Wykonanie zabiegów na drzewostanie znajdującym się na terenach nieruchomości będących własnością Gminy

Informacja opublikowana: 02.05.2021, 20:01
Data zakończenia zapytania: 07.05.2021, 15:30
Data rozstrzygnięcia zapytania: 07.05.2021, 15:30

Gmina Żarów zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej wykonania zabiegów na drzewostanie znajdującym się na terenach nieruchomości będących własnością Gminy.

Wyszczególnienie przewidzianych prac wraz z ich lokalizacją znajduje się w załączonym druku ofertowym.

Termin wykonania prac – do dnia 15 czerwca 2021 r.

Płatność za wykonanie usługi – 30 dni od dnia złożenia poprawnie wystawionej faktury.

Informacje cenową (oferta wraz z wykazem prac i wyceną) proszę złożyć do dnia 7 maja 2021 r. do godz. 15.30 do Urzędu Miejskiego w Żarowie na Biuro Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Zamawiającego (data wpływu do Zamawiającego do 07.05.2021 r. godz. 15.30) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres p.weiland@um.zarow.pl w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę (data wpływu do 07.05.2021 r. do godz 15.30).

W przypadku nie wypełnienia wszystkich pozycji w tabeli druku „Oferty” lub błędów rachunkowych
w wycenie, oferta nie będzie rozpatrywana.

Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do zakupu pozyskanego przy wycince drzewa. Wartość pozyskanego drzewa wyceniono na kwotę 5.896,00 zł netto plus podatek VAT w wysokości 8 % co daje brutto 6.367,68 zł (słownie: sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych 68/100).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zamówienia lub zmniejszenia zakresu zamówienia bez podania przyczyn.

-> wykaz

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 02.05.2021, 20:01
Dokument oglądany razy: 66