Wykonanie zabiegów na drzewostanie znajdującym się na terenach nieruchomości będących własnością Gminy

Ta strona z dnia 28.12.2020, 11:54 została usunięta
Z powodu: archiwizacja
Informacja opublikowana: 08.12.2020, 19:14
Data zakończenia zapytania: 11.12.2020, 15:30
Data rozstrzygnięcia zapytania: 11.12.2020, 15:30

Gmina Żarów zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej wykonania zabiegów na drzewostanie znajdującym się na terenach nieruchomości będących własnością Gminy.

Wyszczególnienie przewidzianych prac wraz z ich lokalizacją znajduje się w załączonym druku ofertowym.

Termin wykonania prac – do dnia 22 grudnia 2020 r.

Płatność za wykonanie usługi – 7 dni od dnia złożenia poprawnie wystawionej faktury.

Informacje cenową (oferta wraz z wykazem prac i wyceną) proszę złożyć do dnia 11 grudnia
2020 r. do godz. 15.30 do Urzędu Miejskiego w Żarowie na Biuro Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Zamawiającego (data wpływu do Zamawiającego do 11.12.2020 r. godz. 15.30) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres p.weiland@um.zarow.pl w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę (data wpływu do 11.12.2020 r. do godz 15.30).

W przypadku nie wypełnienia wszystkich pozycji w tabeli druku „Oferty” lub błędów rachunkowych
w wycenie, oferta nie będzie rozpatrywana.

Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do zakupu pozyskanego przy wycince drzewa. Wartość pozyskanego drzewa wyceniono na kwotę 3.976,08 zł netto plus podatek VAT w wysokości 8 % co daje brutto 4.294,17 zł (słownie: cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote 17/100).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zamówienia lub zmniejszenia zakresu zamówienia bez podania przyczyn.

-> wykaz prac

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 08.12.2020, 19:14
Dokument oglądany razy: 422