Wykonywanie prac porządkowych na cmentarzu komunalnym w Żarowie

Ta strona z dnia 08.12.2020, 19:14 została usunięta
Z powodu: zakończenie
Informacja opublikowana: 13.11.2020, 22:30
Data zakończenia zapytania: 24.11.2020, 12:00
Data rozstrzygnięcia zapytania: 24.11.2020, 12:00

Gmina Żarów zaprasza podmioty gospodarcze do złożenia oferty na wykonywanie prac porządkowych na  cmentarzu komunalnym w Żarowie:

1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Opis przedmiotu zamówienia, polegający na:
- sprzątaniu kaplicy cmentarnej przed każdą uroczystością pogrzebową polegającym min. na umyciu posadzki, ławek, katafalku, stojaków na świecie olejowe, praniu oraz prasowaniu raz na kwartał obrusów znajdujących się na ołtarzu, myciu raz na pół roku okien, oraz bieżącym uzupełnianiu oleju w świecach,
    • zamiataniu, wykaszaniu, grabieniu, odśnieżaniu, uszorstnianiu, według zaistniałych potrzeb,  alejek znajdujących się na cmentarzu oraz schodów do kaplicy cmentarnej,
    • sprzątaniu przy kontenerach i pojemnikach na odpady cmentarne znajdujących się na cmentarzu i w jego najbliższym otoczeniu,
    • zgłaszaniu konieczności wywozu odpadów z cmentarza,
    • wykaszaniu kwater tzw. małych grobów wraz z zebraniem pokosu i usunięciem zabrudzeń z pomników,
    • otwieraniu i zamykaniu bramek wejściowych w godzinach określonych w Regulaminie Cmentarza Komunalnego w Żarowie,
    • otwieraniu bram głównych celem wjazdu min. pojazdów opróżniających kontenery na odpady, wjazdu pojazdów wykonujących prace remontowe na zlecenie Gminy Żarów, po każdorazowym telefonicznym zgłoszeniu pracownika Urzędu Miejskiego w Żarowie,
    • otwieraniu bram głównych celem dokonania pochówku, lub postawienia nagrobka po otrzymaniu od osoby wjeżdżającej dokumentu uprawniającego do wjazdu na cmentarz, wystawionego przez pracownika merytorycznego Urzędu Miejskiego,
    • przebywaniu osobiście na cmentarzu komunalnym w Żarowie i nadzorze, przy każdorazowym wjeździe na teren cmentarza,
    • nadzorze nad czynnościami wykonywanymi przez zakłady pogrzebowe i kamieniarskie oraz wykonywanymi na terenie cmentarza pracami, pod kątem stanu pozostawionej czystości w miejscach realizacji prac.
    • zbieranie i transport wyciętych krzewów i drzew gromadzonych przy kontenerach na odpady,
UWAGA!!! Podmiot składający ofertę powinien posiadać do dyspozycji samochód skrzyniowy.

3. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena wykonania prac.

5. Sposób przygotowania oferty i dostarczenia oferty:
a/ ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty będącej załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego,
b/ W ofercie cenowej należy podać miesięczny koszt netto realizowanych prac.  
c/  ofertę należy złożyć w terminie do 24.11.2020 r. w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Zamawiającego (data wpływu do Zamawiającego do 24.11.2020 r. godz. 1200), faksem na numer 74 3067331 lub w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę e-mailem na adres t.kuska@um.zarow.pl. Wymagana data wpływu 24.11.2020 r. godz. 1200

6. Osoby do kontaktu: Tomasz Kuska – inspektor ds. gospodarki komunalnej tel. 74 3067334

-> druk oferty

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 13.11.2020, 22:30
Dokument oglądany razy: 457