Wykonanie zabiegów na drzewostanie znajdującym się na terenach nieruchomości będących własnością Gminy

Ta strona z dnia 11.03.2021, 11:25 została usunięta
Z powodu: zakończenie/archiwizacja
Informacja opublikowana: 01.03.2021, 12:32
Data zakończenia zapytania: 05.03.2021, 15:30
Data rozstrzygnięcia zapytania: 05.03.2021, 15:30

Gmina Żarów zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej wykonania zabiegów na drzewostanie znajdującym się na terenach nieruchomości będących własnością Gminy.

Wyszczególnienie przewidzianych prac wraz z ich lokalizacją znajduje się w załączonym druku ofertowym.

Termin wykonania prac – do dnia 31 marca 2021 r.

Płatność za wykonanie usługi – 30 dni od dnia złożenia poprawnie wystawionej faktury.

Informacje cenową (oferta wraz z wykazem prac i wyceną) proszę złożyć do dnia 5 marca 2021 r. do godz. 15.30 do Urzędu Miejskiego w Żarowie na Biuro Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Zamawiającego (data wpływu do Zamawiającego do 05.03.2021 r. godz. 15.30) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres p.weiland@um.zarow.pl w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę (data wpływu do 05.03.2021 r. do godz 15.30).

W przypadku nie wypełnienia wszystkich pozycji w tabeli druku „Oferty” lub błędów rachunkowych w wycenie, oferta nie będzie rozpatrywana.

Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do zakupu pozyskanego przy wycince drzewa. Wartość pozyskanego drzewa wyceniono na kwotę 578,87 zł netto plus podatek VAT w wysokości 8 % co daje brutto 625,18 zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć złotych 18/100).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zamówienia lub zmniejszenia zakresu zamówienia bez podania przyczyn.

-> druk oferty i mapa do pobrania

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 01.03.2021, 12:32
Dokument oglądany razy: 293