoholowym lub przemocą w rodzinie
4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) kopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje,
c) oświadczenie o niekaralności,
d) oferta zawierająca stawkę za godzinę zegarową udzielonej konsultacji (wzór oferty w załączeniu)
e) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie usługi
f) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy osób prowadzących działalność) – dopuszcza się kserokopię zaświadczenia (za zgodność z oryginałem)
5. Warunki współpracy: umowa cywilno – prawna (6h miesięcznie)
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej (pokój nr 3) lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej  w Żarowie, ul. Armii Krajowej 54, 58-130 Żarów, z dopiskiem „PORADNICTWO TERAPEUTYCZNE - psychoterapeuta” do dnia 22 grudnia 2020 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu). Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych  w celu prowadzonego naboru na poradnictwo specjalistyczne (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119). Jednocześnie oświadczam, że przekazuję dane osobowe świadomie i dobrowolnie oraz, że są one zgodne z prawdą".

Załącznik nr 1
OFERTA CENOWA
poradnictwo specjalistyczne w 2021 roku

Dotyczy: psychologa, radcy prawnego, terapeuty uzależnień, terapeuty uzależnień w zakresie narkomanii, psychoterapeuty*

1. Wykonawca
Imię i nazwisko: ...................................................................................................
Adres: ......................................................................................................................
Nr Telefonu: ...........................................................................................................
PESEL: .....................................................................................................................
NIP: ..........................................................................................................................
Nr rachunku bankowego: ....................................................................................

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cena brutto: .............. zł/ za 1 godzinę dyżuru


PROPONOWANY DZIEŃ DYŻURU: ……………………….. w godz. .........................

*prawidłowe podkreślić....................................., dnia .......................                                             ....................................................
                                                                                                podpis osoby upoważnionej

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 08.12.2020, 11:42
Dokument oglądany razy: 169