Zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości dla Szkoły

Numer przetargu: R.271.8.2021
Informacja opublikowana: 07.12.2021, 14:50
Data zakończenia przetargu: 15.12.2021, 09:00
Data rozstrzygnięcia przetargu: 15.12.2021, 12:00 (nierozstrzygnięty/anulowany)
Kontakt: Agata Piotrowska – Kierownik Referatu Rozwoju e-mail: przetargi(at)um.zarow.pl
Podlega Ustawie
Zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości dla Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŻARÓW
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718395
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Zamkowa 2
1.5.2.) Miejscowość: Żarów
1.5.3.) Kod pocztowy: 58-130
1.5.4.) Województwo: dolnośląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski
1.5.7.) Numer telefonu: 74 3067 333
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@um.zarow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.zarow.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości dla Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-91f557a6-575e-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00303578/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-07 14:31
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002931/05/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.1 Zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości dla Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie.
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria 9przyszłości"
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.um.zarow.pl/przetargi/cpsi
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:|
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem htpps://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Żarów ul. Zamkowa 2 58-130 Żarów tel. 74 8580 591;
• inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Żarowie jest Pan Piotr Chałaszczyk, kontakt: adres e-mail bezp.info@gmail.com*;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego R.271.8.2021 pn. Zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości dla Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie.
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: R.271.8.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 4
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1) Część I Wyposażenie podstawowe – Robotyka
- Filament – 3 sztuki
- Drukarka 3D - 3 sztuki
- Laptop do obsługi drukarki 3D – 3 sztuki
- Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami – 10 kompletów
- Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami – 10 kompletów
- stacja lutownicza z gorącym powietrzem – 10 sztuk
4.2.6.) Główny kod CPV: 30232100-5 - Drukarki i plotery
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
30213100-6 - Komputery przenośne
39162100-6 - Pomoce dydaktyczne
44512000-2 - Różne narzędzia ręczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryterium:
1) „Łączna cena ofertowa” (brutto) – 60% - R;
2) „Okres gwarancji” – 40% - T
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
2) Część II Robotyka
- Mobilne wirtualne laboratorium chemiczne z goglami VR – 1 sztuka
- Gogle wirtualnej rzeczywistości (VR) z akcesoriami i oprogramowaniem wspierającym ich funkcjonowanie (zestaw dla co najmniej 4 osób) – 1 zestaw
- Mikroskop – 8 sztuk
- Mikroskop z kamerą – 2 sztuki
4.2.6.) Główny kod CPV: 32322000-6 - Urządzenia multimedialne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
39162100-6 - Pomoce dydaktyczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca
najkorzystniejszy bilans punktów w kryterium:
1) „Łączna cena ofertowa” (brutto) – 60% - R;
2) „Okres gwarancji” – 40% - T
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
3) Część III Wyposażenie podstawowe - Audio-Wideo
- Aparat fotograficzny – 6 sztuk
- Aparat fotograficzny z wyposażeniem do nagrywania wideoblogów – 3 sztuki
- Kamera cyfrowa – 3 sztuki
- Gimbal do aparatów cyfrowych i kamer – 3 sztuki
- Gimbal do telefonów komórkowych (smartfon) – 3 sztuki
- Statyw do aparatu i kamery – 3 sztuki
- Mikrofon kierunkowy – 3 sztuki
- Dyktafon – 3 sztuki
- Mikroport – 6 sztuk
- Konsola- mikser dźwięku – 2 sztuki
- Mikser audio – 2 sztuki
- Namiot bezcieniowy z oświetleniem (akcesoria do aparatu) – 2 sztuki
- Białe tło fotograficzne ze stelażem do mocowania tła (akcesoria do aparatu) – 2 zestawy
- Green Screen – 2 sztuki
- oświetlenie do realizacji nagrań – 2 zestawy
4.2.6.) Główny kod CPV: 38651000-3 - Aparaty fotograficzne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
32341000-5 - Mikrofony
32351000-8 - Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo
38651600-9 - Kamery cyfrowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryterium:
1) „Łączna cena ofertowa” (brutto) – 60% - R;
2) „Okres gwarancji” – 40% - T
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
4) Część IV Pomoce projektowe
- Klocki do samodzielnej konstrukcji z akcesoriami (STEAM, kodowanie) – 8 zestawów
- Zestaw do nauki kodowania i programowania dla najmłodszych uczniów – 20 zestawów
- Klocki konstrukcyjne do nauki o odnawialnych źródłach energii– moduł wiatr - 8 zestawów
- Klocki konstrukcyjne do nauki o odnawialnych źródłach energii– moduł woda - 8 zestawów
- Klocki konstrukcyjne do nauki przedmiotów STEAM (z możliwością nauki hybrydowej) dla klas I-III – 8 zestawów
- Klocki konstrukcyjne do nauki przedmiotów STEAM dla klas I-III – 8 zestawów
- Klocki konstrukcyjne do nauki przedmiotów STEAM (z możliwością nauki hybrydowej) dla klas IV-VIII – 8 zestawów
- Klocki konstrukcyjne do nauki przedmiotów STEAM dla klas IV-VIII – 6 zestawów
- Klocki konstrukcyjne – 8 zestawów
4.2.6.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryterium:
1) „Łączna cena ofertowa” (brutto) – 60% - R;
2) „Okres gwarancji” – 40% - T
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie:
a) terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy w przypadku:
- wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i na uzasadniony wniosek Wykonawcy pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona;
- działania siły wyższej;
b) polepszenia parametrów technicznych dostawy;
c) przedłużenia okresu gwarancji lub poprawienia jej warunków;
d) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu strony w formie aneksu pod rygorem nieważności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-15 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia
lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia
oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-15 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Załączniki:
  1. Kwota jaką zamawiający przeznacza na sfinansowanie zadania (15.12.2021, 09:25) - pobrań: 732
  2. Informacja z otwarcia ofert (15.12.2021, 14:56) - pobrań: 968
  3. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (12.01.2022, 14:41) - pobrań: 689
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 07.12.2021, 14:50
Dokument oglądany razy: 3 983