Wykonanie ewidencji dróg gminnych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Żarów

Ta strona z dnia 27.05.2021, 09:56 została usunięta
Z powodu: przeniesienie do archiwum
Numer przetargu: GKiI.7200.206.2020
Informacja opublikowana: 03.11.2020, 19:22
Data zakończenia przetargu: 10.11.2020, 15:00
Data rozstrzygnięcia przetargu: 10.11.2020, 15:00 (rozstrzygnięty)
Kontakt: Jadwiga Podolak – Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji tel. /74/ 306 73 05 lub 602 574 443
Nie podlega Ustawie

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty na „Wykonanie ewidencji dróg gminnych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Żarów wraz z fotorejestracją fotometryczną pasa drogowego oraz wdrożeniem oprogramowania do prowadzenia ewidencji dróg i obiektów mostowych w systemie geoinformatycznym (GIS)”

1. Zamawiający: Gmina Żarów, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. System geoinformatyczny (GIS) do zarządzania infrastrukturą drogową:

  1. wykonanie fotorejestracji pasa drogowego dla dróg gminnych do 130 km (do 220 odcinków drogowych),

  2. opracowanie Książek Dróg,

  3. wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzanie ewidencją dróg publicznych i mostów wraz z opracowaniem bazy danych.

 1. Wykonanie przeglądów okresowych pięcioletnich dróg gminnych do 220 odcinków drogowych.

 2. Opracowanie bazy inicjalnej rejestru decyzji zajęcia pasa drogowego z roku 2020 wraz z importem rejestru do systemu geoinformatycznego (GIS) do zarządzania infrastrukturą drogową.

 3. Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) dostępnego z poziomu przeglądarki internetowej do publikacji sieci drogowej – interaktywna mapa dróg publicznych.

 4. Integracja wdrożonego systemu geoinformatycznego do zarządzania ewidencją dróg publicznych i mostów z Systemem Informacji Przestrzennej.

 5. Wdrożenie modułu zgłoszeń awarii/usterek (E-usługi) dostępnego z poziomu Systemu Informacji Przestrzennej.

 6. Przeprowadzenie szkolenia z obsługi oprogramowania dla 3 osób.

 7. Zapewnienie zdalnej pomocy technicznej w zakresie obsługi programu przez okres min. 12 miesięcy od zakończenie umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

3. Termin realizacji zamówienia – do 15.12.2020 r.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty:

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- najniższa cena brutto - waga 100 %

2. Wymagania dodatkowe – doświadczenie Wykonawcy:

Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:

a) co najmniej 2 wdrożenia systemu geoinformatycznych (webGIS) do zarządzania ewidencją dróg publicznych i mostów wraz z migracja opracowanych danych o wartości minimum 30.000,00 zł brutto,

b) co najmniej 1 wdrożenie systemu geoinformatycznego (webGIS) do zarządzania ewidencją dróg publicznych i mostów wraz z opracowaniem ewidencji dróg publicznych z opracowaniem poligonowym (wizualizacja obiektów w ujęciu powierzchniowym) o wartości minimum 30.000,00 zł brutto,

c) co najmniej 1 wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania ewidencją dróg publicznych i mostów wraz z opracowaniem bazy inicjalnej rejestru decyzji zajęcia pasa drogowego i lokalizacji urządzeń o wartości minimum 30.000,00 zł brutto.

5. Sposób przygotowania i dostarczenia oferty:

a) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania.

b) Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

c) Termin związania ofertą 30 dni.

d) Oferta powinna zawierać referencje/protokoły odbioru potwierdzające spełnienie wymogów dodatkowych.

f) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Zamawiającego, faksem na numer 74 30 67 331 lub e- mailem na adres j.podolak@um.zarow.pl, ofertę w formie elektronicznej należy przesłać w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę.

g) Termin złożenia oferty do dnia 10 listopada 2020 r. do godz. 15:00.

h) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia do wybranego Wykonawcy o uszczegółowienie oferty oraz do wystąpienia o prezentację programu/bazy danych.

i) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaproszenia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza do demonstracji oferowanego oprogramowania – Próbka danych demo oprogramowania. Demonstracja oferowanego oprogramowania - Próbka oferowanego oprogramowania aplikacyjnego musi zostać zademonstrowana na wezwanie Zamawiającego wraz z działającą testową bazą danych zgodną z wymaganiami zapytania oraz wszelkimi niezbędnymi do prawidłowego działania systemu elementami umożliwiającymi właściwe działanie systemu takimi jak zmienne środowiskowe, biblioteki systemowe, komponenty systemu operacyjnego w tym zainstalowane przeglądarki internetowe (co najmniej Mozilla Firefox, Chrome). Próbka oprogramowania musi zostać zademonstrowana przez Wykonawcę za pomocą przeglądarki internetowej z dostępem do sieci Internet.

Celem prezentacji oferowanego oprogramowania, jest zweryfikowanie czy odpowiada ono określonym przez Zamawiającego wymaganiom w zakresie wybranych funkcjonalności.

Demonstracja próbki odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego lub w miejscu przez niego wskazanym.

j) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny lub zmniejszenia zakresu zamówienia w przypadku, gdy oferta najkorzystniejsza cenowo będzie wyższa niż kwota jaką Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania.

k) Odrzuceniu będą podlegać oferty których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub zostały złożone przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu ofertowym lub które zostały złożone po terminie składania ofert.

6. Osoby do kontaktu:

Jadwiga Podolak – Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji tel. /74/ 306 73 05 lub 602 574 443.


-> druk oferty

-> załącznik

Załączniki:
 1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (18.11.2020, 09:55) - pobrań: 1 412
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 03.11.2020, 19:22
Dokument oglądany razy: 4 044