Wykonywanie usług kominiarskich w budynkach mieszkalnych i użytkowych administrowanych i zarządzanych przez Gminę Żarów

Ta strona z dnia 05.01.2021, 09:06 została usunięta
Z powodu: unieważnienie
Informacja opublikowana: 28.12.2020, 13:54
Data zakończenia zapytania: 04.01.2021, 15:30
Data rozstrzygnięcia zapytania: 04.01.2021, 15:30

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty na wykonywanie usług kominiarskich w budynkach mieszkalnych i użytkowych administrowanych i zarządzanych przez Gminę Żarów wyszczególnionych w załączniku.

1. Zamawiający: Gmina Żarów, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług kominiarskich i przeglądów okresowych  w 2021 r. w budynkach zarządzanych przez Gminę Żarów:
a/ obowiązkowe okresowe kontrole stanu technicznego przewodów kominowych 1 raz w roku, w zakresie   kontroli i oględzin przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, badania drożności przewodów i prawidłowości ich podłączeń. Sporządzenie odpowiednich protokołów z kontroli,
b/ całoroczna obsługa w zakresie czyszczenia przewodów kominowych z usunięciem sadzy i innych zanieczyszczeń - czterokrotnie przewodów dymowych, dwukrotnie spalinowych, jednokrotnie przewodów  wentylacyjnych.

3. Kryteria wyboru: cena netto wykonania usługi oddzielnie dla pkt. 2a i 2b.

4. Należna zapłata będzie uiszczana przez Zamawiającego ryczałtowo w równych czterech kwartalnych ratach na podstawie faktur VAT.

5. Sposób przygotowania oferty i dostarczenia oferty:
a/ ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty i wykazu nieruchomości będącego załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego ( do pobrania na bip.zarow ),
b/ ofertę należy złożyć w terminie do 04.01.2021 r. w siedzibie Zamawiającego w   Biurze Obsługi Klienta, przesłać  pocztą na adres Zamawiającego, faksem na numer 74 30 67 331 lub w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę e-mailem na adres m.pieczonka@um.zarow.pl 

6. Osoby do kontaktu: Monika Pieczonka
– referent ds. przeglądów technicznych i remontów tel.  74 30 67 304.

-> załącznik do pobrania

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 28.12.2020, 13:54
Dokument oglądany razy: 340