Konkursy

Uruchamiam sytezator mowy...

Numer konkursu:Zarządzenie nr 114/2023 Burmistrza Miasta Żarów
Opublikowane:27.06.2023, 12:44
Zakończenie:19.07.2023, 10:00
Rozstrzygnięcie:02.08.2023, 16:00 (rozstrzygnięty)
Podlega Ustawie:tak
Kontakt:informacje udzielane są pod nr tel. 743067363, 743067340
Załączniki:
  1. Wyniki naboru - Goniec Żarów (20.07.2023, 10:08) - pobrań: 175
  2. Wyniki naboru - Silesia Żarów (20.07.2023, 10:10) - pobrań: 157

Zadanie publiczne - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Załącznik do Zarządzenia Nr 114/2023
Burmistrza Miasta Żarów z dnia 27 czerwca 2023 r.

Ogłoszenie Burmistrz Miasta Żarów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 571), w związku z Uchwałą nr XLVI/368/2022 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 3 listopada 2022 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok:

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pod nazwą:

1. „Obóz profilaktyczno – sportowy – profilaktyka uzależnień przeciwko alkoholizmowi”.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 8.100,00 zł (słownie: osiem tysięcy sto złotych).

2. „Obóz profilaktyczno – edukacyjny – profilaktyka uzależnień przeciwko alkoholizmowi”.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 2.100,00 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych).

Zasady przyznania dotacji:
1. W konkursie mogą brać udział organizacje i podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 571), realizujące zadania statutowe w dziedzinie objętej konkursem oraz zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Żarów.
2. Powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego może zostać przekazane tylko podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert.
3. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w formie pisemnej wypełnionej oferty na druku stanowiącym załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r., poz. 2057).
5. Po rozstrzygnięciu konkursu ofert z wybranym oferentem zostanie podpisana stosowna umowa.

Termin i warunki realizacji zadania:
1. Zadanie winno być wykonane w miesiącach lipiec-sierpień 2023 roku. Szczegółowy termin będzie określony w umowie z wybranym podmiotem. 2. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz w taki sposób, by działaniami wynikającymi z programu objęta była jak największa liczba dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Żarów.
3. Dotacja udzielona na realizację powyższego zadania nie może być wykorzystana na:
a) remonty budynków,
b) zadania i zakupy inwestycyjne,
c) działalność polityczną lub religijną,
d) pokrycie deficytu realizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów,
e) pokrycie kosztów utrzymania siedziby podmiotów.

Termin i warunki składania ofert:
1. Kompletne oferty- osobne dla każdego zadania - należy składać w zaklejonych kopertach w terminie do dnia 19 lipca 2023 roku do godz. 10:00 z adnotacją ”KONKURS – nazwa zadania publicznego” w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty. Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną.
2. Oferty złożone na innych drukach niż określone w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r., poz. 2057), niekompletne lub po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
3. Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta.
4. Do oferty należy dołączyć:
a) aktualny odpis z KRS lub innego rejestru, z którego wpis wynika z odrębnych przepisów prawa,
b) w przypadku terenowych oddziałów organizacji - potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego i obowiązującego pełnomocnictwa lub upoważnienia dla osób składających ofertę do reprezentowania podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu, jeżeli dane osoby nie są ujęte w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu,
c) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2022,
d) statut podmiotu,
e) oświadczenie pisemne oferenta, że nie posiada zaległości finansowych w stosunku do właściwego Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
f) pisemne zobowiązanie przyjęcia odpowiedzialności merytorycznej ze strony osoby prowadzącej zadanie,
g) oświadczenie oferenta o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
5. Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem.
6. Oferent realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL),
7. Oferent zobowiązany jest przy wykonywaniu zadania publicznego do zapewnienia dostępności, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022r. poz. 2240).
8. Dopuszczalne jest złożenie przez dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, oferty wspólnej, zgodnie z art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Termin tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 14 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert. 2. Powołana przez Burmistrza Miasta Żarów komisja konkursowa, na podstawie regulaminu pracy komisji konkursowej dokona oceny ofert wg następujących kryteriów:
a) zgodność merytoryczna złożonej oferty z zadaniem wyszczególnionym w ogłoszeniu o konkursie;
b) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;
c) zasięg oraz dostępność dla mieszkańców gminy;
d) kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego;
e) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób biorących udział w realizacji zadania publicznego,
f) udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
g) wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
h) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
3. Ocena komisji wraz z propozycją wysokości dotacji jest przekazywana Burmistrzowi Miasta Żarów, który podejmuje ostateczną decyzję w tej sprawie.
4. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie oraz na stronie internetowej www.um.zarow.pl.
5. Od podjętych rozstrzygnięć nie przysługuje odwołanie.

Informacja o zadaniach publicznych realizowanych w 2022 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
W roku 2022 zadania publiczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym nie były realizowane.

Postanowienia końcowe:
1. Burmistrz Miasta Żarów zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert, zmiany wysokości dotacji przeznaczonych na realizację zadań, zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania, kontroli i rozliczenia zadania regulować będzie umowa pomiędzy oferentem, a Gminą Żarów.
3. W rozliczeniu dofinansowania nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia umowy.
4. Dodatkowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są pod nr tel. 743067363, 743067340.
5. Obowiązujący formularz oferty i sprawozdania opublikowany jest w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2018r., poz. 2057).|

Klauzula informacyjna
Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów.
2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: bezp.info@gmail.com Piotr Chałaszczyk
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania przez Urząd Miejski w Żarowie ustawowych zadań publicznych określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, do których stosowania z mocy ustawy zobligowany jest Urząd. W niektórych przypadkach Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, w niektórych przypadkach również prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także możliwość usunięcia danych.
8. Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
10. W większości przypadków przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podanie jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podanie danych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych, zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 571) organ administracji publicznej zamierzający zlecić realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, ogłasza otwarty konkurs ofert.
W związku z powyższym uzasadnionym jest podjęcie niniejszego zarządzenia.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 27.06.2023
Dokument oglądany razy: 247
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 27.06.2023