Zagospodarowanie 1 Mg odpadów o kodzie 20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji, na Waszej instalacji z cmentarzy komunalnych w Żarowie i Wierzbnej

Ta strona z dnia 08.12.2020, 19:15 została usunięta
Z powodu: zakończenie
Informacja opublikowana: 13.11.2020, 22:32
Data zakończenia zapytania: 24.11.2020, 12:00
Data rozstrzygnięcia zapytania: 24.11.2020, 12:00

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty na zagospodarowanie 1 Mg odpadów o kodzie 20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji, na Waszej instalacji z cmentarzy komunalnych w Żarowie i Wierzbnej:

1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Opis przedmiotu zamówienia:
-  odbiór i zagospodarowanie 1 Mg odpadów o kodzie 20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji, na Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych
UWAGA!!! Należy założyć, że szacunkowa ilość odpadów o kodzie 20 02 03 transportowana ewentualnie na zlecenie Gminy Żarów, wyniesie około 240 Mg rocznie (według danych za ostatnie 12 miesięcy).

3. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena wykonania prac.

5. Sposób przygotowania oferty i dostarczenia oferty:
a/ ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty będącej załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego,
b/ W ofercie cenowej należy podać koszt brutto zagospodarowania 1 Mg. ww. odpadów.  
c/  ofertę należy złożyć w terminie do 24.11.2020 r. w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Zamawiającego (data wpływu do Zamawiającego do 24.11.2020 r. godz. 1200), faksem na numer 74 3067331 lub w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę e-mailem na adres t.kuska@um.zarow.pl. Wymagana data wpływu 24.11.2020 r. godz. 1200

6. Osoby do kontaktu: Tomasz Kuska – inspektor ds. gospodarki komunalnej tel. 74 3067334

-> druk oferty

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 13.11.2020, 22:32
Dokument oglądany razy: 437