Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach: Wierzbna, Mielęcin i Imbramowice

Ta strona z dnia 01.03.2021, 12:33 została usunięta
Z powodu: zakończenie/archiwizacja
Informacja opublikowana: 16.02.2021, 13:21
Data zakończenia zapytania: 22.02.2021, 15:00
Data rozstrzygnięcia zapytania: 22.02.2021, 15:00

1. Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach: Wierzbna, Mielęcin i Imbramowice, w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych”.

2. Zamawiający: Gmina Żarów, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, wraz ze zgłoszeniem i uzyskaniem zaświadczeń ze Starostwa Powiatowego o braku sprzeciwu co do zamiaru wykonania robót budowlanych oraz zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu drogowego. Zakres dokumentacji: mapa do celów projektowych                          i badania geotechniczne, projekt budowlany, STWiOR, kosztorys inwestorski z przedmiarem oraz projekt docelowej organizacji ruchu – w ilości min. 4 egzemplarzy dla każdej miejscowości.
W trakcie wykonania projektu należy uwzględnić istniejące wysokości zjazdów na posesje i w miarę możliwości dopasować do nich wysokość nawierzchni drogi.
Zakres obejmuje następujące drogi:
- Wierzbna – droga o długości 0,75 km, zlok. na działkach nr 660/2, 720, 723, 164/1, 800/3, 800/6, 152, 808/19,
- Mielęcin – droga o długości 0,13 km, zlok. na działkach nr 191/7, 214,
- Imbramowice – droga o długości 0,18 km, zlok. na działkach nr 442/1,
(zgodnie z załączonymi mapkami).

4. Termin realizacji zamówienia - do dnia 31.05.2021 r.

5. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
- najniższa cena brutto za wykonanie usługi –  waga  100 %

6. Sposób przygotowania i dostarczenia oferty:
a) ofertę należy złożyć w formie pisemnej, na załączonym formularzu ofertowym,
b) ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Zamawiającego, faksem na numer 74 8580 778 lub e- mailem na adres j.podolak@um.zarow.pl, ofertę w formie elektronicznej należy przesłać w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę.
c) Termin złożenia oferty do dnia 22 lutego 2021 r. do godz. 15:00.

7. Osoby do kontaktu:
Jadwiga Podolak – podinspektor ds. dróg tel. /74/ 306 73 05

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania, bez podania przyczyny.

-> pliki do pobrania

Załączniki:
  1. Odpowiedzi na pytania wykonawców (19.02.2021, 08:22) - pobrań: 324
  2. Odpowiedzi na pytania wykonawców (19.02.2021, 08:23) - pobrań: 301
  3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (24.02.2021, 09:42) - pobrań: 314
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 16.02.2021, 13:21
Dokument oglądany razy: 1 054